Eurocine Vaccines AB

beQuoted nyheter: Emissionsaktuella Eurocine Vaccines inleder effektstudie under våren - Vd Hans Arwidsson kommenterar influensavaccinprojektet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 16:04 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-05/bbb-2010-05.htm#Eurocine

Som vi lovade i förra artikeln återkommer vi med mer information om utvecklingen av det nasala influensavaccinet samt även den pågående emissionen. beQuoted har talat med Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson, som berättar mer om influensavaccinprojektet.

Inga försökspersoner har utsatts för virus
I den kliniska fas I / II-studien har alla försökspersoner fått sina tre vaccinationer och är färdigbehandlade.

- I de analyser som nu genomförs hoppas vi kunna påvisa immunologiska reaktioner som indikerar att vaccinet ger skydd både mot det virus som ingår i vaccinet och mot andra virusstammar, så kallad korsimmunitet, säger Hans Arwidsson till beQuoted.

Något förenklat uttryckt innebär det att man utsätter de prover som tagits på försökspersonerna, såväl prover från nässlemhinnan som blod, för olika influensavirus. Man kan därefter studera vilka reaktioner som sker i förhållande till det tillsatta viruset.

- Vi har dock inte utsatt patienterna själva för något virus, så vi kan inte med 100 procents säkerhet säga om vaccinet verkligen ger skydd. Vi vill därför komplettera med tester på detta i en etablerad djurmodell för att ha ett starkt underlag att presentera för våra potentiellla licenspartnerns, förklarar Hans Arwidsson.

- Vi har tidigare gjort försök med möss. Det ger en bra indikation på immunsvaret, men mössen blir i regel inte sjuka. Det blir däremot illrar. Genom att vaccinera dem och sedan smitta dem nasalt med olika virus, verifierar vi vaccinets skydd och korsskydd, berättar Hans Arwidsson.

- Vår plan är att inleda effektstudien under nästa kvartal och att resultatet kan presenteras under hösten, tillägger Hans Arwidsson.

Nästa steg är ett partneravtal
Eurocine Vaccines söker en licenspartner som bekostar den fortsatta kliniska dokumentationen, inklusive det kostsamma  fas III-programmet, och står för den kommande marknadsföringen och försäljningen. För att nå bra villkor krävs goda resultat i den kliniska studien och den kommande effektstudien i iller.

- En ideal partner vore ett stort läkemedels- eller vaccinbolag med resurser och kunnande att genomföra fas III-studier samt med en global försäljningsorganisation. Bolaget ska också ha ett genuint intresse för vårt vaccin, menar Hans Arwidsson.

- En risk med stora bolag kan vara konkurrensen med andra högprioriterade projekt, vilket kan försena utvecklingen. Därför kan ett avtal med ett engagerat mellanstort bolag vara ett mycket bra alternativ. Projektet blir då inte ett bland många utan viktigt även för dem, fortsätter Hans Arwidsson.

- Fas III-studien kommer sannolikt att omfatta flera tusen personer. Om den inleds på hösten nästa år bör vi kunna ha resultatet under andra kvartalet 2012, tror Hans Arwidsson.

Korsskydd kan bekräftas i fas III-studien
Vid den kommande fas III-studien kommer effekten att kunna utvärderas utifrån hur många som blir smittade i sin naturliga vardagsmiljö. Någon speciell djurstudie för att påvisa effekt, som nu förbereds, kommer inte att behövas.

- Däremot tror jag att det i fas III-programmet kan ingå en separat mindre grupp försökspersoner där man kan studera korsskydd under kontrollerade former, menar Hans Arwidsson.

Influensaprojektet har stor betydelse för Eurocine Vaccines
Influensavaccinet som nu utvecklas är Eurocines högst prioriterade projekt. beQuoted bedömer att huvuddelen av bolagets marknadsvärde belöper på influensavaccinet. Ett bra resultat i fas I / II-studien ger också ett ökat intresse att samarbeta med Eurocine om andra nasala vacciner.

- Vi vet i nuläget ingenting om hur resultaten från fas I / II-studien kommer att se ut. Tidigare testresultat ger mig dock stora förhoppningar om att vaccinet kan nå hela vägen till marknaden, spår Hans Arwidsson.

Samtidigt som en lyckad studie skulle innebära ett lyft för aktiekursen, fås motsatt effekt om vaccinet inte skulle hålla måttet. Ändå står och faller företaget inte med att vaccinet blir godkänt.

- Vi har också väldigt bra prekliniska resultat med andra vacciner, så om influensavaccinet mot förmodan skulle fallera, har vi tillräckliga underlag för att gå vidare med andra projekt, avslutar Hans Arwidsson.

Företrädesemissionen pågår just nu
Eurocine tog senast in 27 miljoner kronor i en emission 2007. För att finansiera fördyringen (på grund av svininfluensan) av fas I / II-studien samt den kommande effektstudien, görs nu en nyemission på 9,7 miljoner kronor.

Det är bolagets bedömning att ytterligare kapital kommer att behövas senast under fjärde kvartalet 2010 för att kunna föra licensförhandlingarna på ett optimalt sätt. Därefter är avsikten att licensintäkter ska finansiera den kommande utvecklingen.

Möjligheterna överväger riskerna
Investeringar i bolag som likt Eurocine befinner sig i tidig fas av utvecklingen är naturligtvis långt ifrån riskfria. beQuoted bedömer dock att resultatet från studien på influensavaccinet sannolikt blir positivt, varför möjligheterna överväger riskerna.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com