Statistiska centralbyrån, SCB

Barn i Sverige bor segregerat

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:35 CET

Mer än hälften av alla barn med svensk bakgrund bor i områden där i stort sett alla har svensk bakgrund. Samtidigt bor hälften av alla barn med utländsk bakgrund i områden där en stor andel av barnen har ursprung från annat land. 17 procent bor i områden där minst 80 procent har utländsk bakgrund.

I rapporten ”Barn, boendesegregation och skolresultat” visas sammansättningen av barn med svensk och utländsk bakgrund i länen, kommunerna och i bostadsområden.

Fördelning av barn med svensk och utländsk bakgrund i bostadsområden
http://www.scb.se/templates/pressinfo____193777.asp


55 procent av alla barn med svensk bakgrund bor i områden där i stort sett alla har svensk bakgrund. 48 procent av barn med utländsk bakgrund bor i områden där minst 40 procent av barnen har ursprung från något annat land.

Segregation påverkar skolresultaten
Frågan om segregation är särskilt viktig om den har konsekvenser för människors levnadsförhållanden. För barn som bor i områden med stor andel barn med utländsk bakgrund skiljer sig skolresultaten jämfört med andra barn. Vi har studerat hur vanligt det är att niondeklassare från olika bostadsområden inte har behörighet till gymnasiet.

Elever som både bor i ett invandrartätt område och går i en invandrartät skola har ungefär dubbelt så stor risk att inte få betyg som gör dem behöriga till gymnasiet jämfört med barn som både bor i ett område och går i en skola där nästan samtliga har svensk bakgrund. Resultaten gäller både barn med svensk och utländsk bakgrund. De är giltiga både i storstadsområden och i övriga Sverige.

I analysen har hänsyn tagits till skillnader i föräldrarnas utbildning, inkomst, ursprung, vistelsetid i Sverige, typ av bostad och familjesammansättning.

Varför finns det ett samband mellan den typ av bostadsområde man bor i och betyg? Teorin om grannskapseffekter säger att individer påverkas av området de bor i. I denna studie är det troligt att effekterna förklaras av områdenas sociala och ekonomiska struktur, och inte av sammansättningen av barn i sig.

Segregation olika stor beroende på bakgrund
Det finns skillnader i var man bor mellan barn med olika typer av bakgrund.
Barn med ursprung från Norden och EU25 bor oftare i områden som domineras av personer med svensk bakgrund. Medan barn med ursprung från länder i Asien, Afrika eller Europa exklusive EU25 oftare bor i invandrartäta områden.

Definitioner och förklaringar

I studien ingår barn som var 0–17 år 2004. Med utländsk bakgrund avses personer vars båda föräldrar är utrikes födda. Enligt denna definition hade 13 procent av barnen i Sverige utländsk bakgrund år 2004.

Med område menas SAMS-område. Det är en rikstäckande indelning. Bostadsområdena är homogena med i genomsnitt ca 240 barn per område. I studien ingår drygt 8000 SAMS-områden.

Med invandrartäta områden avses SAMS-områden med minst 40 procent barn med utländsk bakgrund.

Med segregation menas att sammansättningen av barn med svensk och utländsk bakgrund skiljer sig mellan olika områden.

Publikation

Läs mer i rapporten Barn, boendesegregation och skolresultat

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Barn- och familjestatistik

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Lotta Persson
Tfn 08-506 942 11
E-post lotta.persson@scb.se
Karin Lundström
Tfn 08-506 941 87
E-post karin.lundstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.