beQuoted AB

beQuoted Business Briefing nr 5, 2004

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:00 CEST

beQuoted Business Briefing nr 5, 2004


Hej,

Våren har varit mestadels kylig, men på aktiemarknaden är det desto
varmare. Flera nya bolag syns på börslistorna och flera har lyckats
attrahera nytt riskkapital. Några av dessa är CoolGuard, Glycorex,
Senea och Svithoid Tankers.
Svithoid Tankers är ett nytt rederi inom industriell sjöfart som
marknadsnoterats på beQuoteds aktielista. Bolaget har fått en
smakstart, två fartyg är beställda och redan kontrakterade på lång
tid för trafik runt de Brittiska öarna. I detta nummer kan Du läsa
mer om bolaget.
handlas hos
MICHAEL ÖSTLUND
& COMPANY

Fler bolagsnyheter presenteras som vanligt under rubriken beQuoted
Briefing.
Trevlig läsning!
Innehåll
:: Svithoid Tankers - säkra fartyg och säkra affärer
Framtiden ligger i säkra fartyg. En skärpt lagstiftning i kölvattnet
på de senaste årens olyckor har förändrat spelreglerna i
rederibranschen. Detta har skapat en öppning för nya aktörer som
Svithoid Tankers. Genom att först ingå långa avtal med industriella
kunder och därefter bygga, förvärva eller kontraktera säkra fartyg
kan bolaget förutspå en positiv avkastning.
:: beQuoted Briefing
Från våra kunder presenterar vi en sammanställning av nyheter och
rapporter. I detta nummer kan du läsa om CoolGuard, Ecovision,
Gamers Paradise, Glycorex, Impact Europe, Magic House, Optovent,
Senea, Starbreeze, Svithoid Tankers, TagMaster, TBook och Virtual
Genetics.Svithoid Tankers - säkra fartyg och säkra affärer
Svithoid Tankers är ett nytt rederi inom industriell sjöfart.

Rederiet fokuserar på moderna produkttankfartyg, det vill säga
fartyg för transport av raffinerade oljeprodukter. Rederiets tonnage
ligger i segmentet från 2.500 dwt upp till 10.000 dwt.

Verksamhet
Med en tydlig verksamhetsinriktning ska bolaget erhålla säkra
intäkter.

Alla fartyg kommer att gå under flagg och besättning av högsta
kvalitet. Målsättningen är att fartygen sysselsätts på längre
kontrakt, minst tre år, till förstklassiga industriella kunder.

