Statistiska centralbyrån, SCB

Befolkningens utbildning 2011: Storstäderna drar till sig högutbildade

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2012 09:39 CEST

Storstadskommuner och residensstäder har en större andel högutbildade än riksgenomsnittet. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Totalt är det 40 kommuner som ligger över riksgenomsnittet på 24 procent.

I åtta av kommunerna i Stockholms län har 30 procent eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning. Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Göteborg, Mölndal och Knivsta tillhör också denna grupp.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av en arbetsmarknad med många arbetsplatser inom branscherna ”finansiell verksamhet och företagstjänster”, ”utbildning och forskning” och ”offentlig förvaltning”, vilka har en stor andel högutbildade, samt ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, vilka har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommunerna med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2011. 25–64 år
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____332175.aspx

Utbildningsnivån är lägre i flertalet kommuner utanför storstadsområdena. Med några få undantag har de mindre kommunerna större andel med förgymnasial utbildning. De har också mindre andel högutbildade jämfört med residensstäderna i respektive län. I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstaden jämfört med övriga kommuner i länet.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå

Utbildningsnivå bland inrikes födda och utrikes födda

De utrikes födda har något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är skillnaden liten; 39 procent av de inrikes födda är eftergymnasialt utbildade jämfört med 38 procent av de utrikes födda. Bland de utrikes födda återfinns en högre andel som endast har förgymnasial utbildning än bland de inrikes födda; 20 procent av de utrikes födda har en förgymnasial utbildning och motsvarande andel bland de inrikes födda är 12 procent.

Kvinnor har en större andel högutbildade än män både bland in- och utrikes födda. Utrikes födda kvinnor har i något större utsträckning endast en förgymnasial utbildning än utrikes födda män. Det omvända förhållandet gäller bland de inrikes födda, där är det vanligare att männen endast har en förgymnasial utbildning, 15 respektive 10 procent.

Skillnaderna är stora mellan olika födelseländer och invandrargrupper, mycket beroende på att åldersstruktur och skäl för invandring varierar mellan grupperna. 

Redovisning av utbildningsnivå för de vanligaste födelseländerna

Utbildningsnivå efter födelseland och kön 2011. 25–64 år
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____332175.aspx

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

Förfrågningar

Michael Karlsson
Tfn 019-17 64 81
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.