Vicore Pharma Holding AB

beQuoted nyheter: Emissionsaktuella Mintage Scientific siktar på marknadsnotering första halvåret 2010

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 15:55 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-01/bbb-2010-01.htm#MintageScientific

- Vd Göran Wessman bedömer att projekt kan kommersialiseras inom en tvåårsperiod

Emissionsaktuella investmentbolaget Mintage Scientific består av de verksamheter som tidigare bedrevs inom Ventures-delen av Vita Nova Ventures. Det handlar om de två teknikprojekten I-Tech och Vicore Pharma. Mycket kan komma att hända i projekten de närmsta två åren, enligt bolagets bedömningar.

Forskning inom marin bottenfärg och läkemedelsutveckling
Mintage Scientifics portfölj består av intressebolaget I-Tech och det helägda dotterbolaget Vicore Pharma. De är  två projekt inom vitt skilda områden, men i vilka Mintage ser fler möjliga synergier inom områden som immaterialrätt och myndighetsregistrering.

Behovet av specifika kunskaper inom läkemedels- och biocidutveckling ned på molekylär nivå är också gemensamt. Exempelvis kan nämnas myndighetsregistrering, immaterialrätt och etablering av global närvaro inom högspecialiserade kunskapsområden.

Volvo delägare i projekt som närmar sig kommersialisering
Intressebolaget I-Tech utvecklar patenterade substanser till bottenfärger som förhindrar påväxt på båt- och fartygsskrov.

Bolaget har lämnat in en europeisk ansökan för Medetomidin som påväxtskyddande substans. Ämnets potential på den globala marknaden för marina bottenfärger bedöms som stor av bolaget.

Mintage äger en tredjedel av aktierna i I-Tech, Volvo Technology Transfer äger en tredjedel. Resterande del ägs av privata investerare.

I-Tech är idag i långtgående diskussioner med marina färgföretag för ett eventuellt samarbete för att utveckla den färdiga produkten. I en kommentar till beQuoted säger Göran Wessman att en marknadsintroduktion på fritidsbåtsmarknaden är rimlig inom två år.

Vicore Pharma i behov av kapital för vidare prövningar
Vicore Pharma har utvecklat och patenterat ett antal substanser som bolaget menar har lämpliga karaktäristika för att vidareutvecklas till läkemedel.

Den kliniska effekten är att stimulera en receptor som underlättar kroppens läkningsarbete vid olika organskador. Man kan se det som att man utvecklar en terapeutiskt plattform för vävnadsskydd och läkning exempelvis.

Verkningsmekanismen har visat resultat i prekliniska tester. En minskning av vävnadsskador i samband med exponering för den nya substansen har kunnat påvisas.

Nu arbetar Vicore Pharma med att slutföra de prekliniska studier som krävs för att kunna påbörja fas I-studier på människa. Mintage bedömer att Vicore Pharma kommer att kunna inleda dessa studier inom något år.

Emission ska säkra rörelsen 12 månader framåt
För att säkra det nya investmentbolagets rörelsekapital kommande tolv månader genomförs nu en nyemission om maximalt 5,6 miljoner kronor. Enligt bolaget ska emissionslikviden användas till operativa kostnader i koncernen och vissa insatser i Vicore Pharma.

Mintage räknar med att behöva ett tillskott om minst 3,6 miljoner kronor för att driva den löpande verksamheten 12 månader framåt. Per den 31 augusti 2009 var bolagets kassa tom. Samtidigt räknar bolaget med att marknadsnotera aktien under första halvåret 2010.

Emissionserbjudandet till aktieägarna har prissatts utifrån den värdering som gjorts av PriceWaterhouseCoopers på A+ Science Holding utifrån nedlagda kostnader.

Värdet har skattats till 17 miljoner kronor. Borträknat Vita Novas konvertibelfordran på 7,1 miljoner kronor uppgår aktievärdet i Mintage till 11 miljoner kronor, motsvarande 1 krona per aktie.

Lågt prissatta projekt med potential

Mintage Scientifics portfölj innehåller ett par projekt från vilka beQuoted väntar sig flera intressanta signaler under de kommande två åren. Detta trots att ingen av dem står inför några omedelbara genombrott.

Vi ser ett antal faktorer som talar till projektens fördel. Bland dessa finns I-Techs avtal med Volvo Penta om fritidsbåtsmarknaden och ett gynnsamt klimat i biotekniksektorn. Det senare kan underlätta för Vicore Pharma att säkra finansieringen för en kommande fas I-studie.

De höga riskerna med så här tidiga projekt avspeglas samtidigt i prislappen, som är låg. Som investerare betalar man enbart för nedlagda kostnader. Skulle Göran Wessmans bedömning av projektens potential bli verklighet finns en betydande uppsida i aktien.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@bequoted.com