beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 17:58 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 1 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-01/bbb-2010-01.htm


            Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är
                  ett prospekteringsföretag som står inför sitt första förvärv.
                  Det andra är ett emissionsaktuellt investmentbolag inom life
                  science.

                  Det tredje är en tele- och bredbandsoperatör som nyligen
                  genomfört ett kundstocksförvärv. I samband med affären lämnade
                  bolaget prognos för 2010.

                  I dagens nummer kan Du läsa om Botnia Exploration, Mintage
                  Scientific och AllTele.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren
     
     

                  Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade
                  guldprojekt
                  » Botnia Exploration förvärvar kanadensiska Hansa Resources
                  svenska dotterbolag och övertar därmed flera upparbetade
                  guldprojekt i norra Sverige. beQuoted har talat med vd Bengt
                  Ljung och bolagets blockletare Torbjörn Grahn om förvärvet och
                  vad det innebär.
     
     
                  Emissionsaktuella Mintage Scientific siktar på
                  marknadsnotering första halvåret 2010
                  » Emissionsaktuella investmentbolaget Mintage Scientific
                  består av de verksamheter som tidigare bedrevs inom
                  Ventures-delen av Vita Nova Ventures. Det handlar om de två
                  teknikprojekten I-Tech och Vicore Pharma. Mycket kan komma att
                  hända i projekten de närmsta två åren, enligt bolagets
                  bedömningar.
     
     
                  AllTele förvärvar och lämnar prognos för 2010
                  » Dagarna före julafton slog AllTele till med ytterligare ett
                  förvärv. Denna gång handlade det om 19.000 IP-telefonikunder
                  tillsammans med varumärket MegaPhone. beQuoted kontaktade vd
                  Ola Norberg för en kommentar kring det nya förvärvet och
                  bolagets prognos för 2010.

     
                  I detta nummer
                  AllTele
                  Botnia Exploration
                  Mintage Scientific
                  
              
           
            Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt
            - Mindre lönsamhetsstudie påbörjad av Vargbäckens guldfyndighet

   
            Botnia Exploration förvärvar kanadensiska Hansa Resources svenska
            dotterbolag och övertar därmed flera upparbetade guldprojekt i norra
            Sverige. beQuoted har talat med vd Bengt Ljung och bolagets
            blockletare Torbjörn Grahn om förvärvet och vad det innebär.

            Förvärvar långt framskridet guldprojekt
            Botnia Exploration har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva
            samtliga aktier i det kanadensiska prospekteringsföretaget Hansa
            Resources svenska dotterbolag.

            Med förvärvet följer ett flertal guldprojekt i norra Sverige,
            koncentrerade till den så kallade guldlinjen i Västerbotten. Det
            längst framskridna av portföljprojekten är Vargbäcken, en
            guldfyndighet belägen 3 mil väster om Malå.

            Vargbäcken har undersökts enligt NI 43-101 (kanadensiskt regelverk
            för hur mineralfyndigheter ska redovisas, beQuoteds anm). Indikerade
            mineralresurser uppgår till 1,2 miljoner ton med en guldhalt på 1,44
            gram per ton och antagna mineralresurser till 0,9 miljoner ton med
            en guldhalt på 1,68 gram per ton.

            - Den är inte en stor fyndighet men det finns guld för 900 miljoner
            kronor i backen där och det är en bra måttstock, säger Botnia
            blockletare Torbjörn Grahn som är bosatt i närheten av området och
            väl bekant med fyndigheten.

            Torbjörn Grahn uppger att de mineraltillgångar som presenterats är
            beräknade på det som kan brytas i dagbrott. Samtidigt pekar han på
            att fyndigheten kan vara betydligt större än man känner till i
            dagsläget:

            - Fyndigheten är inte begränsad utan fortsätter mot djupet och då
            vet man ju aldrig storleken på den.

            Vargbäcken innehar en bearbetningskoncession* fram till 2032.
            Torbjörn Grahn uppger att Botnia inlett arbetet med en mindre
            lönsamhetsstudie av fyndigheten. Innan eventuell brytning kan
            påbörjas måste miljötillstånd inhämtas.

            - Sen är det förberedelser för brytning som väntar, fortsätter
            Torbjörn Grahn som menar att brytningskostnaderna för den som sätter
            upp gruvproduktion i Vargbäcken kan bli relativt sett låga:

            - Det är mycket mindre investeringar i ett dagbrott än i en
            underjordsbrytning, säger han och påpekar att om man skulle bryta
            och köra till anrikningsverk så finns det inom rimligt avstånd.

