Banverket

Banverket förordar nybyggnad mellan Bollstabruk - N Nyland

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 15:19 CEST

Banverket har nu beslutat att förorda en nybyggnad på sträckan Bollstabruk - N Nyland.

Banverket skriver i sitt beslut att man " ... beslutar att välja utredningsalternativet UA-N med triangelspår för fortsatt arbete med upprättande av järnvägsplan, samt att begränsa järnvägutredningens korridor med utgångspunkt från varianten UA-N Väst och i utredningen valt läge för triangelspåret."

Banverkets bedömning är att den västra utredningskorridoren inom UA-N gör det möjligt att bygga ny järnväg på sträckan Bollstabruk - N Nyland på sådant sätt att ändamålet med järnvägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.

Det västliga alternativet är 8,1 kilometer långt, varav 3,2 kilometer (0,7 + 2,5) går i tunnel genom Snaraberget och Hallberget. Dessutom byggs ett triangelspår vid anslutningen till Botniabanan för att på sätt länka samman Botniabanan/Ådalsbanan med Stambanan. Kostnaden för den nya järnvägen, inklusive triangelspår, uppskattas till 515 miljoner kronor.

En ansökan om tillåtlighet kommer att lämnas in till regeringen och under förutsättningen att regeringen ger tillåtlighet till utbyggnad inom den korridor som Banverket valt, kommer en järnvägsplan att upprättas för att detaljerat lägga fast järnvägsanläggningens läge och utformning. I järnvägsplaneskedet kommer fördjupade studier att utföras avseende bland annat spårgeometri, triangelspåret, vattenpassager, riskfrågor, geoteknik, bergkvalitet, masshantering, hydrogeologi, buller, vibrationer, väglösningar, barriärer och gestaltning.Kontaktpersoner:

Björn Eriksson
Projektledare
Bollstabruk - N Nyland

Tel:
026-14 44 25
070-667 82 55

Lennart Westman
Informationsansvarig Ådalsbanan

Tel:
060-18 30 61
070-339 93 90