Svithoid Tankers

beQuoted nyheter: Svithoid Tankers fortsätter satsningen på småtankers

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:36 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-31/bbb-2008-31.htm#Svithoid

beQuoted nyhetsbrev

10 september 2008


Svithoid Tankers fortsätter satsningen på småtankers
- De större fartygen ska säljas

Svithoid Tankers satsning på segmentet för småtankers fortsätter. Fem nya fartyg är under byggnation och under sommaren genomfördes en företrädesemission för att stärka balansräkningen och driva satsningen vidare. Samtidigt ska de större fartyg som inte levt upp till bolagets lönsamhetskrav avyttras.

Nödvändig nyemission
Svithoid Tankers aktieägare har haft en tung sommar. Sedan företrädesemissionen offentliggjordes i slutet av juni har aktien tappat halva sitt värde. Vd Fredrik Nygren menar att emissionen var nödvändig och kommer leda till högre lönsamhet på sikt:

- I ett första skede var emissionen nödvändig för att stärka vår balansräkning. Vi har ett pågående nybyggnationsprogram med fem fartyg och det krävs kapital för att kunna slutföra dessa.

Emissionen inbringade närmare 54 miljoner kronor. I samband med emissionen erhölls även teckningsoptioner som ger rätt att att teckna B-aktier för 4,50 kronor fram till den 15 juli 2009. Aktien handlas idag till 3,20 kronor.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna ökas antalet B-aktier med ytterligare 13.413.541 stycken, motsvarande 60 miljoner kronor.

Satsningen på småtankers fortsätter
Svithoid Tankers är på väg att bli ett ganska stort rederi på marknaden för småtankers, fartyg under 5.000 dödviktston. Flottan är inriktad på kemikaliefartyg och består i nuläget av 16 fartyg, varav fem är under byggnation. En stor del av transporterna utgörs av biobränslen.

Och renodlingen av flottan fortsätter.Fartyg överstigandes 5.000 dödviktston planeras att avyttras inom 12 månader. Det handlar om tre fartyg, varav ett är under byggnation. Övriga fartyg under byggnation har redan time charter-avtal och förväntas kunna gå i drift successivt under hösten 2009.

Att den totala flottan krymper bekymrar inte Fredrik Nygren, som istället ser en positiv utveckling mot en tydligare nischning:

- Historiskt sett har våra fartyg över 5.000 dödviktston bidragit marginellt till resultatet, trots att de utgjort en fjärdedel av balansräkningen. De är helt enkelt en belastning för oss.

Omförhandlade avtal för de senaste tillskotten
Nyligen meddelade bolaget att avtalen för flottans två senaste tillskott, Vedrey Tora och Vedrey Thor, har omförhandlats. Fartygen har tidigare varit tecknade på time charter-avtal till ett engelskt rederi.

Vedrey Thor kommer att fortsätta på time charter men på ett kortare avtal. Vedrey Tora kommer att gå in på fyraårigt bareboatavtal (ett rent hyres- eller legoavtal, beQuoteds anm).

Första halvåret 2008
Delårsrapporten för årets första sex månader visade på en blandad utveckling. Omsättningen ökade med 68 procent medan resultatet gick i motsatt riktning, till följd av ökade finansiella kostnader:

  • Omsättning: 83,0 Mkr (49,4)
  • Rörelseresultat: 2,6 Mkr (-1,8)
• Resultat efter finansnetto: -23,1 Mkr (-15,3)
  • Vinst per aktie:-1,17 Kr (-0,98)

Nyckeltalen vid första halvårets utgång:

  • Eget kapital per aktie: 8,52 kr (10,82)
  • Substansvärde per aktie: cirka 12 kr (22)

Omsättningsökningen hänförs till fraktintäkter. Bolaget bedömer att användandet av biobränslen kommer att fortsätta öka, vilket väntas medföra en utökad marknad för den typen av bränsletransporter.

Nettoskulden ökade marginellt under perioden och uppgick vid halvårets utgång till drygt 870 miljoner kronor. Soliditeten har sjunkit till 15 procent.

Det totala antalet aktier uppgår efter emissionen till 33.465.852 stycken. Vid aktuell börskurs om 3,20 kronor motsvarar det ett börsvärde på 107 miljoner kronor.

Full lönsamhet dröjer till följd av inkörningsperioder
Lönsamheten dröjer, vilket beror på de inkörningsperioder som varje ny båt som ska tas i drift måste genomgå.

Under inkörningsperioden, som kan sträcka sig upp till 6 månader, kan inte fullt pris tas ut. Då ska olika kemikalie- och oljebolag utvärdera och godkänna fartyget för att det ska få ta leveranser.

Rent praktiskt går det till så att man bjuder ombord olika kemikalie- och oljebolag som enskilt gör sin egen bedömning av båten. De går igenom båten tekniskt, tittar på rutiner och intervjuar besättning. De markerar alla olika punkter från låg-, mellan- och högrisk.

Bolagen skriver sedan en rapport över inspektionen som skickas till rederiet i fråga. När inkörningsperioden är avklarad kan fullt pris tas ut på de avtal som skrivits.

Expansionen belastar resultatet
Resultatet för Svithoid Tankers lämnar fortfarande en del att önska. Men på ett par års sikt, när alla inkörningsperioder är avklarade, väntar vi oss en förbättrad lönsamhet.

Teckningsoptionerna som löper ut nästa sommar kan innebära ytterligare en nödvändig förstärkning av bolagets balansräkning. Men nya aktieägare bör ta utspädningseffekten i beaktande.

beQuoted ställer sig därför avvaktande till aktien tills vidare. Vi ser fram mot att se fler fartyg i trafik och hoppas att bolagets bedömning om en fortsatt växande marknad för biobränsletransporter är korrekt.

JOHAN FALK
johan.falk@beQuoted.com