Banverket

Banverket undersöker förorenad mark i Katrineholm

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 13:02 CEST

Banverket har gjort en översiktlig miljöundersökning av marken på den gamla impregneringsplatsen, på östra delen av Katrineholms bangård. Den visar att kreosotföroreningar fortsätter att sprida sig från området till Lasstorpsdiket i närheten trots de skyddsåtgärder som gjordes på 1980-talet.

För att ta reda på hur mycket av marken som behöver tas om hand och bästa alternativ för att rena marken, kommer Banverket att göra fördjupade undersökningar.

På östra delen av Katrineholms bangård har SJ impregnerat och lagrat träslipers mellan 1901 och 1986. Vid impregneringen har bland annat kreosot använts. Marken blev förorenad med kreosot som spreds med regn- och smältvatten vidare till Lasstorpsdiket. Vid en ombyggnad på 1980-talet fördes en del av den förorenade jorden bort och en annan del placerades i en tät förvaring på området. Föroreningarna i Lasstorpsdiket kapslades in och ett nytt dike grävdes vid sidan av det gamla. Därefter har Banverket och kommunen haft kontroll på spridningen genom att regelbundet ta prover. Den nu presenterade översiktliga miljöundersökningen visar att det finns höga halter kreosotämnen kvar i marken på impregneringsområdet och att de sprider sig till det senare grävda diket.

Föroreningarna kommer från en verksamhet som bedrevs under en tid då miljökraven var lägre än idag. De skyddsåtgärder som gjordes på 1980-talet var inte tillräckligt långsiktiga.

Banverket har informerat företrädare för Katrineholms kommun om undersökningens resultat.


Läs mer
Sammanfattning - översiktlig miljöundersökning av marken vid Katrineholms bangård
http://www.banverket.se/upload/pdf/media/BRO/Sammanfattn_miljoundersokning_Katrineholms_bangard_060410.pdf

Kontaktpersoner
Catharina Lindberg
Miljöhandläggare, Banverket
070-762 22 85

Carola Alzén
Områdeschef, Banverket
070-876 20 10

Lennart Axelsson
Miljöchef, Katrineholms kommun
0150-576 61

Banverkets presstjänst
08-762 47 00