Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Belopp och räntenivåer för studiemedel och studielån år 2004

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 10:31 CET

Studiemedelsbeloppet är knutet till basbeloppet. Detta höjs år 2004
vilket innebär att studiemedelsbeloppet höjs med 31 kronor per vecka för
heltidsstuderande. Utbetalningar görs normalt för fyra veckoperioder och
inte per månad. De flesta studerande får bidrag enligt den generella
nivån på 34,5 procent. Vissa studerande i grundskole- och
gymnasiestudier kan dock få 82 procent i bidrag. Dessutom finns ett
tilläggslån för den som tidigare haft viss inkomst. Fribeloppet anger
hur mycket den som får studiemedel kan tjäna utan att studiemedlen
reduceras.

Samtliga belopp i tabellen gäller för heltidsstuderande.

2003 kr. 2004 kr.
1 v. 4v. 1 v. 4 v.
Generellt bidrag (34,5%) 582 2 328 593 2 372
Lånedel 1 112 4 448 1 132 4 528
Högre bidraget (82%) 1 389 5 556 1414 5 656
Lånedel 305 1 220 311 1 244
Totalbelopp 1 694 6 776 1 725 6 900

Tilläggslån 382 1 528 389 1 556

Fribelopp vid 20 v. heltid 48 250 49 125


Återbetalning

Regleringstalet för lån tagna före 1989 fastställs av CSN och följer i
princip konsumentprisindex för det gångna året. Räntan för lån tagna
efter 1989 (dvs. även det lån som infördes 1 juli 2001) motsvarar 70
procent av statens upplåningskostnad de senaste tre åren.
Upplåningskostnaden fastställs av regeringen. Återkravsräntan överstiger
statens lånekostnad med två procentenheter.

Regleringstal för lån tagna För år 2002: 1,0204 För år 2003: 1,0131
före 1989 (motsvarar 2,04%) (motsvarar 1,31%)
Ränta på studielån tagna efter 2003: 3,2 % 2004: 3,1 %
1988
Ränta på återkrav 2003: 7,31 % 2004: 6,97%

Studiemedel beviljas årligen till närmare 500 000 studerande. Antalet
låntagare är cirka 1,5 miljoner personer.

Mer information: Presschef Magnus Forss, 060-18 62 19 alt. 070-567 41 27