            Vd Bengt Ljung säger att prospekteringsborrningarna i Vargbäcken
            kommer att fortsätta. Botnia är även i färd med att revidera sin
            prospekteringsbudget:

            - Med den här affären kommer vår prospekterings- och
            borrningsstrategi att omarbetas. Kapacitet kommer att tas från de
            tillstånd som redan är klara för att förnyas och koncentreras till
            de nya, erhållna undersökningstillstånden, säger Bengt Ljung.

            * Not: En bearbetningskoncession ger innehavaren rätt att förfoga
            över en påvisad och avgränsad utvinningsbar mineralfyndighet.
            Koncessionen gäller i 25 år och kan förlängas.

            Middagsberget med stor potential
            I förvärvet av Hansa Resources svenska dotterbolag ingår utöver
            guldprojektet i Vargbäcken även ett par projekt i dess närområde.

            Bland dessa finns Middagsberget som består av två skilda
            fyndigheter. Dels själva berget med en guldmineralisering som går på
            djupet, dels en blocksvans med höga uppmätta guldvärden.
            Provborrningar har genomförts på berget.

            - Det är en fyndighet som kan bli minst lika stor som Vargbäcken.
            Det återstår mycket borrningsarbete innan man kan ha en indikerad
            resurs, men det ser väldigt lovande ut, både Middagsberget och det
            som är runtomkring, fortsätter Torbjörn Grahn.

            Förvärvet
            Om Botnia genomför förvärvet i enlighet med den avsiktsförklaring
            som ingåtts erhåller Hansa Resources ungefär 6,8 miljoner kronor,
            varav 1,7 miljoner kronor vid övertagandet och resterande del i två
            delbetalningar fram till sommaren 2012.

            Hansa erhåller även 237 miljoner nya aktier i Botnia. Affären är
            villkorad av aktieägarnas godkännande.

            - Med det här förvärvet flyttar vi fram vår position från att vara
            gräsrotsprospektör till att vi har något som är beräkningsbart. Det
            handlar om ett kliv framåt på 4 till 5 år garanterat, säger Bengt
            Ljung och tillägger:
             
            - Affären kommer givetvis medföra en viss utspädning för aktieägarna
            men det blir nog ingen utspädning värdemässigt, snarare tvärtom.

            Om affären genomförs blir Hansa Resources den enskilt störste
            aktieägaren i Botnia. Samtidigt innebär affären att Botnia förstärks
            såväl inom styrelsen som på ledningsnivå:

            - Hansas ordförande John Nugent har tackat ja till att ta plats i
            Botnias styrelse. Jag hoppas att vi även kan knyta till oss Mawsons
            vd Michael Hudson och vdn för Mawsons svenska dotterbolag, Mark
            Saxon, som rådgivare.

            Mawson Resources äger i dagsläget 17 procent av Hansa Resources.

            Prospekteringsinriktningen kvarstår
            Trots att Botnia nu avser förvärva en fyndighet som är betydligt mer
            upparbetad än bolagets övriga projekt försäkrar Bengt Ljung att det
            i nuläget inte finns några planer på att vika av från den aktuella
            verksamhetsinriktningen med fokus på prospektering:

            - Nej, den befintliga strategin har inte ändrats. I dagsläget är det
            här bara en avsiktsförklaring. Hur vi sedan gör får vi se när vi har
            affären klar, avslutar Bengt Ljung.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                        
                        Marknadsplats
                        AktieTorget
                        
                        Bengt Ljung
                        VD Botnia Exploration
                         
                        Botnia Exploration bedriver prospektering och har i
                        dagsläget inga planer på gruvdrift eller produktion.
                        
                        Torbjörn Grahn
                        Blockletare
                        Botnia Exploration
                        
                        Torbjörn Grahn var delaktig i upptäckten av den
                        fyndighet som var starten för Lappland Goldminers. Han
                        var med och grundade företaget och har även varit vd i
                        Lappland Goldminers.
                        
                        Guld från borrhål vid Vargbäcken.
                        
                        Vargbäcken har undersökts enligt NI 43-101 och innehar
                        en bearbetningskoncession fram till 2032.
                        
                        NI 43-101 är ett kanadensiskt regelverk för hur
                        mineralfyndigheter ska redovisas.
           
