Vadstena kommun

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 16:14 CEST

Tid: 2005-10-11, kl 08.15-12.00.
Plats: Rogslösa skola.
Pressinformation äger rum 2005-10-11 kl 13.00 på barn- och utbildningschefens tjänsterum, Kommunhuset.

Upprop
Godkännande av dagordning
Jäv
Val av protokollsjusterare
Justeringen av protokollet äger rum på barn- och utbildningskontoret
Genomgång av föregående protokoll
Informationsärenden

Ekonomisk rapport/budgetuppföljning
Information om budget 2006-2010
Återrapportering av skolutvecklingsarbete
Redovisning enligt uppföljnings- och utvärderingsplan:
a) Enkät, "Kvalitet i förskola 1-5 år och fritidsverksamhet"
b) Nationella prov, år 5 (bilaga)
c) Enkät, år 3, gymnasieskolan
d) Betygsuppföljning år 9, grundskolan - kompletterande uppgifter
e) Språktest, förskoleklass
Beslutsärenden

Förslag om gemensamma läsårstider läsåret 2006/2007
Förslag till bidragsbelopp och interkommunala ersättningar för 2006
Bidrag till enskild barnomsorg 2006
Utbyte av telefoner
Förslag till sammanslagning av administration/utveckling av minframtid.se och vuxenstudera.nu
Övriga frågor

Rapporter
a) Återrapportering av svar i mål nr 956-04, angående laglighetsprövning; ersättning för friskola med gymnasieutbildning, riksprislista
b) Återrapportering av ledningsgruppens prioriteringar i investeringsbudget för 2006
c) Östsam
d) Meddelanden
e) Delegeringsbeslut

Övriga frågor
Ordförande
Caroline Unéus