Fartygen skall alltid uppfylla de allra senaste miljö- och
säkerhetskraven, varför rederiet inte har för avsikt att äga fartyg
äldre än 15 år.
Svithoid Tankers handlas hos Michael Östlund & Co
beQuoteds tjänst för OTC-handel används för kurser och avslut
beQuoted distribuerar bolagsinformation till investerare
MICHAEL ÖSTLUND
& COMPANY
Strategin är att alltid börja med att säkerställa behovet av
transporttjänster, det vill säga att sysselsättning finns, och att
därefter bygga, förvärva eller kontraktera fartyg som lämpar sig för
respektive uppdrag. Svithoid Tankers kräver att ingångna fraktavtal
ger minst 20 procents avkastning på investerat kapital och positivt
kassaflöde. Ett annat kriterium är att fartygens sysselsättning
bidrar till att betala av lånen på halva avskrivningstiden.
Rederiet har inte för avsikt att bygga upp en komplett
rederiorganisation med egen bemanning och tekniskt management. På
grund av skalfördelar kan en större extern aktör alltid vara en
attraktivare arbetsgivare och kan på ett effektivare sätt sköta
bemanning och tekniskt underhåll. Bolaget kommer att arbeta nära ett
begränsat antal ledande ship management bolag och avtal finns idag
med ASP Ship management Ltd med mer än 30 års erfarenhet av
produkttankers.
Skärpta krav – en öppning för nya aktörer
Rederinäringen är en mogen bransch där strukturer och arbetssätt
förändrats lite över tiden (även om den tekniska utvecklingen gått
fram markant de senaste decennierna). En skärpt lagstiftning och en
förändrad attityd hos framförallt oljebolag, i kölvattnet på de
senaste årens olyckor, har delvis kullkastat praxis.
Detta har skapat en öppning för nya aktörer som Svithoid Tankers.
Mindre rederier med äldre fartyg har nämligen fått det svårare att
förnya sina flottor. Samtidigt har ett flertal aktörer migrerat till
större fartyg. Behovet av de mindre fartygen som Svithoid Tankers
erbjuder har dock inte minskat, snarare ökat, vilket har skapat en
öppning för Svithoid Tankers på marknaden.
Pågående nybyggnadsprojekt
För närvarande är två produkttankers under byggnad om vardera 3.400
dwt, med leverans november 2005 respektive juni 2006. Fartygen
kommer att sysselsättas på långa kontrakt till det Brittiska
rederiet F.T. Everard & Sons Ltd. som är ledande på distribution av
oljeprodukter runt de Brittiska öarna.
Fartygen är av norsk design, utrustade med dubbla skrov och
uppfyller de allra senaste miljö- och säkerhetskraven. De byggs vid
ett varv som ägs av OMZ, som är en av Rysslands ledande varvs- och
industrigrupper. OMZ har tillverkning i bland annat Ryssland, USA,
Rumänien och Ukraina samt försäljning i mer än 30 länder. OMZ är
noterat på börserna i Moskva, London och New York.
Svithoid Tankers förvärvade projektet för cirka tre miljoner kronor,
vilket motsvarade dittills nedlagda kostnader. Totalt omfattar
projektet en investering på totalt cirka 150 miljoner kronor.
Svithoid Tankers har även möjlighet att förvärva optioner på
ytterligare två systerfartyg. För att finansiera projektet kommer
bolaget att genomföra en nyemission på 10 miljoner kronor, där
nuvarande aktieägare får företräde. Emissionen kommer att utgöra en
väsentlig del av projektets egenkapital finansiering.
Fartygsflottan och dess åldersstruktur
Enligt Clarkson Research består världens tankerflotta av cirka 5.400
fartyg, varav endast 2.400 har dubbla skrov. Inom Svithoid Tankers
segment finns cirka 1.900 fartyg och endast 640 av dessa är byggda
med dubbla skrov (34 procent). Vidare är 40 procent av fartygen 20
år eller äldre. Behovet av förnyelse är således stort och bristen på
moderna fartyg uppenbar.
Flera oljebolag och flaggstater har infört ensidiga begränsningar
och det är idag svårt att få oljebolag att acceptera fartyg över 20
års ålder. Vissa Europeiska länder har dessutom infört egna 20 års
gränser.

EU:s sjöfartspolitik syftar till att i snabbare takt än den som
överenskommits inom FN:s sjöfartsorgan IMO fasa ut fartyg med enkla
skrov. I oktober 2003 infördes ett förbud mot transport av tung
eldningsolja i fartyg med enkelt skrov, oavsett ålder och skick.
EU:s ställningstagande ha stor betydelse eftersom EU är världens
största ”oil trade” och har dessutom nyligen utvidgats med tio nya
länder.
Varvsmarknaden har under en tid präglats av hög aktivitet och 2003
var ur många aspekter ett rekordår. Den samlade orderboken uppgick
vid årsskiftet till mer än 170 miljoner dwt och förra året
beställdes dubbelt så mycket tonnage som året innan. Orderböckerna
är i princip fulla till och med 2007 och börjar bli intecknade även
för 2008. Nybyggnadspriserna och även andrahandsvärden på moderna
fartyg har också utvecklats positivt. Sedan Svithoid Tankers fartyg
beställdes, hösten 2003, torde priserna för nybyggda båtar ha ökat
med cirka 15 procent. Det motsvarar minst 10 miljoner kronor per
båt.
Finansiell och framtida utveckling
Svithoid Tankers har två produkttankers under byggnad och dessa har
garanterad sysselsättning till fasta priser från leverans. Med
utgångspunkt från detta kan man förvänta ett positivt resultat och
kassaflöde från och med 2006. Rederiet torde uppnå en vinst om 2 - 3
miljoner kronor under 2006, och som ökar till minst 5 miljoner
kronor 2007. Med hänsyn till den aviserade nyemissionen
(teckningskurs 15 kronor), innebär detta en vinst på 2 - 3 kronor
respektive 5 kronor per aktie.
Bolagets tidigare riskkapitalportfölj har överlåtits till VitaNova
Ventures AB som är ett nytt aktivt investmentbolag för onoterade
bolag. Svithoid Tankers äger idag cirka 30 procent i VitaNova
Ventures som kommer att noteras på Aktietorget under första hälften
av juni.
Fakta om Svithoid Tankers
Rederi som bedriver industriell sjöfart med fokus på moderna
produkttankers.
Bildades 1999, ursprungligen som Delphi Private Placement Group.
Handlas hos Michael Östlund & Company och beQuoted's inofficiella
lista sedan den 22 december 2003.
Marknadsvärdet är ca 15 Mkr.
Positivt resultat och kassaflöde uppnås redan 2006 på basis av nu
ingångna avtal.
Läs mer om Svithoid Tankers hos beQuoted


