beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Emissionsaktuella Eurocine Vaccines inleder effektstudie under våren

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 17:47 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 5 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-05/bbb-2010-05.htm


            Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är
                  ett emissionsaktuellt bolag som är i färd med att ta fram ett
                  nasalt influensavaccin. Det andra är ett företag inom
                  hotellbranschen. Det tredje är ett underklädesföretag som
                  siktar på att bli "the champion of fashion underwear".

                  I dagens nummer kan Du läsa om Eurocine, Metromark Hospitality
                  Group och Björn Borg.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren


     
                  Emissionsaktuella Eurocine Vaccines inleder effektstudie under våren
                  » Som vi lovade i förra artikeln återkommer vi med mer
                  information om utvecklingen av det nasala influensavaccinet
                  samt även den pågående emissionen. beQuoted har talat med
                  Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson, som berättar mer om
                  influensavaccinprojektet.
     
     
                  Metromark Hospitality Group öppnar första koncepthotell under våren
                  » Med stämmans bifall går Metromark Hospitality Group vidare
                  med förvärvet av kontorshotellet Park Venue i centrala
                  Stockholm. Samtidigt närmar sig invigningen av Moment Hotels
                  första anläggning i Malmö. Öppnandet innebär nästa steg i en
                  process som inleddes våren 2008.
     
     
                  Varubrist i butikerna ledde till svagt fjärde kvartal för Björn Borg
                  » Få produktnyheter och en stor försiktighet hos
                  distributörerna vid införsäljningen av julvarorna uppges vara
                  bakomliggande orsaker till det fjärde kvartalets svaga
                  resultat. Under 2010 lanseras ett flertal produktlinjer vilket
                  gör att vd Arthur Engel ser med tillförsikt på framtiden.

                  
                  I detta nummer
                  Björn Borg
                  Eurocine Vaccines
                  Metromark Hospitality Group                   
                  
                  
                   
            Emissionsaktuella Eurocine Vaccines inleder effektstudie under våren
            - Vd Hans Arwidsson kommenterar influensavaccinprojektet

   
            Som vi lovade i förra artikeln återkommer vi med mer information om
            utvecklingen av det nasala influensavaccinet samt även den pågående
            emissionen. beQuoted har talat med Eurocine Vaccines vd Hans
            Arwidsson, som berättar mer om influensavaccinprojektet.

            Inga försökspersoner har utsatts för virus
            I den kliniska fas I / II-studien har alla försökspersoner fått sina
            tre vaccinationer och är färdigbehandlade.

            - I de analyser som nu genomförs hoppas vi kunna påvisa
            immunologiska reaktioner som indikerar att vaccinet ger skydd både
            mot det virus som ingår i vaccinet och mot andra virusstammar, så
            kallad korsimmunitet, säger Hans Arwidsson till beQuoted.

            Något förenklat uttryckt innebär det att man utsätter de prover som
            tagits på försökspersonerna, såväl prover från nässlemhinnan som
            blod, för olika influensavirus. Man kan därefter studera vilka
            reaktioner som sker i förhållande till det tillsatta viruset.

            - Vi har dock inte utsatt patienterna själva för något virus, så vi
            kan inte med 100 procents säkerhet säga om vaccinet verkligen ger
            skydd. Vi vill därför komplettera med tester på detta i en etablerad
            djurmodell för att ha ett starkt underlag att presentera för våra
            potentiellla licenspartnerns, förklarar Hans Arwidsson.

            - Vi har tidigare gjort försök med möss. Det ger en bra indikation
            på immunsvaret, men mössen blir i regel inte sjuka. Det blir däremot
            illrar. Genom att vaccinera dem och sedan smitta dem nasalt med
            olika virus, verifierar vi vaccinets skydd och korsskydd, berättar
            Hans Arwidsson.

            - Vår plan är att inleda effektstudien under nästa kvartal och att
            resultatet kan presenteras under hösten, tillägger Hans Arwidsson.

