Banverket

Banverket går inte vidare med utredningen Floda-Aspen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 13:07 CEST

Banverket kommer inte att fortsätta planeringen av utbyggnaden av Västra stambanan till fyra spår mellan Floda och Aspen. Anledningen är att Lerums kommun säger nej till båda de utbyggnadsalternativ som presenterades i järnvägsutredningen.

Det var i augusti förra året som Banverket presenterade en järnvägsutredning med två olika lösningar för en utbyggnad till fyra spår, i Västra stambanans befintliga sträckning, mellan Floda och Aspen. Utredningen var på remiss fram till den 31 augusti i år.

Flertalet remissinstanser pekar i sina yttranden på betydelsen av en förbättrad trafik på sträckan, både för utvecklingen av regionens näringsliv, arbetsmarknad och för samhällsutvecklingen i stort. Lerums kommun säger i sitt remissvar dock nej till båda de utbyggnadsalternativ som presenterades i järnvägsutredningen. Kommunens ståndpunkt innebär att Banverket i nuläget inte ser någon möjlighet att fortsätta planeringen av utbyggnaden mellan Floda och Aspen. Banverkets ställningstagande kommer att presenteras utförligare för järnvägsutredningens ledningsgrupp måndagen den 17 oktober. Ledningsgruppen består av representanter för Lerums kommun, Partille kommun, Västtrafik, GR, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och länsstyrelsen.

Under remisstiden efterfrågades en utredning av en alternativ sträckning utanför tätorterna, norr om sjön Aspen. Lösningen studerades redan i ett tidigt skede, men avfärdades på grund av höga anläggningskostnader samtidigt som den skulle innebära intrång i tidigare orörda områden. Banverket valde ändå att på nytt pröva lösningen genom en kompletterande utredning. Studien som gjordes visade återigen att en ny järnväg utanför tätorterna inte medför en större nytta än fyrspårsalternativet och att den skulle bli betydligt dyrare. En alternativ sträckning utanför tätorterna är därför avförd.

Behovet av att utveckla trafiken på Västra stambanan, både för person- och godstrafiken, kvarstår emellertid och kommer att öka. Banverket kommer därför att fortsätta dialogen om ett fyrspår med representanter för kommunerna och övriga intressenter.

Regionchef Lotta Brändström kommer att finnas tillgänglig för eventuella frågor under fredagen den 14 oktober, efter klockan 14.30.För information kontakta:

Lotta Brändström
Regionchef
Tfn 031-10 32 02

Västra banregionens presstjänst
Tfn 031-10 32 07

Läs mer:
Järnvägsutredningen Floda-Aspen
http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____2570.asp