Banverket

Banverket redovisar kompensation för Umeälvens delta

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 14:03 CEST

Efter ett års arbete redovisar nu Banverket en plan för hur
kompensations-åtgärderna för Botniabanans sträckning
genom Natura 2000-området Umeälvens delta skall genomföras,
förvaltas och finansieras.

- Med de åtgärder som vi föreslår kan de naturvärden som finns i Natura 2000-området upprätthållas eller förbättras även efter det att Botniabanan är byggd genom området, säger Banverkets projektchef Peter Törnkvist.
Regeringen beslutade den 12 juni 2003 om tillåtlighet för Botniabanan, delen Nordmaling-Umeå, enligt 17 kapitlet i miljöbalken. Regeringsbeslutet är utformat med olika villkor, varav ett avser kompensationsåtgärder för påverkan på Natura 2000-områdena vid Umeälvens delta. Beslutet lyder på följande sätt:

”Banverket skall, i samråd med Länsstyrelsen i Västerbottens län, upprätta en plan för genomförandet av erforderliga kompensationsåtgärder för Natura 2000-områdena vid Umeälvens delta. Planen skall innehålla:

· en redovisning av de kompensationsåtgärder som skall genomföras och syftet med dessa,

· en beskrivning på vilket sätt genomförandet av kompensationsåtgärderna skall ske och under vilken tidsperiod,

· en förvaltningsplan för området som inkluderar övervakning av områdets status och utveckling liksom uppföljning av företagna åtgärder,

· en redogörelse för finansieringen av planerade åtgärder.

· Planen skall redovisas till regeringen innan Banverket fastställer järnvägsplan för den del av banan som berör Natura 2000-områdena vid Umeälvens delta.”

Banverket har i samråd med länsstyrelsen tagit fram en sådan plan som regeringsvillkoret anger och översänt denna till Miljödepartementet den 2 juli 2004.

Elisabeth Sinclair, informatör, tel: 0660-29 49 98,
mail: elisabeth.sinclair@banverket.se