beQuoted Briefing
CoolGuard har tecknat avtal om ett tiotal installationer avseende
hotell, restauranger och dagligvaruhandeln under mässan Food and
Hotel Asia 2004. Responsen på mässan var enligt Lars Ericsson, tf
VD, mycket positiv och en bekräftelse på att CoolGuards koncept även
är gångbart på den asiatiska marknaden. Bolaget har också genomfört
en nyemission för att kunna möta den ökande efterfrågan utanför
Sverige. Bolaget tillfördes i en riktad emission om 250.000 aktier
cirka 2,1 miljoner kronor. Läs mer hos beQuoted
Ecovision redovisar ett resultat efter finansnetto på 2,9 Mkr (2,3
Mkr) för första kvartalet 2004. Omsättningen uppgick till 18,6 Mkr
(16,3 Mkr). Omsättningsökningen är hänförlig till förvärvet av
Newmedia i början av tredje kvartalet 2003 samt förvärvet av Delphi
Finansanalys i slutet av december 2003. I en analys i Börsveckan har
aktien fått bedömningen "bästa börsoptionen". Bolaget bedöms uppvisa
en vinst på 7 kronor per aktie i år vilket innebär ett p/e-tal på 9.
SkandiaBanken har lanserat en ny handels- och informationstjänst,
SkandiaBanken Trader, tillsammans med Ecovision. Den kommer att bli
tillgänglig för bankens 52.000 depåkunder. Läs mer hos beQuoted
Gamers Paradise redovisar ett resultat efter finansnetto på -1,2 Mkr
för första kvartalet 2004. Ingen omsättning redovisades. Soliditeten
uppgick till 97,5 procent. Bolagets första gaming center i Malmö
beräknas öppna före sommaren. Bolaget har även påbörjat diskussioner
med tänkbara franchisetagare och fortsatt identifieringen av
tänkbara lokaler för gaming centers. På den extra bolagsstämman den
24 maj 2004 beslutade man att genomföra en riktad emission av
skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till Gamers Paradise HQ AB.
Läs mer hos beQuoted
Glycorex redovisar ett resultat efter finansnetto på -5,4 Mkr (-5,5
Mkr) för första kvartalet 2004. Omsättningen uppgick till 0,55 Mkr
(0,25 Mkr). Bekräftade order under kvartalet var 1,25 Mkr vilket
alltså överstiger hela förra årets på 1,16 Mkr. Företaget räknar med
att omsättningen ökar, men att den löpande verksamheten inte ger
någon vinst i år. En europeisk aktör har testat Glycorex produkter
för produktion av vissa blodrelaterade produkter. Aktören har nu
beslutat sig för att gå vidare och genomföra ytterligare tester i
större skala. Glycorex anser att detta möjliggör nya intressanta
applikationer med företagets teknologi. Läs mer hos beQuoted
Impact Europe har haft ordinarie bolagsstämma. Stämman beviljade
styrelsens samtliga förslag, vilket i korthet innebär: Att ordinarie
styrelseledamöterna Tommy Ekholm, Ole J Fredriksen och Lars Staff
omvaldes. Att den av styrelsen tidigare föreslagna emissionen av
skuldebrev beviljades. Att styrelsen bemyndigades att fram till
nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om nyemission om högst 3.000.000 aktier vilket motsvarar en
höjning av aktiekapitalet med högst 300.000 kronor. Läs mer hos
beQuoted
Magic House noteras på Aktietorgets lista för kontinuerlig handel.
Handeln i aktien kommer att påbörjas den 27 maj 2004. Samtidigt
avnoteras aktien från Spectralistan. Handelsposten är 1.000 aktier
och kortnamnet är MAGI B. Läs mer hos beQuoted
Optovent har haft ordinarie bolagsstämma. Där omvaldes Staffan
Persson och Tommy Jacobsson och två nya ledamöter valdes, John
Eriksson samt Christer Jacobsson (Koncernchef för Optovent). På
stämman valde styrelsen att dra tillbaka sitt förlag om justering av
villkoren för utelöpande teckningsoptioner. Läs mer hos beQuoted
Seneas nyemission har fulltecknats. Teckningsgraden för aktier
tecknade med stöd av företrädesrätter uppgick till 96 procent.
Resterande aktier övertecknades av befintliga aktieägare. Totalt
inbringade emissionen drygt 41 miljoner kronor. Läs mer hos beQuoted

