Moderaterna

Baylans lagförslag ger inte färre mobbade barn

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:35 CEST

- Det lagförslag Ibrahim Baylan idag lägger kommer inte att förändra antalet barn som drabbas av kränkningar, skolvåld och mobbning. Man skapar nya ombudsmän och döper om arbetsplaner. Men skolan har redan ansvar för att mobbning inte förekommer och för att arbetsplaner mot mobbning finns, men klarar ofta inte arbetet eftersom kunskapsnivån behöver höjas och kvalitetskraven på arbetet skärpas.

Det säger Sten Tolgfors, moderaternas talesman i skol- och utbildningspolitik i en kommentar.

-Mobbningen i Sverige skulle kunna halveras om skolans arbete mot mobbning kvalitetssäkrades och den kunskap som finns inom forskningen togs till vara. Men alla regeringens utspel om mobbning bortser från den kunskap som finns om hur mobbning de facto kan hindras. Att kunskapen inte tas tillvara är starkt bidragande till de problem som finns idag.

-Vi moderater finansierar utbildning av landets alla skolor i hur kränkningar, mobbning och våld förebyggs, upptäcks och hindras, enligt norsk och isländsk modell. Alla skolor skall arbeta med forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning som visats vara effektiva. Gör skolan inte det, eller underlåter att följa valt åtgärdsprogram är det en grund för skadestånd om elever far illa.

-Vi är för ökade möjligheter till skadestånd för elever när skolan underlåter att agera, eller bidrar till elevers utsatthet. Men eftersom skolministern inte slår fast vilka kvalitetskrav som skall gälla för skolans agerande blir resonemanget om skadestånd missriktat. Bevisbördan läggs på skolan, men det slås inte fast någon kvalitetsnorm för skolans arbete att jämföra insatserna med. Det krävs bara att skolan gör någonting, sedan blir resten en fråga för rättslig prövning. Vi menar att det ska finnas en diskrimineringslag som omfattar alla, inte ett lapptäcke av särlagstiftningar och ombudsmän för olika grupper.