Sveriges Makalösa Föräldrar

Barna-året 2014

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 05:50 CET

Sveriges Makalösa Föräldrar i europeisk samverkan

År 2014 sker flera viktiga händelser för våra barn och ungdomar, inte minst i form av en utredning kring Barnkonventionens tillämpning i svensk lagstiftning samt översynen av vårdnadslagen. Sveriges Makalösa Föräldrar har också planerat för en verksamhet under 2014 med särskilt fokus på just våra barn och ungdomar, i form av tre fokus:

Politisk ungdomsgrupp

Sveriges Makalösa Föräldrar planerar för en årslång kampanj för att fokusera barns och ungdomars röster om deras roller och rättigheter under och efter separationer och vårdnadstvister, där vi inte bara kommer lägga resurser på att medvetandegöra politikerna för barns och ungdomars upplevelser, utan även skapa kunskap och erfarenhet hos barn, ungdomar och föräldrar.

Vi ska med en grupp ungdomar, från minst tio kommuner, gå igenom kunskapsunderlag som finns, kring barnkonventionen och barns röster i separationer och vårdnadstvister, samt förbereda gruppen inför Almedalen 2014. Vi kommer också lyfta deras egna erfarenheter, deras tankar om sin egna situation och deras förhoppningar om framtiden.

I juli åker vi till Almedalen, och genomför en Barn-debatt, med inbjudna kommunpolitiker. Denna debatt bevakar vi och sammanställer en kortare rapport.

Under hösten möts vi och reflekterar vad som hänt. Detta sammanställer vi till en längre rapport. Under årets gång distribuerar vi artiklar, rapporter och seminarier, med fokus på våra resultat.

Stödgrupper för barn och Barna(t)rösten

Vi ska också under 2014 genomföra stödgrupper, i samverkan med kommuner och skolor, i tio städer. Detta ska i sin tur vara som grund för utvecklade stödgruppsmodell i kommuner, till barn/ungdomar vars föräldrar nyligen separerat eller separerar (samt samtidigt, men separat, stödgrupper till ensamföräldrarna). Denna metodmodell ska vi sprida, bl.a. genom våra lokalföreningar och familjenätverk. I samband med dessa aktiviteter skapar vi också större lokal samverkan kring barns röster, utifrån barnkonventionen, för att påverka och utforma kommunpolitiska beslut. Slutligen vänder vi oss direkt till barn och ungdomar, genom dels vår app och dels vår barn-bilaga, där vi tipsar om lösningar på olika problem, ger stöd och råd och förmedlar kontakt med andra barn och ungdomar i samma situation.

Multidisciplinär samverkan

Vad är barns bästa i vårdnads- och umgängesutredningar och tvister? Lagstiftning av idag pratar om "regelbunden kontakt med föräldrarna", en formulering som riskerar bli enskilda personers subjektiva åsikt. Makalösa Föräldrar avser därför skapa ett objektivt system för definition, uppföljning och utvärdering av just "barns bästa". Justitiedepartementet ska genomföra en utredning av vårdnadslagen, med resultat efter valet 2014, och vi avser att innan utredningen är färdig kunna presentera vårt underlag. Vi vill genom ett multidisciplinär samverkan (praktiker, forskare, myndigheter) verka för barnets rättigheter och skydd. Det ska utgå från en gemensam helhetssyn, som påverkar praxis och policy.

För mer information, kontakta

Generalsekreterare Sophia Lövgren

gs@makalosa.org, 08-7201414

Organisationsutvecklare Karin Edman

admin@makalosa.org, 08-7201413

Projektledare Märta Brandts

dialogue@makalosa.org, 0721-902165


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.