Landstinget Blekinge

Bekymmersamt ekonomiskt läge

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:40 CEST

 

Blekingesjukhuset får nu i uppdrag att genast vidta kraftfulla åtgärder som leder till att ekonomin förbättras. Det beslutet fattade landstingsstyrelsen i samband med dagens sammanträde. Enligt den senaste ekonomiska rapporten kommer Landstinget Blekinge att få ett underskott med 79,2 miljoner kronor vid årets slut. Det är i första hand Blekingesjukhusets dåliga ekonomi som är anledningen till det förväntade underskottet. Bedömningen är att Blekingesjukhuset hamnar på ett minus med 88,4 miljoner kronor vid årets slut. Det är främst läkarkostnaderna som gör att sjukhusets ekonomi har försämrats. Dessutom har kostnaderna för diverse förbrukningsmaterial ökat mer än vad man har räknat med.

Mot bakgrund av det bekymmersamma läget fattade styrelsen beslut om en rad åtgärder. Till exempel ska sjukhusdirektören pröva om det är nödvändigt att återbesätta alla vakanta tjänster som finns på sjukhuset. Sjukhusdirektören ska även godkänna löner för alla nyanställda. Det ska också råda stor restriktivitet när det gäller resor, kurser och konferenser. Det gäller för alla verksamheter i Landstinget Blekinge.

Sedan tidigare har flera verksamheter i landstinget fått i uppdrag att minska sina kostnader. Störst är besparingen inom landstingets serviceorganisation, landstingsservice, som har fått i uppdrag att spara 24,7 miljoner kronor under nästa år. Huvuddelen av kärnverksamheten, det vill säga primärvården, Blekingesjukhuset och psykiatrin har inte fått förändrade ekonomiska ramar.

- Däremot är det oerhört viktigt att alla verksamheter drivs inom ramen för den ordinarie budgeten. Det är därför nödvändigt att Blekingesjukhuset snabbt vidtar åtgärder som leder till en budget i balans. Det får dock inte ske på bekostnad av en trygg och säker vård, säger landstingsstyrelsens ordförande Bernth Johnson.

 

Landstinget inför grön el


Landstinget Blekinge ska införa grön el. Beslutet är ett led i landstingets miljöarbete och genom att införa miljömärkt, grön el minskar landstinget ytterligare koldioxidutsläppen.

 

Större utbud av preventivmedel till unga kvinnor


Unga kvinnor får nu fler preventivmedel. subventionerade. Det beslutet fattade också landstingsstyrelsen idag. Sedan länge subventionerar landstinget vissa preventivmedel till kvinnor som inte har fyllt 20 år. Men eftersom utbudet har ökat kommer nu landstinget att erbjuda fler avgiftsfria preventivmedel.

 

Åtgärder för att trygga säker hantering av journaler


Vid styrelsens sammanträde behandlades också frågan om en felaktigt utlämnad journal på Trossö vårdcentral i Karlskrona. På grund av felaktig hantering förväxlades tidigare i år två patienters journaler. Trossö vårdcentral har därför tagit fram regler och rutiner som ska garantera att förväxling inte inträffar igen.

 

Etiska krav i upphandlingar


Landstinget Blekinge ska ta fram en policy som innebär att man kommer att ställa etiska krav på de företag som landstinget tecknar avtal med. Det handlar till exempel om att följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Även om det inte har funnits någon uttalad policy tidigare har ändå landstinget i praktiken redan infört etiska krav.

 

 

För mer information


Titel: Landstingsråd
Namn: Bernth Johnson
Telefon: 0455-73 10 92
Mobil: 0734-47 10 10

Titel: Landstingsdirektör
Namn: Jan Svanell
Telefon: 0455-73 40 00
Mobil: 0734-47 10 00

 

Presskontakt


Titel: Informationschef
Namn: Madeleine Flood
Telefon: 0455-73 40 19
Mobil: 0734-47 10 07
E-post: madeleine.flood@ltblekinge.se