Landstinget Kronoberg

BB, ekonomin och läkarrekrytering vid landstingsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 09:11 CET

Ytterligare information:
Landstingsråd Suzanne Frank (m), ordförande, tel 0470-58 85 82, 0709-84 45 82
Landstingsråd Paul Johansson (c), förste vice ordförande, tel 0470-58 85 81, 0709-84 43 97
Landstingsråd Anna Fransson (s), andre vice ordförande, tel 0470-58 85 83
Rolf Sällryd (kd), tel 0470-58 85 15, 0706-64 13 53
Landstingsdirektör Sture Andersson, 0470-58 85 84, 0709-84 45 84
BB Ljungby

Landstingsstyrelsen beslutade om två parallella inriktningar för Ljungby BB. Samtidigt som landstinget fortsätter sina ansträngningar att uppfylla kraven på patientsäkerhet, fortsätter planeringen för en avveckling så att mammor och barn kan erbjudas en fullgod och säker förlossning i Växjö från april. I det arbetet ingår också att se över resurser och verksamhet inom gynekologin som helhet för att hitta bästa möjliga fördelning av resurser. Det betyder också att viss annan verksamhet inom kvinnosjukvården kan överföras till Ljungby. Om överklagandet vinner gehör i länsrätten ska landstingsstyrelsen ompröva beslutet om planering för avveckling.
– Vi måste ha en beredskap att uppfylla Socialstyrelsens beslut. I sitt yttrande till länsrätten är Socialstyrelsen ännu tydligare med att vi måste ta vårt ansvar för att säkra en långsiktig kvalitet och patientsäkerhet, menar landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank. Generellt finns idag en högre medvetenhet och mer kunskap om att det finns risker i vården. Vi måste verka för att så långt möjligt förebygga onödiga dödsfall, skador och lidande i vården.
– Om länsrätten ger oss utsträckt tid får vi ta ställning till de förutsättningarna då. Vi arbetar vidare för att klara Socialstyrelsens krav men vi kan inte blunda för föreläggande som gäller, menar förste vice ordförande Paul Johansson (c).

På förslag från Göran Giselsson (m) beslutade dessutom landstingsstyrelsen att vid en nedläggning av BB ska mammor i västra länsdelen som väljer att föda utomläns omfattas av samma regler för transporter som gäller inom Landstinget Kronoberg.

Socialdemokraterna är kritisk till hanteringen av ärendet och andre vice ordförande Anna Fransson yrkade att frågan om Ljungby BB skulle avgöras av landstingsfullmäktige vilket landstingstyrelsen avslog efter votering. Vänsterpartiet å sin sida yrkade genom Lennart Värmby bland annat att åtgärderna ökas för att säkerställa förlossningen i Ljungby.
Anställningsstopp till följd av ekonomin

Även om landstingets ekonomiska resultat slutade på ett överskott om 29 miljoner kronor för 2006 är den ekonomiska situtionen mycket bekymmersam. Dels har ökade pensionskostnader, effekter av skatteutfall och utjämningssystemet givit ett sämre ekonomiskt ingångsläge inför 2007. Dels har kostnaderna för t ex köpt vård, läkemedel och hyrpersonal ökat betydligt och medfört ett markant försämrat resultat jämfört med delårsrapporten i augusti.

Landstingsstyrelsen beslutar därför om ett omedelbart anställningsstopp. Undantag kan göras för läkare (inkl BB-läkare Ljungby), tandläkare och semestervikarier. I övrigt är det landstingsdirektören som får besluta om undantag.
– Det ska ses som en markering i arbetet att skapa en sund ekonomi, säger landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank (m). Den ekonomiska situationen är mycket bekymmersam och det kommer att krävas fler åtgärder framöver.
– Ett anställningsstopp är i sig inte en åtgärd som automatiskt ger en besparing utan ska ses som en tydlig signal till verksamheten. Det måste bli färre anställda totalt samtidigt som vi ska värna de som redan är anställda, menar förste vice ordförande Paul Johansson (c).
Svar på motioner

Landstingsstyrelsen diskuterade ett antal motioner, vilka kommer att behandlas i landstingsfullmäktige.