                        De projekt Botnia Exploration förvärvar från Hansa
                        Resources ligger samlade i Västerbotten längs den så
                        kallade guldlinjen.
                         
                        Nästa händelse
                        2010-02-26
                        Bokslutskommuniké 2009

                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted

                        Hemsida


           
            Emissionsaktuella Mintage Scientific siktar på marknadsnotering
            första halvåret 2010
            - Vd Göran Wessman bedömer att projekt kan kommersialiseras inom en
            tvåårsperiod
   
            Emissionsaktuella investmentbolaget Mintage Scientific består av de
            verksamheter som tidigare bedrevs inom Ventures-delen av Vita Nova
            Ventures. Det handlar om de två teknikprojekten I-Tech och Vicore
            Pharma. Mycket kan komma att hända i projekten de närmsta två åren,
            enligt bolagets bedömningar.

            Forskning inom marin bottenfärg och läkemedelsutveckling
            Mintage Scientifics portfölj består av intressebolaget I-Tech och
            det helägda dotterbolaget Vicore Pharma. De är  två projekt inom
            vitt skilda områden, men i vilka Mintage ser fler möjliga synergier
            inom områden som immaterialrätt och myndighetsregistrering.

            Behovet av specifika kunskaper inom läkemedels- och biocidutveckling
            ned på molekylär nivå är också gemensamt. Exempelvis kan nämnas
            myndighetsregistrering, immaterialrätt och etablering av global
            närvaro inom högspecialiserade kunskapsområden.

            Volvo delägare i projekt som närmar sig kommersialisering
            Intressebolaget I-Tech utvecklar patenterade substanser till
            bottenfärger som förhindrar påväxt på båt- och fartygsskrov.

            Bolaget har lämnat in en europeisk ansökan för Medetomidin som
            påväxtskyddande substans. Ämnets potential på den globala marknaden
            för marina bottenfärger bedöms som stor av bolaget.

            Mintage äger en tredjedel av aktierna i I-Tech, Volvo Technology
            Transfer äger en tredjedel. Resterande del ägs av privata
            investerare.

            I-Tech är idag i långtgående diskussioner med marina färgföretag för
            ett eventuellt samarbete för att utveckla den färdiga produkten. I
            en kommentar till beQuoted säger Göran Wessman att en
            marknadsintroduktion på fritidsbåtsmarknaden är rimlig inom två år.

            Vicore Pharma i behov av kapital för vidare prövningar
            Vicore Pharma har utvecklat och patenterat ett antal substanser som
            bolaget menar har lämpliga karaktäristika för att vidareutvecklas
            till läkemedel.

            Den kliniska effekten är att stimulera en receptor som underlättar
            kroppens läkningsarbete vid olika organskador. Man kan se det som
            att man utvecklar en terapeutiskt plattform för vävnadsskydd och
            läkning exempelvis.

            Verkningsmekanismen har visat resultat i prekliniska tester. En
            minskning av vävnadsskador i samband med exponering för den nya
            substansen har kunnat påvisas.

            Nu arbetar Vicore Pharma med att slutföra de prekliniska studier som
            krävs för att kunna påbörja fas I-studier på människa. Mintage
            bedömer att Vicore Pharma kommer att kunna inleda dessa studier inom
            något år.

            Emission ska säkra rörelsen 12 månader framåt
            För att säkra det nya investmentbolagets rörelsekapital kommande
            tolv månader genomförs nu en nyemission om maximalt 5,6 miljoner
            kronor. Enligt bolaget ska emissionslikviden användas till operativa
            kostnader i koncernen och vissa insatser i Vicore Pharma.

            Mintage räknar med att behöva ett tillskott om minst 3,6 miljoner
            kronor för att driva den löpande verksamheten 12 månader framåt. Per
            den 31 augusti 2009 var bolagets kassa tom. Samtidigt räknar bolaget
            med att marknadsnotera aktien under första halvåret 2010.

            Emissionserbjudandet till aktieägarna har prissatts utifrån den
            värdering som gjorts av PriceWaterhouseCoopers på A+ Science Holding
            utifrån nedlagda kostnader.

            Värdet har skattats till 17 miljoner kronor. Borträknat Vita Novas
            konvertibelfordran på 7,1 miljoner kronor uppgår aktievärdet i
            Mintage till 11 miljoner kronor, motsvarande 1 krona per aktie.