Starbreeze spel Riddick har mottagits väl på E3-mässan i Los
Angeles. E3 är världens största spelmässa. Spelets huvudperson Vin
Diesel var på plats. Enligt Spelinfo har Riddick fått mycket bra
publicitet av de tidningar som spelat förhandsversionen av spelet,
eller vad sägs om utlåtandet "det snyggaste Xbox-spelet någonsin".
Läs mer hos beQuoted
Svithoid Tankers har genomfört en kvittningsemission och nyteckning
för att finansiera förvärvet av två tankers samt en option på
ytterligare två systerfartyg. Emissionen tillförde bolaget cirka 1,2
miljoner kronor. Nyteckningserbjudandet som Amphion Shippings
aktieägare erhöll för att ha möjlighet att komplettera sina innehav
till jämna börsposter tillförde ytterligare 0,3 miljoner kronor. En
företrädesemission kommer även att genomföras för att säkra det
resterande kapitalbehovet. Aktieägare kan för varje gammal aktie
teckna en ny till kursen 15 kronor. Huvudägaren Catfish Shipping har
förbundit sig att teckna sin del av emission, alltså minst 30
procent. Emissionen beräknas inbringa cirka 10 miljoner kronor före
emissionskostnader. Läs mer hos beQuoted
TagMaster har som vanligt haft mycket att stå i, med nya samarbeten,
nya installationer och tester. TagMasters RFID-system har bland
annat installerats i Kinas högsta byggnad, JinMao i Shanghai. Där
systemet används för att styra åtkomsten till byggnadens garage.
TagMaster har även ingått en rad partnersamarbeten. En av dessa är
det tyska företaget BaTaLog som är specialiserade på applikationer
som bygger på RFID-handenheter. Ett annat partnerföretag är
CompuWeigh Corp. som tillsammans med TagMaster har tagit fram
effektivare lösningar för spannmålsinsamling med hjälp av RFID
teknologin. TagMasters ordförande, Jan Westlund, har köpt 500.000
aktier och han äger idag 965.000 aktier i bolaget. Läs mer hos
beQuoted
TBook redovisar ett resultat efter finansnetto på 0,2 Mkr (-0,1 Mkr)
för första kvartalet 2004. Omsättningen uppgick till 2,3 Mkr (1,8
Mkr). TBooks leverans av nya produkter till TUI koncernen och
Skyways har väckt ett intresse för företagets produkter hos andra
kunder. Ett nytt långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med Skyways
Express vilket har stärkt relationen till bolagets viktigaste kund
ytterligare. TBook arbetar med att öka försäljningstakten och har
bland annat inlett ett samarbete med MAJC Airline Competence som ska
hjälpa till att sälja och marknadsföra bolagets produkter på den
europeiska marknaden. TBook har även upprättat kontakt med andra
intressanta partners för att kunna möta efterfrågan. Läs mer hos
beQuoted
Virtual Genetics kallar till ordinarie bolagsstämma den 29 juni.
Styrelsen föreslår att aktiens nominella belopp sänks från 10 öre
till 1,8 öre och innebär att aktiekapitalet sätts ned från 2.825.000
kronor till 508.500 kronor. Minskningen av aktiekapitalet, 2.316.500
kronor, skall överföras till reservfonden. Vidare föreslås att
stämman bemyndigar styrelsen att till och med nästa ordinarie
bolagsstämma genomföra emissioner av aktier och/eller utge
konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
teckningsoptioner. Bemyndigandet får medföra att antalet aktier ökas
med maximalt 82.861.000 nya aktier och att aktiekapitalet ökas med
maximalt 1.491.498 kronor. Läs mer hos beQuoted


Synpunkter
Vi hoppas att du uppskattar vårt nyhetsbrev. Har du önskemål eller
synpunkter vill vi gärna höra från dig. Kontakta oss på
info@beQuoted.com eller 08-692 21 90.


Om beQuoted
beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering
och med att förse aktieägare, investerare och media med information
om aktiebolag och aktiekurser.
beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.
Målgruppen är mindre och medelstora företag.


om du vill avsluta din prenumeration klicka här

www.beQuoted.comPrivacy policyKontakta oss

Besök gärna vår hemsida för mer information www.bequoted.com
Nyhetsbrevet finns även att läsa på http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2004-05/bbb-2004-05.htm