BE Group AB

BE Group överlåter egna aktier

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 12:09 CET

Styrelsen för BE Group AB (publ) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 27 april 2010, att överlåta 60 842 egna aktier som dellikvid för BE Groups förvärv av RTS-koncernen, vilket har genomförts per idag.

En överlåtelse av egna aktier i detta syfte utgör enligt styrelsens bedömning en kostnadseffektiv delfinansiering av förvärvet. Priset per aktie motsvarar medelvärdet av högsta köpkurs och lägsta säljkurs på NASDAQ OMX Stockholm för aktier i BE Group AB (publ) vid överlåtelsetidpunkten.

BE Group ABs innehav av egna aktier uppgår före överlåtelsen till 495 448 aktier, motsvarande cirka 1 procent av samtliga aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i BE Group AB uppgår till 50 000 000.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Roger Johansson, VD,

tel: +46 (0)733 188 758                         e-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD,

tel: +46 (0)70 869 07 88 e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

 

Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011, kl 12.00.

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2010 omsatte koncernen 5,1 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö.
Mer information finns på www.begroup.com