Språkförsvaret

Barnkonventionen som svensk lag måste ha en svensk språkdräkt

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2018 16:41 CEST

(Öppet brev till Sveriges riksdag)


Regeringen föreslår i en proposition (2017/18:186) till riksdagen en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). ”Genom inkorporering ges barnkonventionen ställning som svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen.”

Det märkliga är att sex språkversioner, d.v.s. de arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska språkversionerna, blir gällande som svensk lag:

”Genom inkorporeringen blir de arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska språkversionerna gällande som svensk lag och originaltexterna har samma giltighet, vilket även framgår av artikel 54."

Vidare sägs det:

”Konventionens engelska och franska originaltexter ska tillsammans med en svensk översättning av konventionen tas in som en bilaga till lagen.”

Den svenska översättningen ska endast tjäna som vägledning och har inte status som gällande lag.

Se vidare sid. 81 i propositionen!

Vissa remissínstanser har haft språkliga invändningar:

”Kammarrätten i Stockholm, Uppsala universitet och Kalmar tingsrätt anser att det blir rättstillämpningsproblem om konventionen på samtliga originalspråk blir gällande rätt i Sverige samtidigt som ingen av språkversionerna ska gälla framför en annan. Justitiekanslern menar att det vore bättre att låta en svensk översättning av konventionen gälla som lag.”

Språkförsvaret anser att Justitiekanslerns uppfattning, som för övrigt delas av Riksdagens ombudsmän (JO), är den enda rimliga.

Om riksdagen beslutar att svenska inte skall användas i gällande lagtext, bryter riksdagen mot språklagen:

”4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.

5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas….

10 § Språket i domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet är svenska.”

Det förefaller ytterst märkligt att dessa domstolar, förvaltningsdomstolar och andra organ samtidigt inte ska utgå från en lag, som är avfattad på svenska.

Uttalandet antaget vid Språkförsvarets årsmöte den 14 april 2018