Europaparlamentet

Begränsningar av kvicksilver i mätinstrument

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 17:35 CET

Trots att kvicksilver är mycket giftigt används i EU ungefär 33 ton kvicksilver i mät- och kontrollinstrument varje år, och 25–30 ton kvicksilver kommer årligen in i kretsloppet bara via termometrar. Kommissionen föreslår genom en ändring av ett tidigare direktiv att man ska förbjuda utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver. Europaparlamentet har idag antagit sitt betänkande i första behandlingen i vilket det vill medge ett antal undantag bl.a. för barometrar.


Europaparlamentet har inom medbeslutandeförfarandet med 599 röster för, 13 emot och 25 nedlagda antagit ett första betänkande av María SORNOSA MARTÍNEZ (PSE, ES) om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver. Syftet med kommissionens förslag är att förbjuda utsläppandet på marknaden av febertermometrar och andra mätinstrument som avses saluföras till allmänheten (t.ex. manometrar, barometrar, blodtrycksmätare och andra termometrar än febertermometrar) innehållande kvicksilver. Yrkesmässig användning berörs inte för närvarande eftersom kommissionen anser att man genom en begränsning för febertermometrar och andra mätinstrument avsedda för konsumentbruk täcker in den största delen av användning och utsläpp av kvicksilver. Yrkesanvändningen inom sjukvård, forskning och industri bedöms sakna tillförlitliga alternativ eller också är dessa väldigt kostsamma.

Parlamentet antog en rad ändringsförslag som innebär att ärendet inte kommer att kunna slutföras genom denna första behandling (ett försök till detta hade föreslagits av miljöutskottet med det finska ordförandeskapets stöd). Parlamentet preciserar inledningsvis att eftersom begränsningen i enlighet med kommissionens förslag endast gäller nya mätinstrument ska instrument "som redan släppts på marknaden inte beröras".

När det gäller förbud mot kvicksilver i andra mätinstrument som inte är avsedda för försäljning till allmänheten, och där förbudet ska gälla tre år efter det att direktivet trätt i kraft, vilka parlamentet också vill ska omfattas, ska dock tillverkarna enligt parlamentet inom 18 månader få ansöka om ytterligare en begränsad tidsperiod som fastställs från fall till fall, i situationer då kvicksilver måste användas. Detta förutsatt att tillverkarna kan visa att de gjort allt för att utveckla säkrare alternativ eller alternativa processer och att dessa säkrare alternativ eller alternativa processer ännu inte finns att tillgå.

Kvicksilver ska enligt parlamentet dessutom förbjudas i alla mät- och kontrollinstrument för privat och yrkesmässig användning (särskilt inom hushållen, sjukvården och skolorna), med möjlighet till tidsbegränsade undantag i de fall då säkrare och ekonomiskt lönsamma alternativ som är lika exakta och pålitliga ännu inte finns att tillgå.

Detta bör även gälla för blodtrycksmätare, både för konsumenter och inom sjukvården (med undantag för blodtrycksmanschetter inom sjukvården), vilka innehåller kvicksilver.

När det gäller blodtrycksmätare ska kommissionen senast två år efter att direktivet trätt i kraft göra en översyn av tillgången till tillförlitliga samt tekniskt och ekonomiskt genomförbara säkrare alternativa lösningar till blocktrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller kvicksilver och som används inom sjukvården och för andra yrkesmässiga och industriella ändamål. På grundval av denna översyn, eller så snart som nya uppgifter om tillförlitliga säkrare alternativ till blodtrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller kvicksilver finns att tillgå, ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte att utvidga begränsningarna till att omfatta blodtrycksmätare och andra mätinstrument som används inom sjukvården och för andra yrkesmässiga och industriella ändamål, så att kvicksilver i mätinstrument kan fasas ut så snart detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt. När det gäller blodtrycksmätare inom sjukvården bör medicinska experter konsulteras för att det ska kunna garanteras att behoven i termer av diagnostik och behandling av särskilda sjukdomstillstånd uppfylls.

I Sverige har utfasning redan inletts och inom sjukvården används i många fall kvicksilverfria blodtrycksmätare.

I och med att ändringsförslag 19 antogs kräver parlamentet att undantag ska göras för
mätinstrument som är äldre än 50 år och för barometrar. Medlemsstaterna ska dock fastställa lämpliga och effektiva mekanismer för tillståndsgivning och kontrollera utsläppandet på marknaden av dessa instrument för att garantera att direktivets syften inte undergrävs.

Debatt som föregick omröstningen
Carl SCHLYTER (De gröna/EFA, SE) påminde under debatten om att i Sverige förbjöds kvicksilvertermometrar för över 20 år sedan.

- Kvicksilver i mätinstrument är gårdagens teknik, en livsfarlig kemikalie som vi snarast måste avsluta användningen av. Vi kan inte av nostalgiskäl fortsätta att tillverka barometrar som är farliga för miljön. Den som vill kan köpa en ofarlig elektronisk kopia som ser exakt likadan ut som en gammal, eller köpa en begagnad. Direktivet handlar ju om utsläppande av nya barometrar på marknaden.

Schlyter hänvisade till den kompromiss som föreslagits före omröstningen i plenum där barometrar fått en tidsfrist på två år, vilket sedan inte visade sig tillräckligt för majoriteten i plenum.

Schlyter varnade för att den som röstar på annat än kompromissen saboterar hela lagstiftningen och stoppar all utfasning av alla termometrar.

- Om kompromissen faller måste vi börja om från början inom ramen för kemikalielagstiftningssystemet Reach, sade han.

Bakgrund
Kvicksilver och kvicksilverföreningar är mycket giftiga för människor, ekosystem samt vilda djur och växter. Från att först ha betraktas som ett akut lokalt problem finns nu insikt om att kvicksilverföroreningar är ett globalt och kroniskt problem eftersom det är svårnedbrytbart. Det kan i miljön ändra form till metylkvicksilver, som är den giftigaste formen av kvicksilver. Exponering för metylkvicksilver sker mest via födan, främst genom den marina näringskedjan. Direkt exponering för kvicksilver genom inandning av ångor och upptag via huden innebär också en hälsorisk.

Flera produkter som innehåller kvicksilver har redan förbjudits eller begränsats i ett antal länder, t.ex. i Danmark, Frankrike, Nederländerna och Sverige.

I januari 2005 antog kommissionen ett meddelande om gemenskapens kvicksilverstrategi och föreslog åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön från kvicksilverutsläpp med en livscykelmetod som underlag och med beaktande av tillverkning, användning, avfallsbehandling och utsläpp. 80–90 procent av allt kvicksilver som används i mät- och kontrollinstrument finns i medicinska (feber)termometrar och andra termometrar som används i hemmet. Varje år används i EU ungefär 33 ton kvicksilver i mät- och kontrollinstrument, och 25–30 ton kvicksilver kommer årligen in i kretsloppet bara via termometrar.Föredragande: María SORNOSA MARTINEZ (PSE, ES) Betänkande: A6-0287/2006 Beslutsförfarande: Medbeslutande - 1:a behandlingen (***I) Debatt och omröstning: 14.11.2006

Ref.: 20061113IPR12525
Kontakt:
Pernilla Jourde
Redaktion & information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)