Botnia Exploration

beQuoted nyheter: Botnia Exploration närmar sig provbrytning

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 14:24 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-28/bbb-2010-28.htm#BotniaExploration

- Genomför nyemission och siktar på att generera cash flow nästa år.

Prospekteringsbolaget Botnia Exploration är på god väg mot den sista prospekteringsfasen innan gruvbrytning eventuellt kan startas för projektet Vargbäcken. För att finansiera det sista året innan projektet beräknas börja generera intäkter genomför man nu en företrädesemission.

De första åren
För knappt fyra år sedan startade den före detta vice vd: n på Atlas Copco Bengt Ljung prospekteringsbolaget Botnia Exploration. Ett litet antal väletablerade geologer anslöt till företaget, som sedan snabbt började jaga högintressanta mineraliseringsområden runtom i Sverige. 

Intresset för Botnia Exploration tilltog snabbt och under sommaren och hösten 2008 genomförde man en Private Placement-emission, som övertecknades och tillförde bolaget 2,2 miljoner kronor. Sommaren 2009 genomfördes en ny Private Placement, som också övertecknades, som tillförde bolaget 2,6 miljoner kronor.

Nästa steg för Botnia Exploration blev en listning på Aktietorget i slutet av 2009. Emissionen i samband med detta, som på nytt övertecknades, tillförde bolaget cirka 10 miljoner kronor. 

Idag förfogar Botnia Exploration över 33 exploateringslicenser samt en bearbetningskoncession för Vargbäcken. De flesta projekten är guldprojekt längs den så kallade Guldlinjen, som är ett mineralrikt område kring Sorsele, Storuman och Lycksele. Men det finns licenser på orter över hela Norrland och en bit ner i Svealand. 

Vargbäcken, en guldfyndighet 3 mil väster om Malå i Västerbotten är det för tillfället mest aktuella projektet, där Botnia Exploration nu har fullt fokus på att komma igång med provbrytning inom kort.

Botnias styrelse räknar med att miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas in i november i år och att ett godkännande från Länsstyrelsen förhoppningsvis kommer innan årets slut. Därefter planerar man inleda provbrytning och anrikning så snabbt som möjligt. Målsättningen är att Vargbäcken ska generera de första intäkterna tredje kvartalet 2011. 

Nyemission
För att finansiera företaget fram till att Vargbäcken börjar generera intäkter behöver Botnia fylla på kassan. Rörelsekapitalet är idag begränsat och beräknas ta slut någon gång runt årsskiftet om inget görs. För att åtgärda detta genomför Botnia nu en företrädesemission, som om den tecknas fullt ut, tillför bolaget cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Bolaget hävdar att det krävs att nyemissionen tecknas till minst 20 miljoner kronor för att man ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt. 

Eftersom bolaget erhållit teckningsförbindelser om 3,75 miljoner och garantiteckning om cirka 21 miljoner, vilket tillsammans utgör över 80 procent av emissionsbeloppet, är man på god väg att uppnå detta. Men då transaktionerna inte säkerställts via förhandsinsättningar av likvider eller bankgarantier finns fortfarande en risk med finansieringen.

Bengt Ljung och andra styrelsemedlemmar tecknar sin andel i emissionen och behåller därmed sin procentuella andel av ägandet i bolaget. 

Den största risken enligt styrelsen, förutom finansieringsrisken, är prospekteringsrisken. Risken att de faktiska mineraltillgångarna inte motsvarar de antagna och indikerade tillgångarna.

Status för Vargbäcken
På Exploration & Mining Investment Conference i Stockholm den 11 november i år berättade Bengt Ljung mer om Botnias planer.

Botnia har genomfört så kallad tätborrning i Vargbäcken, för att fastställa den indikerade mineraltillgången. Tester visar en indikerad resurs om 1,2 miljoner ton med 1,44 gram guld per ton och en antagen resurs om 0,9 miljoner ton med 1,68 gram guld per ton.

När provbrytningen är över och projektet så småningom eventuellt övergår till traditionell gruvdrift är det inte tänkt att Botnia Exploration ska vara med längre.

- Vår strategi är att förbli ett exploateringsföretag. Vi ska inte hålla på med gruvdrift, säger Bengt Ljung.

Företagets vision är att inom en två till treårsperiod ta steget från ett juniorbolag till ett bolag med egen genererad cash flow. 

Vargbäcken är första steget på resan mot visionens uppfyllande. Tanken är sedan att provbrytningar löpande ska startas på företagets projektplatser. Provbrytningar som så småningom genererar cash flow, som finansierar nya provbrytningar och så vidare. På detta sätt ska företaget i framtiden kunna bli självfinansierande.

Övriga guldprojekt
Det guldprojekt som ligger närmast på tur efter Vargbäcken är Middagsberget i Lycksele, ett gammalt statligt gruvprojekt där det finns uppskattningar av tonnage och guldhalter från 1987. Uppskattningarna, som Botnia betraktar som osäkra, indikerar ett tonnage om drygt 1 miljon ton med cirka 1,5 gram guld per ton. Botnia räknar med att skicka in bearbetningskoncession i november i år. 

Purnu i Gällivare är en guldfyndighet som LKAB fann på 1980-talet. Botnia räknar med att skicka in bearbetningskoncession våren 2011. 

I Jorbojokki utanför Gällivare har man funnit både guld och koppar, och Botnia räknar med att skicka in bearbetningskoncession under 2011. 

Både Purnu och Jorbojokki ligger nära Bolidens Aitik-gruva, som är en av Europas största koppargruvor. Detta passar bra in med Botnias strategi.

- Vår strategi bygger på närhet och tillgång till bra vägar, ett uppbyggt samhälle, elkraft och befintliga gruvor. God infrastruktur är A och O när vi bedömer ett projekt, säger Bengt Ljung.


En dark horse i Botnias portfölj enligt Bengt Ljung är Forsheden, som också ligger inom Guldlinjen. Projektet har under sommaren seglat upp som ett av de mest intressanta. De tester som gjorts har visat på mycket höga halter av guld och silver. Dessutom finns det zink i området.

Övriga metaller
Botnia har även ett antal projekt inom så kallade högprismetaller. I Sellmansberget i Storuman och i Lomtjärnen i Söderhamn räknar man med att kunna bryta Volfram. Volfram är en bristvara, som bland annat används vid framställning av hårdmetall, som det råder internationellt hög efterfrågan på.

Även inom sällsynta jordartsmetaller, där Bengt Ljung beskriver intresset som "på gränsen till hysteriskt", har Botnia ett finger med i spelet. I första hand är det projekten i Darsbo utanför Skinnskatteberg och i Järnboås utanför Nora som är intressanta. 

När det gäller andra metaller än guld är Botnia Explorations strategi att finna extern finansiering och externa partners för exploateringen. 

- Vår huvudstrategi är att arbeta med guld och det är där aktieägarnas pengar ska användas. För övriga metaller söker vi extern finansiering, säger Bengt Ljung.

Mot Stockholmsbörsen
De finansiella planerna för Botnia sträcker sig längre än till den nuvarande emissionen. Bengt Ljung berättar för beQuoted att man planerar att göra en omvänd split till våren, för att komma bort ifrån frimärksaktiestämpeln. Förhoppningen är dessutom att inom kort lämna Aktietorget och flytta aktiehandeln till Stockholmsbörsen. 


MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com