* Familjecentral i Ljungby –tas med i det fortsatta arbete att forma den framtida närsjukvården.
* Reurser till barn- och ungdomspsykiatrin – noteras att närsjukvårdens arbete fortgår utifrån tidigare beslutat uppdrag och plan samt att förändringsarbetet sker i den takt som ekonomin tillåter.
* Etiska regler för rättvisemärkt – avvakta ny upphandlingslag.
* Rättvisekrav vid upphandling – avvakta ny upphandlingslag.
* Offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar – avvakta ny upphandlingslag.
* Viltstaket på väg 25 – att rekommendera regionförbundets infrastrukturberedning att ta upp frågan.

Svar på medborgarförslag

Landstingsstyrelsen diskuterade ett antal medborgarförslag, vilka kommer att behandlas i landstingsfullmäktige

* Slopa TV-apparater i väntrum – förslag att avslå medborgarförslaget.
* Fri etablering för sjukgymnaster – frågan tas upp om regeringen ändrar förutsättningarna för etableringsfrihet.

Tandvårdspeng 2008

Landstingsstyrelsen beslutar att fortsätta arbeta enligt inriktingen att införa tandvårdspeng från den 1 januari 2008. Ett definitivt beslut tas i maj. Till dess ska även ett underlag tas fram som jämför tandvårdspeng med att fortsätta med upphandling enligt dagens modell.
Tandvårdspeng innebär att patienter fritt ska kunna välja att gå till någon av de vårdgivare som uppfyller de krav som landstinget ställer. De vårdgivare som på detta sätt vill utföra tandvård för barn och ungdomar får ersättning enligt ett i förväg avtalat pris.
Revisionsrapporter

Landstingsdirektören fick i uppdrag att skriva förslag till yttrande över följande granskningsrapporter som båda kommer att behandlas i april.

* Primärvådens resurs-, produktions- och produktivitetsstyrning – bland annat lämnar revisorerna förslag till bättre styrningen av hur resurser används.
* Förändringsarbete kring läkarnas jourtider – bland annat noterar revisorerna att samordning av jourverksamhet kan leda till effektivare resursanvändning och att beroendet av hyrläkare bör minska av effektivitetsskäl men också för att förbättra kontinuiteten för patienter.

Utredning av förebyggande hälsobesök hos äldre

Äldreutskottet har följt upp en motion från Roland Johansson (s) om att erbjuda pensionärer som inte har kommunal hemsjukvård ett årligt förebyggande hembesök enligt dansk modell. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom äldreutskottets förslag om att utreda förutsättningarna för hur förebyggande hälsobesök kan införas. Utredningen kommer att genomföras av närsjukvården i samverkan med FoU-centrum och FoU Välfärd.
Planeringsdirektören blir ställföreträdande landstingsdirektör

Planeringsdirektör Ove Löfqvist utses som ställföreträdare vid landstingsdirektörens frånvaro.
Åtgärder för att trygga läkartillgång

Landstinget ska ta fram en plan för att trygga den framtida läkarförsörjningen i länet och råda bot på nuvarande läkarbrist.
- Det är angeläget att läkarbristen minskar, bristen leder till sämre tillänglighet för patienterna och medför kostnader för hyrläkare bland annat inom psykiatrin och på vårdcentralerna, menar landstingstyrelsens ordförande Suzanne Frank (m).

Som ett första steg ska en kartläggning genomföras över dagsläget och framtida behov till följd av kommande års pensioneringar.
För att lösa läkarbristen har alliansen lagt fram olika tänkbara förslag till åtgärder. såsom fortsatt rekrytering av utländska läkare, utveckla samarbete med olika utbildningar, belöna läkare som lyckas rekrytera kollegor, utse ambassadörer som kan väcka intresse hos läkare på andra håll, att nischa sjukhusen inte bara inom länet utan även i samverkan med angränsande län, djupintervjuer av de som slutar och fler läkarstudenter.
- Det är viktigt att få AT- och ST-läkarna som finns hos oss att vilja stanna, menar Suzanne.
Landstingsstyrelsen biföll även förslag från Roland Johansson (s) om att undersöka möjligheten till traineeutbildning och handledarinsatser för att tillvarata utländska läkare som redan finns i länet.

Ingrid Persson
Informationschef
Tel 0470-58 86 38, mobil 0709-84 47 01