FormPipe Software AB

beQuoted nyheter: Danskt förvärv breddar FormPipes marknad - VD tror på stark avslutning på året

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 13:32 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-31/bbb-2007-31.htm#Formpipe

Danskt förvärv breddar FormPipes marknad
- VD tror på stark avslutning på året

FormPipe levererade en kvartalsrapport där bolaget lyckats pressa kostnaderna ytterligare. Samtidigt annonseras ett förvärv av ett danskt programvarubolag. Marknaden har dock reagerat negativt på att bolagets försäljningsprognos för 2007 visat sig inkludera förvärv. Men den organiska tillväxten verkar trots allt bli stark.

Pressade kostnaderna under andra kvartalet
Under andra kvartalet 2007 har FormPipe visat att man har ordentlig kontroll över kostnaderna. Mot föregående kvartal har bolaget lyckats pressa kostnaderna med 1,4 miljoner kronor.

Siffrorna för andra kvartalet blev i korthet:

• Nettoomsättning: 14,5 Mkr (8,3), +75%
• EBITA: 2,1 Mkr (1,3), +62%
• EBITA-marginal: 14,7% (16,7), -2 %-enheter
• Resultat efter finansnetto: 0,87 Mkr (0,80), +9%
• Vinst per aktie: 0,04 kr (0,10)

I andra kvartalet 2006 utnyttjade FormPipe sina förlustavdrag, vilket förbättrade resultatet efter skatt 2006.

Motsvarande siffror för första halvåret ackumulerat:

• Nettoomsättning: 30,0 Mkr (15,5), +93%
• EBITA: 3,7 Mkr (1,8), +105%
• EBITA-marginal: 12,7% (12,4), +0,3 %-enheter
• Resultat efter finansnetto: 1,27 Mkr (0,75), +69%
• Vinst per aktie: 0,05 kr (0,09)

Som framgår utvecklades även försäljningen bra. Men det går inte att utläsa hur mycket av detta som är förvärvad tillväxt. ALP Data kom in i koncernen i september 2006. Enligt FormPipes vd Christian Sundin har så stora förändringar skett i organisation och produktutbud att någon rättvis jämförelse inte låter sig göras.

beQuoted uppskattar att den organiska tillväxten uppgick till 25 procent. Dock skedde ingen tillväxt mellan första och andra kvartalet, vilket kan verka förvånande för den som inte är insatt i bolaget. Och detta kan vara en av förklaringarna till att aktien föll med 10 procent när rapporten presenterades.

- Första kvartalets omsättning var egentligen "för hög" och det är därför som det ser ut som att tillväxten var noll mellan kvartalen, berättar Christian Sundin. En del av försäljningen som gjordes sista kvartalet 2006 kunde vi nämligen inte bokföra som intäkter förrän under första kvartalet i år.

FormPipe har sedan dess infört en alternativ avtalsmodell som medför att en licensavgift kan intäktsföras samma dag som ett avtal skrivs under. Därmed kommer den oönskade förskjutningen av intäkterna att bli mindre i år.

Förvärvar danska EFS Technology
FormPipe förvärvade nyligen det danska bolaget EFS Technology A/S, som är stora inom hantering av elektroniska fakturor samt indata- och utdatahantering.

Tillsammans omsatte bolagen drygt 70 miljoner kronor med en EBITA-marginal på 16 procent under 2006 (proforma).

EFS tillträds den 3 september, vilket innebär att endast årets fyra sista månader kommer att ingå i FormPipes räkenskaper. Men dessa är å andra sidan de säsongsmässigt viktigaste månaderna. Till exempel har FormPipe historiskt haft 35 - 40 procent av sin försäljning under fjärde kvartalet.

Köpet betalas med 37,5 miljoner kronor i kontanter och aktier (30 miljoner danska kronor), vilket innebär en utspädning med knappt 10 procent. Vi vågar inte stå fast vid vår tidigare prognos (se beQuoted nyhetsbrev nr 9 2007) på en EBITA-marginal på 25 procent, men ser ändå inga problem för koncernen att nå målet på minst 20 procent.

- EFS är ett tillväxtbolag som växer under bra lönsamhet, berättar Christian Sundin, utan att lämna ut några siffror för 2007.

Baserat på ledningens egna prognoser bör FormPipes vinst per aktie landa runt 1 krona för helåret (exklusive goodwillavskrivningar).

Dubbeleffekt för båda bolagen
Christian Sundin berättar för beQuoted att förvärvet har en stor potential och innebär fördelar för båda bolagen.

- Det är ett förvärv som passar oss perfekt, vi ser direkta synergier i form av produkter, marknader och kunder.

beQuoted tycker också att förvärvet passar bra in i FormPipes befintliga verksamhet, och att det stärker bolagets möjlighet till expansion.

