Utbildningsdepartementet

Barndomen går inte i repris

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 11:20 CEST

Aktionsgruppen föreslår kraftiga ekonomiska förstärkningar för barns rätt till kultur.

Aktionsgruppen för barnkultur överlämnar idag sitt betänkande "Tänka framåt men göra nu, så stärker vi barnkulturen" till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Aktionsgruppens kartläggning av barnkulturen från hösten 2005 visar att det finns stora skillnader i barns möjligheter att ta del av kulturen. Det kulturutbud som finns idag är inte tillgängligt för alla barn. Därför behövs kraftfulla insatser för att förverkliga de intentioner som finns i FN:s barnkonvention, läroplanerna, de kulturpolitiska målen och i andra styrdokument.

- Vi menar att barnkulturen är viktig ur både individperspektiv och samhällsperspektiv. Det går därför inte att lyfta ut barnkulturen som en enskild kultursatsning utan den måste relatera till satsningar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Därför är våra förslag en investering i framtiden, säger Lotta Lundgren ordförande i aktionsgruppen.

I betänkandet föreslår aktionsgruppen ökad samordning mellan alla aktörer på barnkulturområdet, förbättrad uppföljning av de insatser som görs, fördjupade kunskaper genom ökade satsningar på forskning och utbildning samt en stor ekonomisk satsning för att kulturen ska nå alla barn:
- Ett handslag med barnkulturen 300 miljoner kr per år under tre år överförs från Svenska Spel till satsningar på barnkultur på lokal, regional och nationell nivå.
- En nationell barnkulturdelegation under tre år som ska ha som främsta uppgift att effektivt samordna och utveckla barnkulturen.
- En satsning på forskning Det behövs mer forskning om barnkultur och den forskning som pågår måste spridas. En professur i barnkultur bör inrättas.
- Bättre villkor för konstnärer och pedagoger Pengar bör avsättas för att utveckla konstnärliga och pedagogiska barnkulturprojekt och för att utveckla konstnärers och pedagogers kunskaper och arbetsvillkor.


Kontakt:
Charlotte Carlsson
Informatör
08-405 39 29
070-439 58 54

Lotta Lundgren
Ordförande
0708-19 02 54

Kerstin Olander
Sekreterare
070-742 27 73

Lotta Brilioth Biörnstad
Sekreterare
08-405 39 24