Kompetensföretagen

Bemanningsbarometern Q2 2013 - Bemanningsföretagen opimistiska, trots lägre efterfrågan

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 07:50 CEST

Bemanningsbarometern har sedan 2015 bytt namn och heter nu Bemanningsindikatorn.

Företagen har under det senaste året haft en tydlig tendens att överskatta den framtida efterfrågan. Under första kvartalet förväntade sig enbart en femtedel av företagen minskad efterfrågan, medan utfallet visar på en faktisk efterfrågeminskning hos över hälften av företagen. Det förväntade nettotalet för första kvartalet 2013 låg på -2 medan det faktiska utfallet hamnade på -39. Det innebär att man bör tolka den förväntade efterfrågeökningen inom bemanningsbranschen under andra kvartalet i år med försiktighet. Det är just nu stor skillnad mellan förväntad efterfrågeutveckling och utfall för hela tjänstesektorn. En generell återhämtning av konjunkturen väntas först under andra halvåret i år, men utvecklingen är fortfarande mycket osäker. Mycket beroende på svag efterfrågan ifrån Sveriges viktigaste exportmarknader. Industrins orderingång har ännu inte vänt upp och tjänsteproduktionen är fortsatt svag.

Att en allt större andel företag upplever att volymen på inneliggande uppdrag är för liten pekar även det på en fortsatt låg efterfrågan. Under första kvartalet ansåg enbart 3 procent av företagen att volymen på inneliggande uppdrag var ”förhållandevis stor”, medan 23 procent ansåg att den var ”lagom” och 74 procent att den var ”för liten”. Nettotalet hamnade på -71 procent, vilket tyder på att efterfrågeläget för branschen för närvarande är mycket svagt.

16 procent av bemanningsföretagen räknar med att behöva minska antalet anställda under andra kvartalet. 49 procent väntas behöva nyanställa och 35 procent räknar med att ha en oförändrad personalstyrka. Även här har förtagen en tendens till att överskatta utvecklingen. Nästan dubbelt så många företag än förväntat tvingades till personalneddragningar under första kvartalet i år.

Föregående kvartal

Under första kvartalet minskade efterfrågan för majoriteten av företagen inom bemanningsbranschen. 53 procent av företagen uppger att efterfrågan på företagets tjänster minskat medan den ökat för 14 procent och varit oförändrad för 33 procent. Det var, som tidigare nämnts, en sämre utveckling än väntat.

Cirka 70 procent av företagen upplever att otillräcklig efterfrågan är det främsta hindret för företagets verksamhet.

10 procent av företagen nyanställde medan 56 procent har minskat antalet anställda.

Nettotal Företagens svar vägs samman och normeras så att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativen summerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fråga. Exempel: 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den har minskat, 50 procent uppger att den är oförändrad. Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal på 30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Från 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten är den mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för frågor som endast har ja eller nej som svarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.

Om Bemanningsbarometern Konjunkturinstitutet, KI, har frågat 140 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats.

Den senaste undersökningen publicerades den 30 januari 2013. 97 av de tillfrågade 140 bemanningsföretagen har svarat (69 procent). 

För ytterligare information:

Henrik Bäckström

Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

08-762 69 68/070-345 69 68

Kicki Blom

Presschef (vik) Bemanningsföretagen

08-762 68 48/070-642 68 48

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 480 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.