Justitiedepartementet

Begränsning av revisorers skadeståndsansvar, m.m.

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 16:17 CEST

Utredningen om revisorer och revision, med f.d. justitierådet Bo Svensson som utredare, har i dag överlämnat sitt slutbetänkande "Revisorers skadeståndsansvar" (SOU 2008:79) till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen föreslår att revisorer ska ha ett subsidiärt och proportionellt ansvar i förhållande till styrelseledamöter och verkställande direktör (VD). Om en revisor och en styrelseledamot eller VD:n medverkat till samma skada, ska talan om ersättning för skadan först föras mot styrelseledamoten eller VD:n. Revisorns skadeståndsansvar ska endast kunna prövas på talan av styrelseledamot eller VD. Vidare föreslås att revisorns skadeståndsansvar för varje uppdrag ska vara begränsat till 2 500 prisbasbelopp d.v.s. omkring 100 miljoner kr. Denna begränsning ska dock inte gälla skada som revisorn vållat uppsåtligen eller genom brott.

Förslaget om ett subsidiärt ansvar innebär att revisorerna kommer att löpa lägre risk att bli ålagda skadeståndsskyldighet. I kombination med den föreslagna takregeln kommer det att sänka revisionsbolagens försäkringspremier avsevärt. Detta kan förväntas leda till lägre revisionsarvoden.

Utredningen har i ett tidigare betänkande föreslagit att revisionsplikten för små företag ska avskaffas, men framhållit att frivillig revision bör göras attraktiv för småföretagare. En avgörande faktor är då priset på frivillig revision. Nuvarande bestämmelser om jäv hindrar småföretagare från att anlita en och samma byrå för sin redovisning och sin revision. Detta innebär högre kostnader. Utredningen föreslår därför att bestämmelserna om s.k. bokförings- medelsförvaltnings- och byråjäv såvitt avser små företag avskaffas. Frågan om när en revisor ska avstå från ett uppdrag föreslås i stället hanteras enligt revisorslagens analysmodell. Detta innebär att revisionsbyråer får ökade möjligheter att utföra s.k. kombiuppdrag i små företag, t.ex. bokföring, medelsförvaltning och revision.

Utredningen föreslår också att det från den 1 juli 2010 ska finnas endast en revisorskategori; auktoriserade revisorer.

Utredningen har tidigare lämnat förslag om genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (SOU 2007:56) och avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32).Kontakt:
Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22

Bo Svensson
Särskild utredare
070-288 45 11


Henrik Karlsson
Utredningssekreterare
031-701 53 72
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2008:79 Revisiorers skadeståndsansvar (http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/111106)