Eurocine Vaccines AB

BeQuoted nyheter: Eurocine Vaccines närmar sig nya samarbeten - Diskussioner väntas ta fart i höst

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 11:01 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-22/bbb-2010-22.htm#Eurocine

Eurocine Vaccines skickade i juli ut resultatet från sin framgångsrika kliniska influensavaccinstudie till sina etablerade kontakter. Flera av dessa har bekräftat att de bedömer utskicket internt, och några har redan bett om ytterligare information.

Information om studieresultatet har skickats ut
Resultatet från Eurocine Vaccines fas I / II-studie på det nasala influensavaccinet blev som beQuoted tidigare rapporterat positivt. I vissa avseenden blev det till och med bättre än vad bolaget förväntat.

- Vi delgav våra etablerade kontakter en pressrelease om resultatet i början av juli. Flera av dem har bekräftat att de granskar vårt utskick internt, och ett par har redan bett om mer information. Det har ju varit semestertider och vi räknar med fler konkreta responser, säger Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson till beQuoted.

Informationen är dels avsedd för potentiella licenstagare av projektet för influensavaccinet, men även för vaccinbolag som kan vara intresserade av att licensiera in Eurocines adjuvans till egna vacciner.

Avtal om influensavaccin väntas under första halvan av 2011
Den beräknade tidplanen för ett avtal om influensavaccinet har blivit något förskjuten.

- För ett år sedan räknade vi med att resultatet från fas I / II-studien skulle bli klart tidigt under andra kvartalet i år. Som vi tidigare meddelat hade vi svårigheter med rekryteringen av försökspersoner till studien på grund av av svininfluensan.

- Mot slutet av analyserna från studien fick vi dessutom problem med kvaliteten på ett analysreagens. Tillsammans gjorde detta att resultaten kunde kommuniceras först när semesterperioden redan kommit igång.

- Därför är det vår bedömning nu, att det kan dröja till andra kvartalet 2011 innan ett avtal kommer på plats, förklarar Hans Arwidsson.

Den blivande partnern bör vara intresserad av att avtal sluts så fort som möjligt. Om inte den kommande fas III-studien kan inledas under hösten 2011 förskjuts projektet ett helt år.

- Jag kan inte svara på när avtalet måste nås för att en fas III-studie ska kunna startas 2011. Det är helt beroende på vem partnern är och om deras vaccin kan betraktas som likvärdigt med det vaccin som användes i vår studie, berättar Hans Arwidsson.

Eurocine Vaccines deltar i vaccinkonferens i Lyon
4 - 7 oktober hålls en stor vaccinkonferens i Lyon. Professor Jorma Hinkula kommer att presentera resultatet från den kliniska studien. Hans Arwidsson och Emma Berglund Eng deltar för att följa upp gamla kontakter och etablera nya.

- Vi ser detta som en bred lansering av de kliniska studieresultaten till vaccinindustrin, och det är vår största satsning på marknadsföring under 2010, avslöjar Hans Arwidsson.

Illerstudien genomförs under hösten
Hans Arwidsson bekräftar att illerstudien genomförs som planerat under hösten. Hur beroende är Eurocine då av att skyddseffekt kan visas i iller?

- Jag bedömer att sannolikheten är hög att vi kan visa att vaccinet är effektivt i illerstudien. I slutänden är det humandata som avgör. Där har vi bra resultat på både säkerhet och immunologi att luta oss mot, så jag betraktar illerresultat mer som ett värdefullt komplement, menar Hans Arwidsson.

Nytt EU-patent beviljat
Eurocine Vaccines fick i augusti patent i Europa för sitt katjoniska adjuvans, som i djurstudier ökat effekten av såväl DNA-vacciner som konventionella vacciner. Godkännandet stärker bolagets patentportfölj, men har liten betydelse på kort sikt.

Bokslutskommunikén bjöd inte på några överraskningar
Eurocines ekonomiska rapporter brukar inte vara kurspåverkande, och bokslutet för 2009 - 2010 var inget undantag. Omsättnings- och resultatsiffrorna visade följande:

• Omsättning: 0,9 Mkr (0,8)
• Resultat efter finansnetto: -18,4 Mkr (-14,5)
• Vinst per aktie: -2,07 kr (-1,68)

Underskottsavdragen per den 30 juni uppgick till 66,6 miljoner kronor, ett belopp som ej redovisas som en tillgång i balansräkningen. Företaget upprepar prognosen att kassan räcker år 2010 ut men att ytterligare kapital behöver tillföras bolaget under året.

Somliga placerare förväntar sig att en kommande nyemission ska ge press på aktien, vilket beQuoted menar redan i förväg har påverkat kursen nedåt. Vi tror dock inte att ett kapitaltillskott behöver bli större än det förra på cirka 10 miljoner kronor, snarare mindre.

Det kan också tänkas att det blir en riktad emission till några större placerare eller att aktieägarna erbjuds att låna ut pengar till bolaget. Det finns också utestående teckningsoptioner som bör ge bolaget minst 4,8 miljoner kronor senast i april.

- Vi diskuterar just nu olika alternativ för hur finansieringen ska se ut, och den diskussionen har inte kommit så långt att jag kan ge något närmare besked, säger Hans Arwidsson.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com