Beijer Electronics AB

Beijer Electronics AB, kallelse till bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2003 00:00 CET

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 28 april 2003 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktieboken senast torsdagen den 17 april 2003
- dels skriftligen anmäla sitt deltagande och det antal biträden som aktieägaren eventuellt önskar medföra till bolaget senast tisdagen den 22 april 2003 kl 12.00 under adress Beijer Electronics AB (publ), Att. Annika Johnsson, Box 426, 201 24 Malmö, telefax 040-29 26 70 eller e-post annika.johnsson@beijer.se. Anmälan kan också göras direkt från Beijer Electronics webbplats www.beijer.se.

Vid anmälan skall anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att detta skall kunna ske i tid måste begäran om ägarregistrering göras några bankdagar före torsdagen den 17 april 2003.

Ärenden/Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna
10. Fastställande av revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
12. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman beslutar:
a) att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté
b) att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté
c) att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté
13. Stämman avslutas

Punkt 8 b. -Utdelning
Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2002 lämnas med 2:75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från VPC den 7 maj 2003 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken.


Punkterna 9-11. - Förslag till beslut avseende arvoden, val av styrelse m m
Aktieägare som tillsammans representerar ca 56,1 % av det totala röstetalet i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 9
att arvode till styrelsen utgår med tillhopa 875.000 kronor att fördelas, mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget, efter styrelsens beslut.

Punkt 10
att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11
omval av Mauritz Sahlin, Bert Åke Eriksson, Anders Ilstam, Hans Linnarson, Joen Magnusson, Mikael Karlsson och Göran Sigfridsson.


Punkt 12. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté m m
Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté skall utses av bolagsstämman och bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.

Ovan angivna aktieägare som tillsammans representerar ca 56,1 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund har vidare föreslagit att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Ersättningskommittén som skall bereda ersättningsfrågor föreslås bestå av en grupp särskilt utsedda styrelseledamöter. Revisionskommittén skall utgöra en beredande underkommitté till styrelsen och föreslås bestå av styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ovan angivna aktieägare som tillsammans representerar ca 56,1 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället, med hänsyn till bolagets storlek, kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att ersättningsfrågor och frågor som har samband med revisionen hanteras av bolagets styrelse.


Revisorer
Vid bolagsstämman år 2000 utsågs Åke Christiansson och Lars Nilsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisorer intill bolagsstämman 2004. Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängligt hos bolaget från och med den 14 april 2003. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som så begär med angivande av postadress.


Välkomna!

Malmö i mars 2003

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.