            Lågt prissatta projekt med potential
            Mintage Scientifics portfölj innehåller ett par projekt från vilka
            beQuoted väntar sig flera intressanta signaler under de kommande två
            åren. Detta trots att ingen av dem står inför några omedelbara
            genombrott.

            Vi ser ett antal faktorer som talar till projektens fördel. Bland
            dessa finns I-Techs avtal med Volvo Penta om fritidsbåtsmarknaden
            och ett gynnsamt klimat i biotekniksektorn. Det senare kan
            underlätta för Vicore Pharma att säkra finansieringen för en
            kommande fas I-studie.

            De höga riskerna med så här tidiga projekt avspeglas samtidigt i
            prislappen, som är låg. Som investerare betalar man enbart för
            nedlagda kostnader. Skulle Göran Wessmans bedömning av projektens
            potential bli verklighet finns en betydande uppsida i aktien.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@bequoted.com

                  Marknadsplats
                  Onoterat

                  Göran Wessman
                  VD Mintage Scientific
                   
                  Intressebolaget I-Tech utvecklar ett nytt påväxtskydd för
                  fritidsbåtar och fartyg.
                   
                  Enligt Göran Wessman kan bolaget ha en produkt på marknaden
                  inom två år.
                  
                  I-Tech har tecknat avtal med Volvo Penta om exklusiv
                  distribution för fritidsbåtsmarknaden.
                  
                  Volvo Transfer Technology klev in som ägare i I-Tech genom en
                  nyemission i december 2008.

                  Vicore Pharmas värde finns i de patent och kunskaper som
                  företaget innehar i form av en ny grupp potentiella
                  läkemedelssubstanser.
                  
                  Mintage bedömer att Vicore Pharma kommer att kunna inleda fas
                  I-studier inom något år. 
                   
                  Nästa händelse
                  Nyemission
                  13 jan - 27 jan 2010  

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

     
                  Fakta om nyemissionen
                  Sista dag för teckning är onsdagen den 27 januari
                  
                  Emissionen i korthet:
                    Teckningstid 13 januari - 27 januari
                    Teckningskurs 1 kr per aktie
                    Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. Två
                    befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
                    Företrädesemissionen uppgår till 5,6 miljoner kronor före
                    emissionskostnader.
                    Vid full teckning kan totalt 5.601.344 nya aktier tillkomma,
                    vilket ger totalt 16.804.032 aktier.
                    De nya aktierna motsvarar 33 procent av företaget.
                    Styrelsen har åsatt företaget ett värde om 11,2 miljoner
                    kronor före emissionen och 16,8 miljoner kronor efter
                    emissionen.

     
                  Ladda hem prospekt
                  
                  Teckningsanmälan utan företrädesrätt

              
            AllTele förvärvar och lämnar prognos för 2010
            - Ökar kundstocken och lanserar mobiltelefoni

            Dagarna före julafton slog AllTele till med ytterligare ett förvärv.
            Denna gång handlade det om 19.000 IP-telefonikunder tillsammans med
            varumärket MegaPhone. beQuoted kontaktade vd Ola Norberg för en
            kommentar kring det nya förvärvet och bolagets prognos för 2010.

            Nytt förvärv med IP-telefonikunder
            Den 22 december meddelade AllTele att bolaget förvärvat MegaPhone
            och därmed ökat kundstocken med 19.000 stycken IP-telefonikunder.

            På säljarens begäran har AllTele inte gått ut med något pris på
            förvärvet. beQuoted tror att bolaget betalat ungefär samma pris per
            kund som vid det senaste förvärvet av Kramnet.

            Det skulle innebära att priset per kund ligger på omkring 950
            kronor, motsvarande en total förvärvskostnad på 18 miljoner kronor.

            beQuoted: Vad är den genomsnittliga månadsintäkten per kund?

            - Månadsintäkten ligger vid förvärvstillfället på 138 kronor. Då det
            handlar om egenproducerad IP-telefoni är marginalen riktigt bra. Det
            finns en stor potential i korsförsäljning mot kundstocken vilket kan
            öka månadsintäkten per kund framöver, säger vd Ola Norberg.

            beQuoted: Ni får även med varumärket MegaPhone i förvärvet. Kommer
            ni använda varumärket eller ändra till AllTele?

