Statistiska centralbyrån, SCB

Barns tid med föräldrarna har minskat

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 10:52 CEST

Barns tid med föräldrarna har minskat under 1990-talet och det gäller barn i alla åldersgrupper. Men mest har tiden med föräldrarna minskat för de minsta barnen. För barn 0-5 år har tiden med sammanboende mammor minskat med i genomsnitt en och en halv timme per dag. Det framgår av rapporten Barnens tid med föräldrarna.

En stor del av minskningen beror sannolikt på att barnomsorgen byggts ut under 1990-talet. Fler barn är alltså på dagis eller fritids. Vistelsetiden där har också blivit längre. Detta sammantaget gör att tiden med mamma eller pappa minskar. En annan förklaring skulle kunna vara att barn har fler aktiviteter. Att tiden har minskat mer för barn med ensamstående mammor kan sannolikt förklaras av att papporna har tagit över en del av omsorgen.

Ju mindre barnet är desto mer tid tillbringar det tillsammans med föräldrarna. Ett barn 0-5 år med sammanboende föräldrar tillbringade år 2000/01 i genomsnitt 9 timmar per dag med föräldrarna. Barn tillbringar mer tid ensam med mamma än med pappa. Om båda föräldrarna arbetar heltid så har barn ändå mer tid med mamma.

Barn tillbringar mest tid tillsammans med sina föräldrar när mamma eller pappa utför hemarbete. Den näst vanligaste aktiviteten är måltider och sedan kommer TV-tittande.

Tiden för aktiviteterna skiljer sig beroende på barnets ålder. Små barns tid med föräldrarna består ofta av barnomsorg medan de större barnens tid med mamma och pappa domineras av fri tid. I barnomsorg ingår t.ex. Tillsyn och hjälp till barn, Lek och Närvaro vid barns aktiviteter. I Fri tid ingår t.ex. TV och radio, Social samvaro och Idrott och friluftsliv.

Aktiviteterna med mamma skiljer sig något från aktiviteterna med pappa. Barn 0-5 år har t.ex. dubbelt så mycket tid med mamma som med pappa vid aktiviteten barnomsorg. Den största skillnaden är att barn mycket oftare får tillsyn och hjälp av mamma. Övriga aktiviteter som ingår i barnomsorg skiljer sig inte så mycket mellan mamma och pappa. Barn leker t.ex. nästan lika mycket med pappa som med mamma.
Skillnaden är också stor mellan mamma och pappa och den tid som barn är närvarande då föräldrarna ägnar sig åt hemarbete. Skillnaden är störst för de mindre barnen. I genomsnitt ser små barn 0-5 år mammor ägna drygt två timmar åt hemarbete medan de endast ser pappor ägna drygt en timme åt arbete i hemmet.

Tiden för fritidsaktiviteter skiljer sig däremot inte särskilt mycket mellan mamma och pappa.

Flickorna mer tid med mamma
I sexårsåldern börjar man se skillnader på flickors och pojkars tid med föräldrarna. Flickorna är då mer tid med mamma än vad pojkarna är. Det gäller framför allt då mamma ägnar sig åt fritidsaktiviteter, men det går inte att utesluta att det även gäller hemarbete.

Tiden med pappan skiljer sig inte åt på samma sätt mellan flickor och pojkar. För tonåringarna kan man dock skönja en tendens att pojkarna har mer tid med pappan än flickorna har. Men dessa skillnader är inte lika tydliga som skillnader mellan flickors och pojkars tid med mamma.


Definitioner och förklaringar


Till uppgifter om barns tid med föräldrarna har Tidsanvändningsundersökningarna använts som genomfördes av SCB åren 1990/91 och 2000/01. Data har samlats in genom dagbokföring där man beskriver med egna ord vad man gjort under dagen. Dessutom har svarspersonerna antecknat andra familjemedlemmars närvaro under dagens lopp. På så vis har det gått att få fram barnens närvaro vid aktiviteterna. De vuxnas uppgifter har omdisponerats så att barnen blir redovisningsenhet.


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Barnens tid med föräldrarna, Demografiska rapporter 2004:1 som nu finns på SCB:s webbplats
Producent
SCB, Demografisk analys och jämställdhet
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 72
Förfrågningar
Lotta Persson
Tfn 08-506 947 72
Epost lotta.persson@scb.se