Djurens Rätt

Begränsad insyn på Sveriges minkfarmer

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 07:30 CEST

Det blir allt svårare att få insyn i svensk pälsindustri. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har i år begränsat tillgången till sina inspektionsprotokoll, trots att de är allmänna handlingar. I de protokoll som tillgängliggjorts redovisas dock omfattande brister.

På årlig basis sammanställer Djurens Rätt Länsstyrelsens protokoll från inspektioner av svenska minkfarmer. Detta görs för att skapa en helhetsbild av hur minkarnas levnadsförhållanden ser ut. Årets sammanställning har dock fått lida på grund av en sämre tillgång till de offentliga handlingarna.

Alla länsstyrelser i län där det finns minkfarmer har kontaktats för att begära ut protokoll, men responsen skiljer dem kraftigt åt. Länsstyrelsen i Skåne valde att inte lämna ut några inspektionsprotokoll alls, med hänvisning till “att enskild farmare kan lida skada om uppgifter om verksamheten röjs”. Djurens Rätt bad om att få ta del av materialet anonymiserat, men inte heller detta godkändes. Först efter överklagan till både Länsstyrelsen och Kammarrätten i Göteborg gav Länsstyrelsen i Skåne med sig och delade med sig av protokollen.

Blekinge län omfattar flest antal minkfarmer i Sverige. I de erhållna protokollen från Länsstyrelsen i Blekinge är alla uppgifter om bristerna som hittats utsuddade. Liksom i fallet med Länsstyrelsen i Skåne försvaras detta med att “enskild kan lida skada om uppgifter röjs”. Trots detta fanns personuppgifter, som Djurens Rätt inte bett om att få ta del av, omaskerade i protokollen. Anmärkningsvärt är att de utsuddade delarna i protokollen där bristerna finns listade i flera fall sträcker sig över flera sidor. En överklagan till Kammarrätten i Jönköping har inte fått Länsstyrelsen att ändra sitt ställningstagande och ärendet fick inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

- Jag har aldrig varit med om något liknande. Tidigare år har vi fått inspektionsprotokollen när vi frågat, utan större problem. Men nu börjar plötsligt information hemlighållas - det är svårt att inte fråga sig vad de försöker dölja, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

Trots svårigheterna har Djurens Rätt sammanställt den information de kunnat få fram från inspektionerna år 2015. Totalt genomfördes 22 inspektioner på landets drygt 75 minkfarmer. Vid 13 av dessa gjordes anmärkningar på brister i djurhållningen, detta trots att över hälften av inspektionerna var föranmälda.

- Återigen syns grova brister på flera farmer och då har vi inte ens fått se de brister som noterats i Blekinge som är Sveriges minktätaste län. Länsstyrelserna har hittat döda djur som inte plockats bort, sjuka djur som borde avlivats och i ett fall upptäcktes en mink som fastnat mellan burarna. Det är otäck läsning i många av de här protokollen, säger Camilla Bergvall.

Läs hela sammanställningen från inspektionerna

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 40 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för ett en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren.