Banverket

Banverket föreslår utvidgad järnvägskorridor för Ostlänken i Vagnhärad

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 11:27 CET

Banverket planerar att snart fatta beslut om vilken korridor, för möjliga sträckningar av järnvägen, som kan bli aktuell för Ostlänken. Inför beslutet föreslår Banverket att i Vagnhärad utvidga området där järnvägen skulle kunna dras. Detta för att öka möjligheten att hitta en sträckning som på bästa sätt tar hänsyn både till kulturmiljön och samhället.

Banverket är i slutskedet av järnvägsutredningen för Ostlänken, en ny järnväg som är tänkt att gå mellan Järna och Linköping. Utredningen analyserar och jämför olika möjliga korridorer där järnvägen kan komma att dras.
Samråd med Trosa kommun, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen har lett fram till ett nytt förslag som innebär att utvidga järnvägskorridoren i Vagnhärad till E4. Det nya förslaget ökar möjligheten att hitta den sträckning i Trosaåns dalgång som på bästa sätt kan ta hänsyn till kulturmiljön som är av riksintresse.

Det har också framkommit att den östra delen av korridoren, genom centrala Vagnhärad, innebär ett stort ingrepp i samhället som kan begränsa kommunens framtida utvecklingsmöjligheter. Banverket kommer i samband med beslut av korridor att ta ställning till korridorens utbredning vid passagen av Vagnhärad.
Förslaget till förändring av järnvägskorridoren är utskickat till berörda fastighetsägare, Trosa kommun och övriga parter. Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 10 februari 2010.
Karta och mer information finns på www.banverket.se/ostlanken.

Fakta Ostlänken
Ostlänken är en del av Götalandsbanan som är tänkt att gå mellan Stockholm och Göteborg. Delsträckorna för Götalandsbanan befinner sig i olika stadier av utredningar. För Ostlänken är järnvägsutredningen nästan klar och Banverket väntas fatta beslut våren 2010. Flera parter samverkar i utredningen, men det är Banverket som väljer korridor. Efter det ska regeringen pröva valet i en så kallad tillåtlighetsprövning. Beslut om slutgiltig sträckning av järnvägen tas först i nästa skede av planeringen, i den så kallade järnvägsplanen.
Bo Lindgren, projektchef Banverket: 031-10 32 68