Stockholms Läns Landsting

Barn rör sig mer och skyddas från solen på förskolegårdar med mycket träd och buskar (LSF)

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 15:35 CET

Förskolebarn med tillgång till mycket träd och buskar på stora kuperade ytor rör sig mer och utsätts för mindre UV-strålning jämfört med förskolebarn som inte har tillgång till en sådan miljö. Det visar en nypublicerad studie (Scamper) från landstingets Centrum för folkhälsa som handlar om förskolemiljöer och barns hälsa.

Förskolebarn med tillgång till mycket vegetation tar 21 procent fler steg per minut än de barn som inte har tillgång till sådana miljöer. Dessa barn hade också 40 procent lägre UV-exponering, trots att de var ute mer än de andra barnen.

I Scamper-studien undersöktes vilken effekt utemiljöerna har på spontan fysisk aktivitet och exponering av UV-strålning från solen hos 4-6-åringar i Stockholmsområdet. Under tolv dagar i maj-juni 2004 genomfördes stegräkning och UV-mätning på elva förskolor som skilde sig åt i sin fysiska utemiljö när det gäller vegetation, topografi, utrymme, fri himmel och pedagogik.

Utemiljöer på förskolor är alltså en kraftfull faktor för ökad fysisk aktivitet och minskad exponering för ultraviolett strålning. Eftersom många barn i storstadsområdena går på förskola kan tillgången på miljöer som främjar fysisk aktivitet och solskydd rekommenderas som en integrerad del i stadsplaneringen.

- Stora, varierade ytor utomhus är viktiga för barns fria rörlighet som är omistlig för en sund utveckling. De behövs som en motvikt mot trafikplaneringen som ofta hindrar denna fria rörlighet, säger Cecilia Boldemann, som är en av rapportförfattarna.

Rapporten finns på http://www.folkhalsoguiden.se/Press

För mer information
Cecilia Boldemann, folkhälsovetare, Centrum för folkhälsa, tfn 08-737 35 19, 073-966 15 92
Centrum för folkhälsas informationsenhet: 070-484 12 94
Landstingets presstjänst: 08-651 80 76