Benchmark Oil & Gas AB

BENCHMARK OIL & GAS: TIDPUNKTEN FÖR BENCHMARKS FÖRETRÄDESEMISSION FÖRSKJUTS MED TRE DAGAR

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 11:06 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51333

(NGM:BMOG)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) ("Benchmark") har med stöd av beslut på extra bolagsstämma den 26 mars 2009 tidigare kommunicerat att bolaget kommer att genomföra en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare med teckningstid under perioden 27 april - 15 maj 2009 och avstämningsdag den 17 april 2009.

På grund av att en mindre försening med framtagandet av prospektet för emissionen och därigenom tidpunkten för registrering av prospektet hos Finansinspektionen, har styrelsen beslutat att marginellt förskjuta tidsplanen för emissionen. Teckningstiden kommer att löpa under perioden 4 maj -20 maj 2009 och ny avstämningsdag är beslutat till den 28 april 2009. Förskjutningen i tidsplanen innebär att teckningstiden avslutas tre bankdagar senare jämfört med vad som tidigare kommunicerats.

Förskjutningen i tidsplanen medför att styrelsen behöver kalla till ny extra bolagsstämma att hållas den 23 april 2009. Den enda beslutspunkten på stämman är att fatta ett nytt emissionsbeslut där det enda som ändras i jämförelse med emissionsbeslutet från den extra bolagsstämman den 26 mars 2009, är de i föregående stycke nämnda nya datumen för teckningstid och avstämningsdag.

Likaså medför förskjutningen i tidsplan att styrelsen behöver kalla till ny extra bolagsstämma att hållas den 7 maj 2009. Den enda beslutspunkten på stämman är att besluta om ändring i bolagsordningen vilket är nödvändigt för att kunna registrera emissionen hos Bolagsverket.

Anledningen till att två extra bolagsstämmor krävs är att kallelsetiden till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning skall beslutas är fyra veckor, medan ett nytt emissionsbeslut endast kräver två veckors kallelsetid. Då styrelsen fann det angeläget att ej förskjuta tidsplanen allför mycket valde styrelsen att kalla till två separata extra bolagsstämmor.

Nedan återges kallelse till respektive extra bolagsstämma i sin helhet. Dessa kommer att införas den 9 april i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. Benchmarks styrelse beklagar förseningen men vill samtidigt betona att den inte påverkar emissionsplanerna eller bolagets verksamhet i övrigt.Kallelse till extra bolagsstämma i Benchmark Oil & Gas AB (publ) den 23 april 2009

Aktieägarna i Benchmark Oil & Gas AB (publ), org nr 556533-0189, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl. 11.00 hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 32-34, Stockholm.

Anmälan
För att få deltaga i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 17 april 2009 tillfälligt hos Euroclear Sweden inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 den 17 april 2009. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Svärdvägen 25 B, SE-182 33 Danderyd. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare
8) Stämmans avslutande


Förslag till beslut
Punkt 7.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut per den 9 april 2009 om att genomföra en nyemission om högst 77.080.110 aktier till nuvarande aktieägare där en (1) innehavd registrerad aktie medför rätt till teckning av femton (15) nya aktier. Aktiekapitalet kommer genom teckningen att ökas med högst SEK 7.708.011. Teckningskurs skall vara SEK 0,20. Det föreslås att teckning skall ske kontant eller genom kvittning.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 9 april 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare. I bolaget finns totalt 5.138.674 aktier och röster.


 
Kallelse till extra bolagsstämma i Benchmark Oil & Gas AB (publ) den 7 maj 2009
Aktieägarna i Benchmark Oil & Gas AB (publ), org nr 556533-0189, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 maj 2009 kl. 11.00 hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 32-34, Stockholm.

Anmälan
För att få deltaga i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 april 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 30 april 2009 tillfälligt hos Euroclear Sweden inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 den 30 april 2009. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Svärdvägen 25 B, SE-182 33 Danderyd. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Beslut om antagande av ny bolagsordning
8) Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning. Därvid föreslås att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras till lägst SEK 2.500.000 och högst SEK 10.000.000 samt att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7) samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 23 april 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare. I bolaget finns totalt 5.138.674 aktier och röster.

Benchmark Oil & Gas AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Olsson IR-ansvarig, telefon +46(0)73-4034 216
Mail: info@benchmarkoil.se