            Nästa steg är ett partneravtal
            Eurocine Vaccines söker en licenspartner som bekostar den fortsatta
            kliniska dokumentationen, inklusive det kostsamma  fas
            III-programmet, och står för den kommande marknadsföringen och
            försäljningen. För att nå bra villkor krävs goda resultat i den
            kliniska studien och den kommande effektstudien i iller.

            - En ideal partner vore ett stort läkemedels- eller vaccinbolag med
            resurser och kunnande att genomföra fas III-studier samt med en
            global försäljningsorganisation. Bolaget ska också ha ett genuint
            intresse för vårt vaccin, menar Hans Arwidsson.

            - En risk med stora bolag kan vara konkurrensen med andra
            högprioriterade projekt, vilket kan försena utvecklingen. Därför kan
            ett avtal med ett engagerat mellanstort bolag vara ett mycket bra
            alternativ. Projektet blir då inte ett bland många utan viktigt även
            för dem, fortsätter Hans Arwidsson.

            - Fas III-studien kommer sannolikt att omfatta flera tusen personer.
            Om den inleds på hösten nästa år bör vi kunna ha resultatet under
            andra kvartalet 2012, tror Hans Arwidsson.

            Korsskydd kan bekräftas i fas III-studien
            Vid den kommande fas III-studien kommer effekten att kunna
            utvärderas utifrån hur många som blir smittade i sin naturliga
            vardagsmiljö. Någon speciell djurstudie för att påvisa effekt, som
            nu förbereds, kommer inte att behövas.

            - Däremot tror jag att det i fas III-programmet kan ingå en separat
            mindre grupp försökspersoner där man kan studera korsskydd under
            kontrollerade former, menar Hans Arwidsson.

            Influensaprojektet har stor betydelse för Eurocine Vaccines
            Influensavaccinet som nu utvecklas är Eurocines högst prioriterade
            projekt. beQuoted bedömer att huvuddelen av bolagets marknadsvärde
            belöper på influensavaccinet. Ett bra resultat i fas I / II-studien
            ger också ett ökat intresse att samarbeta med Eurocine om andra
            nasala vacciner.

            - Vi vet i nuläget ingenting om hur resultaten från fas I /
            II-studien kommer att se ut. Tidigare testresultat ger mig dock
            stora förhoppningar om att vaccinet kan nå hela vägen till
            marknaden, spår Hans Arwidsson.

            Samtidigt som en lyckad studie skulle innebära ett lyft för
            aktiekursen, fås motsatt effekt om vaccinet inte skulle hålla
            måttet. Ändå står och faller företaget inte med att vaccinet blir
            godkänt.

            - Vi har också väldigt bra prekliniska resultat med andra vacciner,
            så om influensavaccinet mot förmodan skulle fallera, har vi
            tillräckliga underlag för att gå vidare med andra projekt, avslutar
            Hans Arwidsson.

            Företrädesemissionen pågår just nu
            Eurocine tog senast in 27 miljoner kronor i en emission 2007. För
            att finansiera fördyringen (på grund av svininfluensan) av fas I /
            II-studien samt den kommande effektstudien, görs nu en nyemission på
            9,7 miljoner kronor.

            Det är bolagets bedömning att ytterligare kapital kommer att behövas
            senast under fjärde kvartalet 2010 för att kunna föra
            licensförhandlingarna på ett optimalt sätt. Därefter är avsikten att
            licensintäkter ska finansiera den kommande utvecklingen.

            Möjligheterna överväger riskerna
            Investeringar i bolag som likt Eurocine befinner sig i tidig fas av
            utvecklingen är naturligtvis långt ifrån riskfria. beQuoted bedömer
            dock att resultatet från studien på influensavaccinet sannolikt blir
            positivt, varför möjligheterna överväger riskerna.
   
            GÖRAN OFSÉN
            goran.ofsen@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Hans Arwidsson
                  VD Eurocine Vaccines
                   
                  Eurocine Vaccines genomför just nu en företrädesemission.
                   
                  Emissionskursen 23 kronor ger en rabatt gentemot
                  marknadskursen på cirka 30 kronor.
                   
                  Eurocines nasala influensavaccin ska ge skydd i såväl blodet
                  som slemhinnorna.

