Miris AB

beQuoted nyheter: Miris har fått fart på försäljningen - Utökar marknadssatsningarna till Sydamerika

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 10:46 CET

Miris tidigarelagda rapport för tredje kvartalet visar att bolagets positiva försäljningsutveckling håller i sig. Lägre kostnader gav ett positivt resultat före avskrivningar för perioden. Bolaget har knutit till sig en chilensk distributör och räknar med ytterligare distributörsavtal i Sydamerika under vintern.

Satsningen på bröstmjölksanalys har givit resultat
Miris rapport för tredje kvartalet visar att vårens förstärkning av säljorganisationen och satsning på bröstmjölksanalys fortsatte ge resultat, även i tredje kvartalet.

Miris vd Tony Malmström säger till beQuoted att försäljningsframgångarna är relativt jämnt fördelade mellan mejerikunder och kunder inom bröstmjölksanalys. På bröstmjölkssidan handlar det om ett flertal men mindre affärer. På mejerisidan är läget det motsatta.

- Vår expansionsorder till Indien har varit mycket betydelsefull för periodens försäljning, säger han till beQuoted och tillägger att försäljningen gått fortsatt bra även efter det tredje kvartalets utgång.

Siffrorna för det tredje kvartalet 2010 isolerat:

• Nettoomsättning: 1,9 Mkr (0,5)
• Resultat efter finansnetto: -0,2 Mkr (-1,8)
• Vinst per aktie: -0,01 kr (-0,19)

Siffrorna för de första nio månaderna 2010 i sammandrag:

• Nettoomsättning: 4,5 Mkr (1,7)
• Resultat efter finansnetto: -3,9 Mkr (-4,2)
• Vinst per aktie: -0,16 kr (-0,27)

Bröstmjölkssatsningen som gjordes för att snabbt nå break-even på koncernnivå drev kostnaderna första halvåret, i första hand personalkostnaderna. 

Under tredje kvartalet har bolaget trimmat rörelsen, vilket gav ett positivt resultat före avskrivningar för perioden. Enligt Tony Malmström handlar det framförallt om kostnadsreduceringar relaterade till försäljningen.

- Jag anser att våra behov nu är mättade och att försäljningskostnaderna kommer att ligga mer eller mindre kvar på tredje kvartalets nivå.

Tony Malmström tillägger att de kostnader som kommer att öka på kort sikt är kostnader för kalibreringar, support och anpassningar till nya marknader.

Trots ny upplåning om 1,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet, samt försäljningar av egna aktier om 240.000 kronor, är bolagets behov av utökat rörelsekapital trängande om tillväxttakten ska kunna upprätthållas.

En kraftigt ökad kapitalbindning i komponentlager och kundfordringar har följt av den högre försäljningen. Enligt kvartalsrapporten arbetar styrelsen kontinuerligt med att hitta finansieringslösningar. 

Sydamerika på 2011 års siffror 
Arbetet med distributörsnätverket har under året lett till att man knutit till sig ett flertal nya distributörer i Europa. Samtidigt har en översyn gjorts av bolagets nätverk i Kina. Bolaget ser möjligheter att dra växlar på det nyvaknade kvalitetstänkande som följt i melaminskandalens spår 2008. 

Efter en lyckad utvärdering såldes ett första instrument i Indien i september 2009. Två månader senare följdes ordern upp med ytterligare fyra instrument samt kringutrustning för analys av ko- och buffelmjölk, av bolaget kallat expansionsorder. 

Efter sommaren har bolaget gjort insteg på den latinamerikanska kontinenten. Tony Malmström fortsätter:

- Vi har genomfört en ganska omfattande kartläggning av den chilenska marknaden och nått ett avtal där. Nu tittar vi på hela kontinenten, i första hand Brasilien, och jag räknar med att vi kommer att nå flera distributörsavtal i Sydamerika under hösten och vintern. 

Tony Malmström säger att distributörerna brukar behöva sex månader på sig för att komma igång med försäljningen. Satsningen i Sydamerika skulle då synas först i halvårssiffrorna 2011.

Spännande läge
I en tidigare intervju med beQuoted har Tony Malmström uppgett att bolaget når break-even vid en försäljningstakt på 7 - 8 instrument per månad. Uppskattningen baserades på de ökade kostnader som följde av vårens förstärkning av försäljningsorganisationen.

Bolaget har släppt det tidigare målet om ett positivt resultat för helåret 2010. Men sett till tredje kvartalets siffror är break-even närmare än någonsin tidigare, under förutsättning att försäljningen inte tappar fart.

Trycket på bolagets rörelsekapital torde därför öka ytterligare, vilket tillsammans med den tidigarelagda kvartalsrapporten talar för att en kapitalanskaffning kommer att genomföras ganska snart, vilket Tony Malmström också bekräftar:

- Vi förbereder nu ett antal satsningar, däribland i Sydamerika. Dessa kommer att kosta pengar och vi ser över hur kapitalbehovet ska lösas. En framåtriktad emission kan vara en lösning.

Bolaget befinner sig i ett spännande läge. Försäljningen har utvecklats bra fyra kvartal i följd och signalerar en fortsatt fin försäljningsutveckling efter tredje kvartalets utgång.

Den sydamerikanska satsningen kan ge omsättningen ytterligare skjuts under kommande vår. beQuoted fäster extra uppmärksamhet vid utvecklingen på den indiska marknaden.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com