Elverket Vallentuna AB

beQuoted nyheter: Volatila elpriser och kall vinter ledde till förlust för Elverket

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 10:36 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-21/bbb-2010-21.htm#Elverket


Den kalla vintern med höga volymuttag, historiskt höga inköpspriser och missbedömningar av prisutvecklingen på den finansiella marknaden ledde till att Elverkets resultat för första halvåret 2010 försämrades kraftigt. Under andra kvartalet har dessutom kommit ett par viktiga politiska beslut som påverkar framtidens elmarknad.

Volatilt på elmarknaden
Elverket har under andra kvartalet vidtagit åtgärder för att undvika att scenariot från den gångna vintern återupprepas. Processerna vid prissättning och prognoshantering har setts över. 

Den kalla vintern ledde till kraftigt ökad efterfrågan, samtidigt som utbudet i svensk elproduktion minskade. Effekten blev en volatil elmarknad, höjda inköpspriser och en elförbrukning som översteg de volymer som prognostiserats och prissäkrats. 

Alla elhandelsföretag är dock känsliga för de förhållanden som rådde i vintras.

– Hela elhandelsbranschen har, i större eller mindre omfattning, haft liknande problem som vi haft i år, säger Elverkets vd Jonas Borgardt till beQuoted. 

Siffrorna för första halvåret 2010 visade följande:

• Omsättning: 245,5 Mkr (205,5)
• Rörelsemarginal -2,6 % (6,9 %)
• Resultat efter finansnetto: -6,1 Mkr (14,6)
• Vinst per aktie: -0,69 kr (1,71)

Siffrorna för det andra kvartalet isolerat visade följande:

• Omsättning: 111,0 Mkr (71,1 Mkr)
• Rörelsemarginal: -12,0 % (10,3 %)
• Resultat efter finansnetto: -13,4 Mkr (7,7 Mkr)
• Vinst per aktie: -1,52 kr (0,88)

Elhandeln vände till förlust
Affärssegmentet elhandel visade ett ackumulerat resultat för första halvåret på -14,5 miljoner kronor (6,9). Resultatet har två huvudförklaringar. 

De positioner som togs i prissäkringar på bundna kontrakt räckte inte till för att kompensera den högre efterfrågade volymen under den extremt kalla vintern. Det innebar att inköpspriserna för för de oundvikliga tillköpen av el översteg försäljningspriserna till slutkund. 

Under andra kvartalet gjorde Elverket missbedömningar av prisutvecklingen på den finansiella marknaden. Det ledde till vissa förluster i tradingportföljen. Inköpskostnaderna fördyrades även då den ovanligt stora förbrukningsvolymen under vinterhalvåret ledde till att de framtida prognoserna avvek från det verkliga utfallet. 

Prognossystemen är något Elverket nu satsar på att förbättra.

– Vi trimmar prognossystemet genom att rensa bort historiska extremvärden ur historiken som våra framtidsprognoser baseras på. Volymprognoserna styr volymnivån på inköpen och storleken på prissäkringarna. Vi trimmar även våra riskpolicies, säger Jonas Borgardt.

Elverket bevakar 10 - 12 olika riskparametrar. De fyra viktigaste just nu, enligt Jonas Borgardt, är pris-, volym-, valuta- och profilrisk. Stora avvikelser i elpriset, den uttagna volymen, valutakursen eller kundernas säsongsmässiga elförbrukning försvårar möjligheterna att göra exakta prognoser.

Tillväxt i elnät och bredband
Genom uppjusterade tariffer och nya kunder ökade halvårsresultatet för segmentet elnät med nio procent till 7,3 miljoner kronor. Även segmentet bredband visade såväl resultatförbättring som en ökande kundstock. Resultatet för sexmånadersperioden uppgick till 0,8 miljoner kronor. 

Elpriserna sjönk tillbaka under andra kvartalet
Elpriserna under andra kvartalet sjönk tillbaka med dryga 50 procent jämfört med föregående kvartal och kom ner till nivåer jämförbara med de som rådde under andra kvartalet 2009.

Anledningen till de sjunkande priserna var vårfloden och ökad kärnkraftproduktion. Låga nivåer i vattenmagasin förde dock med sig att elpriserna under sommaren var något högre än normalt. 

Det råder osäkerhet rörande elpriserna i höst och vinter.

– De analytiker vi följer pekar på något högre priser under hösten. Fortsatt låga vattennivåer i Sverige och Norge samt nya förväntade avstängningar inom den svenska kärnkraften ligger bakom prognoserna, säger Jonas Borgardt.

Elverket har under perioden sett ett trendbrott bland sina kunder. Tidigare var en majoritet av de nya avtalen rörliga, men trenden vände i juni i år. Nu tecknar 85 procent av företagets kunder bundna avtal. 

Politiska beslut förändrar marknaden
För den långsiktiga prisutvecklingen togs ett viktigt riksdagsbeslut under andra kvartalet rörande kärnkraften. Nya kärnkraftverk kommer att få träda in och ersätta gamla kärnkraftverk som stängs. 

Ett annat för elmarknaden viktigt beslut som togs under andra kvartalet var det om en uppdelning av den svenska elmarknaden i olika prisområden från och med den 1 november 2011. Idén, som stött på kraftig kritik, innebär att Sverige delas upp i fyra separata områden, där elpriserna kan skilja sig åt. 

Elverket har följt frågan sedan tidigare och förberett sig för konsekvenserna. Nya avtal som tecknas har klausuler som ger Elverket rätt att justera priset från och med november 2011. I prisområde fyra, som utgörs av södra Sverige, kommer prisbilden troligen att stiga.

Tufft 2010
Resultatet för 2010 kommer att få svårt att nå upp till förra årets resultat, som slutade med en rörelsevinst på 17,1 miljoner, med tanke på det svaga första halvåret.

Om Elverket klarar av att justera sina prognosmetoder och sin prissättning på ett bra sätt och lyckas dra nytta av de politiska beslut som fattats under andra kvartalet finns dock goda förutsättningar för att årets resultatmässiga kräftgång inte ska återupprepas.
MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com