Banverket

Banverket rapporterar om Lyabäcken till Miljööverdomstolen

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 12:12 CEST

Idag började förhandlingarna i Miljööverdomstolen kring ett fortsatt tunnelbygge genom Hallandsås. Förhandlingarna inleddes med att Banverket på domstolens begäran gav en rapport kring utsläppet i Lyabäcken. Trots en månads utredningar är det inte klarlagt hur utsläppet gått till. Under utredningarna har dock både Banverket och entreprenören Skanska-Vinci konstaterat att det finns brister i organisation och rutiner som måste rättas till innan bygget kan starta på allvar.

Den 13 juli 2003 anmäldes att vattnet var brun-gulfärgat i Lyabäcken cirka 500 meter nedströms entreprenörens arbetsplats för testborrning. Den 22 juli konstaterades ett utsläpp i Lyabäcken och förhöjda pH-värden i vattnet. Detta orsakade fiskars död och skador på djurlivet i bäcken drygt 3 kilometer nedströms till Öresjön. Injekteringsbruk fanns på botten och på stenar i vattendragen. Mellan bäcken och arbetsplatsen hittades en pöl med färskt injekteringsbruk.

Utredningar
Ett stort antal utredningar har genomförts kring händelserna i Lyabäcken och flera pågår fortfarande, bland annat en polisutredning. Följande har hittills framkommit:

Händelsen den 13 juli skulle kunna härröra från ett spill på arbetsplatsen som inträffade samma dag. Detta har dock inte hittills kunnat fastställas. Utsläppet på marken vid bäcken som hittades den 22 juli (pölen) är svårförklarligt. Allt tyder på att materialet inte har gått genom jorden utan har kommit uppifrån. Utsläppet i bäcken samma dag, den 22 juli, var inte överspill från pölen vid bäcken utan har kommit dit separat. Det kan inte uteslutas att det skulle kunna ha kommit från borrhålet. Exempelvis har ett cementskikt hittats under jord vid bäcken. Men det finns även fakta som pekar på att utsläppet i bäcken inte heller passerat berg- och jordlager.

- Tyvärr finns idag få klara fakta om hur utsläppet gått till. Det är mycket olyckligt och otillfredsställande för alla berörda, inte minst tunnelprojektet självt. Men även om omständigheterna är oklara, så hade inte utsläppet inträffat om inte testborrningen pågått. Därmed är Banverket ytterst ansvarigt, säger Christer Möller, Banverkets projektchef på Hallandsås.

Hantering av händelsen
Insatserna för att kartlägga och åtgärda effekterna av utsläppet har med några undantag skett snabbt och i samråd med lokala intressenter. Saneringen av bäcken är i princip avslutad och vattnet rinner nu som vanligt. pH-värdet har stabiliserats på naturlig nivå och fiskar har börjat återvända. Livet i bäcken bedöms vara helt återställt inom 1-2 år.

- Även om hanteringen efter utsläppet fungerat bra, innebär händelserna ett hårt slag mot förtroendet för projektet och relationen med närboende, Båstads kommun och andra berörda. Detta är djupt beklagligt och vi kommer att göra vårt bästa för att bygga upp detta förtroende igen, säger Christer Möller, Banverket.

Brister i projektet, ansvar och åtgärder
Testborrningen vid Lyabäcken var entreprenören Skanska-Vincis första praktiska arbete på plats. Arbetet visade att det finns brister i den organisation och det arbetssätt Banverket och entreprenören håller på att bygga upp. Det gäller samordning mellan organisationerna, riskhantering, rutiner och kontrollfunktioner, samordning mellan miljö- och teknikfunktioner och kommunikationsrutiner. Det är idag inte möjligt att säga om dessa brister bidragit till utsläppet. Däremot ger utsläppet självklart extra anledning till att kritiskt granska arbetet och vidta de åtgärder som krävs för att åter starta tunnelbygget.

Följande har konstaterats
Ett utsläpp i Lyabäcken bedömdes vara en låg risk före starten av arbetet. Detta förutsatte dock att alla uppsatta ramar och gränser för arbetet med testborrningen följdes, vilket inte varit fallet. Exempelvis har injektering med för högt tryck förekommit. Trots detta måste riskvärderingen ses över och tillföras mer resurser. Under arbetet har entreprenören inte följt alla föreskrivna ramar för arbetet och vissa avvikelser har inte rapporterats korrekt inom projektet.
Det finns brister i samarbete mellan miljö och produktion/teknik. Detta gäller såväl inom Banverket som Skanska-Vinci. Miljöfunktionerna behöver därför förstärkas.
Inom båda organisationerna behövs en kompetens med ett mer övergripande arbetssätt, särskilt vad gäller teknik, miljö och geologi/hydrogeologi. Händelserna vid Lyabäcken visar att Banverkets interna rapportering och kommunikation med myndigheter har brister som måste åtgärdas.

- Projektet måste se över rutiner och ansvar för kontroll så att avvikelser från uppgjorda planer inte förekommer, och om så ändå sker, upptäcks snabbt så problemen kan åtgärdas eller arbetet stoppas. Skanska-Vinci har en totalentreprenad, vilket innebär att de måste ta ansvar för att arbeten och aktiviteter sker inom de ramar och riktlinjer Banverket accepterat. Men Banverket som ytterst ansvarig för projektet måste hitta former för att försäkra sig om att detta sker, säger Christer Möller, Banverkets projektchef på Hallandsås.