* Bolagens har tillsammans två starka produkter som enkelt kan integreras till en komplett produkt mot kund.

* FormPipe är endast etablerat i Sverige medan EFS har en stark position i Danmark, men även England och Tyskland. Tillsammans kan man börja sälja in respektive produkt på de gemensamma marknaderna.

* FormPipe har en stor erfarenhet att arbeta mot den offentliga sektorn, medan EFS har sin största kundbas i den privata sektorn.

Den första juli 2008 träder ett nytt direktiv in som medför att alla svenska myndigheter måste hantera sina fakturor elektroniskt.

- När samma direktiv infördes i Danmark fick ETS ett ordentligt uppsving i sin försäljning. Vi tror att vi har ett försprång då vi är väl representerade hos svenska myndigheter, säger Christian Sundin.

FormPipes prognos för 2007 inkluderar förvärv, något som beQuoted inte räknat med
FormPipe står fast vid sina tidigare kommunicerade prognos på 75 miljoner kronor i omsättning med en EBITA-marginal över 20 procent.

beQuoted (och även marknaden) hade tolkat att prognosen skulle kunna nås genom en organisk tillväxt. Christian Sundin berättar dock att så inte är fallet. Prognosen för 2007 baseras både på organisk tillväxt och förvärv.

- Jag ska emellertid bli betydligt tydligare på den här punkten inför nästa år, lovar Christian Sundin.

Enligt beQuoted måste FormPipe nå en omsättning på 25,5 miljoner kronor under det fjärde kvartalet för att nå sitt omsättningsmål på 75 miljoner kronor.

Så här har vi räknat: Under första halvåret omsatte FormPipe 30 miljoner kronor. Under tredje kvartalet räknar vi med att omsättningen hamnar på 13 miljoner kronor, alltså något lägre än första och andra kvartalet beroende på semesterveckor (proforma omsatte FormPipe och ALP Data 14,9 miljoner kronor under tredje kvartalet 2006 som innehöll en stor order).

På förvärvssidan får koncernen in fyra månader från EFS Technology. EFS omsatte 16,8 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret juli 2006 till juni 2007. Med ett säsongsmässigt starkare fjärde kvartal tror vi att EFS kommer att bidra med cirka 6,5 miljoner kronor i omsättning.

När vi lägger ihop siffrorna kommer vi fram till 30 + 13 + 6,5 = 49,5 miljoner kronor. Alltså måste FormPipe (exklusive EFS) nå en försäljning på 25,5 miljoner kronor under fjärde kvartalet utan ytterligare förvärv.

Det innebär i så fall en organisk tillväxt på 57 procent, vilket är mycket högt jämfört med tidigare kvartal. Christian Sunden håller med:

- Det är en aggressiv prognos men klart realistisk. Historiskt har 35 - 40 procent av årets försäljning inträffat under sista kvartalet och ALP Data har en liknande erfarenhet sedan 20 år tillbaka.

- Det finns inget som pekar i annan riktning än att vi kommer att nå prognosen. Det går fantastiskt bra och idag har vi högtryck på inkommande offertförfrågningar.

Stämmer Christian Sundens förhoppning om att historien upprepar sig kommer försäljningen att hamna mellan 23 - 28 miljoner kronor under fjärde kvartalet, alltså omkring målet för att nå prognosen.

Att det kommer ytterligare förvärv kan inte uteslutas. Det är snarare troligt eftersom det är en del av tillväxtstrategin. Men beQuoted har svårt att tro att något nytt förvärv hinner påverka resultaträkningen före årsskiftet.

Förvärv gör aktien svårvärderad
Aktiekursen har pressats kraftigt under året, vilket till stor del förklaras av att marknaden överraskats av att den organiska tillväxten inte ser ut att bli så hög som man diskonterat. Även Rikard Akhtarzands avhopp från bolaget och det negativa börsläget i allmänhet har bidragit till nedgången.

När rapporten presenterades föll aktien med 10 procent och när den här analysen skrivs uppgår fallet till 19 procent. beQuoted tycker att aktiekursen har fallit omotiverat mycket och att aktien i dagsläget har mycket goda förutsättningar för att bli ett bra case.

Det är dock marknaden som sätter kursen och sannolikt måste FormPipe återvinna marknadens förtroende på prognossidan för att kursen ska återgå till tidigare nivåer. Christian Sundins löfte att bli tydligare i framtiden är ett steg i rätt riktning.

På intäktssidan ska man inte ha allt för stora förhoppningar redan på tredje kvartalet, men däremot på det fjärde. Ledningen har ett viktigt arbete framför sig med integrationen av EFS och fortsatt egen tillväxt.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com