            - Vi kommer att fortsätta använda MegaPhone som varumärke. Vi kommer
            köra AllTeles varumärke för fast IP-telefoni och använda MegaPhones
            varumärke för bredbandstelefoni.

            - Vi ser även ett övervärde i affären genom att MegaPhone under 2009
            investerat mycket i stödsystem för mobiltelefoni. Vi får med alla
            dessa system vid affären.

            beQuoted: Ni meddelade nyligen att ni valt att samarbeta med Telia
            avseende mobiltelefoni och mobilt bredband. Hur kommer detta
            samarbete se ut? 

            - Telias mobiltelefoni och mobila bredband kommer vi lansera under
            eget namn som tjänsteleverantör. Vi kan nu erbjuda en helhetslösning
            av mobilt bredband och mobiltelefoni.

            - Stödsystemen för mobiltelefoni, som vi fått med i förvärvet av
            MegaPhone, möjliggör att vi kan få en snabb och smidig driftsättning
            av egen mobiltelefoni.

            - Vi har sedan tidigare avtal med Ice.net för mobilt bredband. Då
            Ice.net har bäst teckning i på landsbygden, kommer vi erbjuda detta
            bredbandserbjudande framförallt för landsbygdsboende.

            Officiell prognos för 2010
            Samtidigt som förvärvet offentliggjordes gick AllTele ut med en
            prognos för verksamhetsåret 2010. Prognosen är en omsättning på 300
            miljoner kronor, med en EBITDA-marginal på 16,7 procent och en
            rörelsemarginal på 10 procent.

            beQuoted: Förutsätter prognosen ytterligare förvärv?

            - Prognosen bygger på befintlig organisation med Kramnet- och
            MegaPhone-förvärven. Skulle något ytterligare förvärv dyka upp så
            kan det ses som en bonus utöver prognosen.

            beQuoted: Ni har för årets första nio månader uppnått en
            EBITDA-marginal på strax över 15 procent, borträknat
            noteringskostnader. Vad ska bidra till att öka marginalen till 16,7
            procent?

            - Förvärvet av MegaPhones 19.000 IP-telefonikunder kommer öka
            marginalen för 2010, då vi har en väldigt hög bruttomarginal på dem.
            Dessutom kommer korsförsäljningen att bidra till att öka marginalen.

            Utöver prognosen för 2010 har AllTele en övergripande prognos som
            innebär att bolaget ska uppnå en omsättning överstigande 450
            miljoner kronor senast 2012. EBITDA- och röselsemarginalen ska
            överstiga 20 respektive 10 procent.

            Aktien lågt värderad ställt mot prognosen
            beQuoted bedömer att AllTeles omsättning för 2009 når runt 220
            miljoner kronor. För att nå prognosen för 2010 krävs ett
            omsättningslyft på 80 miljoner kronor, där kunderna från MegaPhone-
            och Kramnetförvärven kommer att bidra med ungefär 50 miljoner
kronor.

            Skulle bolaget nå omsättningsprognosen och samtidigt öka
            EBITDA-marginalen med 1,5 procentenheter, landar 2010 års resultat
            per aktie på runt 1,80 kronor. Ställt mot aktuell börskurs ger det
            ett p/e-tal på knappt 8.
   
            PATRIK BLOMSTRÖM
            patrik.blomstrom@beQuoted.com
                        
                        Marknadsplats
                        Stockholmsbörsen
                        
                        Ola Norberg
                        VD AllTele
           
                        AllTele har förvärvat MegaPhone, med drygt 19.000
                        IP-telefonikunder.
                        
                        beQuoted bedömer den totala förvärvskostnaden till
                        ungefär 18 miljoner kronor, motsvarade 950 kronor per
                        kund.
                        
                        - Vi ser även ett övervärde i affären genom att
                        MegaPhone under 2009 investerat mycket i stödsystem för
                        mobiltelefoni. Vi får med alla dessa system vid affären.
                        
                        Ett samarbetsavtal har tecknats med Telia. Samarbetet
                        avser mobiltelefoni och mobilt bredband.
                         
                        AllTele kommer att lansera Telias tjänster under första
                        kvartalet 2010.
                        
                        AllTeles prognos för 2010 är en omsättning på 300
                        miljoner kronor med ett rörelseresultat på 30 miljoner
                        kronor.
                        
                        Nästa händelse
                        2010-02-19
                        Bokslutskommuniké 2009
                         
                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted
                         
                        Hemsida


             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig