Statistiska centralbyrån, SCB

Befolkningens utbildning 2012: Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 09:46 CEST

Cirka 40 kommuner, oftast storstadskommuner och residensstäder, har en större andel högutbildade än riksgenomsnittet som är 25 procent. Majoriteten av kommunerna med de högsta utbildningsnivåerna ligger i Stockholms län.

I åtta av dem har 30 procent eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning. Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Göteborg, Mölndal, Knivsta, Vellinge, Härryda och Malmö tillhör också denna grupp.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att där finns många arbetsplatser inom ”finans- och försäkrings-
verksamhet”, ”utbildning” och ”offentlig förvaltning och försvar”. Dessa branscher har en stor andel högutbildade. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, vilka har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommunerna med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2012. 25–64 år Kommun

( se tabell )

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstaden jämfört med övriga kommuner i länet.

Utbildningsnivån är lägre i flertalet kommuner utanför storstadsområdena. Med några få undantag har de mindre kommunerna en större andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning. De har också en mindre andel högutbildade jämfört med residensstäderna i respektive län.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå finns på SCB:s webbplats samt i Statistikdatabasen.

Drygt 1,2 miljoner högutbildade svenskar

40 procent av befolkningen i åldern 25–64 år har någon form av eftergymnasial utbildning. En fjärdel har minst treårig utbildning, vilket motsvarar 1 210 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med drygt en halv procentenhet per år.

Utbildningsnivå efter kön 2012. 25–64 år

Unga kvinnor högst utbildade

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har efter-gymnasial utbildning och färre har endast förgymnasial utbildning. Däremot är det fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskarutbildade i åldern 25–64 år är andelen kvinnor 40 procent.

Unga kvinnor (25–34 år) är en välutbildad grupp. Mer än hälften av dessa, 53 procent, har någon form av eftergymnasial utbildning. Drygt var tredje kvinna, 37 procent, i denna ålder har minst treårig eftergymnasial utbildning medan männens andel är en fjärdedel. Denna skillnad beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning. För närvarande är cirka 50 procent fler kvinnor än män registrerade vid svenska universitet och högskolor.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

Förfrågningar

Michael Karlsson
Tfn 019-17 64 81
E-post fornamn.efternamn@scb.se