Justitiedepartementet

Barn ska inte bli satta i skuld!

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 13:39 CET

Barn måste skyddas från ekonomiska skulder på grund av att deras föräldrar registrerar dem som bilägare. Regeringen har därför beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen som förhindrar detta. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.

Ett barn som är utsatt för betalningskrav och har betalningsanmärkningar får en mycket dålig start i vuxenlivet. En betalningsanmärkning medför att det är svårt att teckna hyreskontrakt och telefonabonnemang. Det kan innebära hinder för att få vissa anställningar. Härtill kommer den känsla av uppgivenhet och frustration som drabbar många unga i en sådan situation. Det är därför mycket angeläget att förhindra att barn utnyttjas och drabbas av betalningskrav som beror på att bilar, som de i själva verket inte äger eller i vart fall inte har någon nytta av, registreras på dem.

I den nya lagen införs en regel som innebär att när ett barn uppges vara ägare till ett fordon ska lagen i stället tillämpas på en förmyndare för barnet, i allmänhet en förälder. Det är alltså föräldern som ska registreras i vägtrafikregistret i de fallen. Undantag ska gälla för fordon som barnet självt har rätt att köra. Effekten blir att föräldern och inte barnet blir betalningsskyldig för till exempel felparkeringsavgift, trängselavgift och fordonsskatt. Det ska inte vara möjligt att utnyttja barn som bulvaner för fordonsinnehav.

Förslaget innehåller också vissa ändringar i föräldrabalken. Det innebär förbättrade ekonomiska villkor för de personer med god man eller förvaltare som har de lägsta inkomsterna. Det föreslås även att kommunernas arbete med överförmyndarfrågor underlättas, bland annat genom att kommuner får möjlighet att samarbeta genom att tillsätta en gemensam överförmyndarnämnd.

Lagen om ändringarna i bilregistreringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2006 medan övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Niklas Ljunggren
Rättssakkunnig
08-405 25 94

Marianne Carlström
Riksdagsledamot (s)
08-786 42 54
070-343 95 10

Tasso Stafilidis
Riksdagsledamot (v)
08-786 57 12
070-376 04 03

Mikael Johansson
Riksdagsledamot (mp)
08-786 46 04
070-343 97 57