Statens offentliga utredningar

Behörighetsutredningen överlämnar sitt betänkande Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 17:22 CEST

I dag överlämnar den särskilde utredaren Ann-Christin Tauberman Behörighetsutredningens förslag i betänkandet Kompetens och ansvar. Utredningen har haft i uppgift att lämna förslag på en rad områden:


• Bedöma om ytterligare yrkesgrupper ska regleras inom hälso- och sjukvården: Idag finns 21 legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår att inga ytterligare grupper ska regleras.

• Pröva om systemet med särskilt förordnande att utöva yrke inom hälso- och sjukvården är ändamålsenligt: Utredningen menar att det nuvarande systemet är ändamålsenligt, men anser att Socialstyrelsen och landstingen bör få tillgång till uppgifter om vissa brott som föranlett annan påföljd än böter, när de handlägger frågor om särskilda förordnanden.

• Översyn av optikernas arbetsuppgifter: Utredningen föreslår att optiker bör få använda diagnostiska droppar när de gör vissa undersökningar. Med hjälp av dropparna kan optiker utföra kvalitetsmässigt bättre undersökningar och på ett tidigare stadium upptäcka stora synfel och misstänkta sjukliga förändringar i ögat.

• Lämna förslag som leder till att fler sjuksköterskor specialistutbildar sig: Utbildningen bör bli mer flexibel så att den bättre motsvarar vad som efterfrågas i vården. Det kräver ett bättre och utökat samarbete mellan berörda parter. Utredningen föreslår därför att Högskoleverket får i uppdrag att utreda och föreslå former för samarbete mellan lärosätena och hälso- och sjukvården samt lärosätena sinsemellan. Uppdraget ska utföras i samarbete med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

• Göra det tydligare för allmänheten vad som räknas till hälso- och sjukvård och vad som är verksamhet som ligger hälso- och sjukvården nära: Utredningen förslår att ett register inrättas för de som utövar alternativa behandlingsformer och som inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. För att få registrera sig måste utövaren vara medlem i en yrkesorganisation och registret ska administreras av Konsumentverket. Det nya registret och bestämmelserna om vilka begränsningar som gäller för den som utövar alternativ- och komplementärmedicin ska finnas i en särskild lag. Utredningen föreslår också att skyddet för yrkestitlar utvidgas till att gälla även vid marknadsföring av verksamhet och att Socialstyrelsen ska ansvara för tillsynen av detta.

• Se över bestämmelserna om begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder: Utredningen föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag att se över vilka somatiska sjukdomar som det bör vara förbjudet att behandla för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, om åldergränsen för att behandla barn bör ändras och möjligheterna att behandla gravida.

• Lämna förslag till hur tandläkarnas specialiseringstjänstgöring bör regleras: Utredningen föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag att meddela föreskrifter om inrättande och benämning för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. Det nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, som finns vid Socialstyrelsen, ska utökas med kompetens också på tandvårdsområdet och få i uppgift att även bistå myndigheten om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. En bestämmelse bör införas i tandvårdslagen om att landstingen har skyldighet att tillhandahålla platser för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.

• Se över tandhygienistutbildningens innehåll och omfattning: Utredningen föreslår att tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng, det vill säga från två till tre år.

• Kartlägga och analysera förutsättningarna för en behörighetsreglering för vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten: Utredningen föreslår ett kompetenslyft inom socialtjänsten. Krav ska ställas i lag på socionomexamen, eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, för vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Befintlig personal ska under en övergångsperiod på fem år erbjudas kompetenshöjande utbildning. De som saknar tidigare erfarenhet av de arbetsuppgifter som är reglerade ska få introduktion under ett år. Socialstyrelsen bör få i uppdrag att i samarbete med Högskoleverket ta fram en närmare beskrivning av vad som avses med annan relevant utbildning. En uppföljning och utvärdering bör genomföras inom två år efter att regleringen till fullo genomförts.

Länk nedan till Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) Betänkande av 2009 års Behörighetsutredning

http://www.regeringen.se/sb/d/12603/a/153666

Kontakt:
Ann-Christin Tauberman
Särskild utredare
0703 22 2051

Mattias Fredricson
Huvudsekreterare
08-405 10 53

Cecilia Ljung
Sekreterare
08-405 90 17

Kerstin Magnusson
Sekreterare
08-405 34 02