                  Vaccinet väntas både ge antikroppssvar och T-cellsvar, vilket
                  ger ett snabbare samt bredare skydd än injicerade vacciner.
                  
                  Nasal vaccinering är effektivare i pipetter än som sprej.
                  
                  Marknaden för influensavaccin växer och väntas nå 40 miljarder
                  kronor under år 2016.

                  I nuläget finns bara ett nasalt influensavaccin, FluMist, som
                  sålde för 145 miljoner dollar under förra året.
                  
                  Influensavirus är målet för det vaccin som Eurocine nu testar
                  i sina kliniska studier.
                   
                  Nästa händelse
                  2010-05-12
                  Delårsrapport Q3 2009 / 2010
                   
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

                  Fakta om nyemissionen
                  Sista dag för teckning är fredagen den 5 mars
                  
                  Emissionen i korthet:
                    Teckningstid 19 februari - 5 mars
                    Teckningskurs 23 kr per aktie
                    Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. För
                    varje befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 20
                    teckningsrätter berättigar till teckning av en 1 ny aktie.
                    Emissionen uppgår till 9,7 miljoner kronor före
                    emissionskostnader.
                    Vid full teckning kan totalt 423.125 nya aktier tillkomma,
                    vilket ger totalt 8.885.625 aktier.
                    De nya aktierna motsvarar knappt 5 procent av företaget.
                    Styrelsen har åsatt företaget ett värde om 195 miljoner
                    kronor före emissionen och 204 miljoner kronor efter
                    emissionen.
                  
                  Ladda hem memorandum
                  
                  Teckningsanmälan utan företrädesrätt


              
            Metromark Hospitality Group öppnar första koncepthotell under våren
            - Går vidare med förvärvet av Park Venue

   
            Med stämmans bifall går Metromark Hospitality Group vidare med
            förvärvet av kontorshotellet Park Venue i centrala Stockholm.
            Samtidigt närmar sig invigningen av Moment Hotels första anläggning
            i Malmö. Öppnandet innebär nästa steg i en process som inleddes
            våren 2008.

            Från utveckling till operativ verksamhet
            Under det senaste året har det tidigare Metromark Hotels förvandlats
            från hotellutvecklingsbolag till hotellkoncern. Under de närmsta
            månaderna inleder koncernen sin operativa verksamhet i och med
            öppnande av Moment Hotels första anläggning i Malmö.

            Vägen från de tidiga idéerna om ett hotellkoncept som erbjuder stil
            och funktion i centrala lägen till låga priser, till dagens
            Hospitality Group, har gått via förvärv. Under sommaren 2009
            förvärvades lägenhetshotellet Lundivar, och med den
            verksamhetsbreddningen skedde namnbytet.

            Idag står Metromark Hospitality Group på två ben. I botten finns den
            ursprungliga hotellutvecklingsverksamheten och sedan 2009 Lundivars
            koncept för lägenhetshotell. Bolaget går nu vidare med förvärvet av
            kontorshotellet Park Venue i Stockholm, vilket ska ge koncernen ett
            konceptmässigt tredje ben.
            
            Stil och läge till lägsta pris
            Metromark Hospitality Group bildades 2006 ur en idé om ett flexibelt
            koncepthotell. Genom modulbaserade inredningslösningar möjliggörs
            etablering i fastigheter, sida vid sida med andra verksamheter,
            exempelvis kontor.

            Det som skiljer Metromarks koncepthotell från traditionella hotell
            är dels de modulbaserade lösningarna, dels avsaknaden av lobby och
            egen matsal eller restaurang. Med lägre krav på fastighetens
            utformning ska koncepthotellen kunna etableras i mer centrala lägen.

            Samtidigt hålls rumspriserna nere genom att rummen är mindre till
            ytan och enbart tillhandahåller det viktigaste. Företaget lägger
            stor vikt vid designen, som är avskalad men komplett. Rummen ska
            erbjuda allt affärsresenären kan förvänta sig i standardväg.

            I linje med det avskalade konceptet är bemanningen lägsta möjliga.
            Bolaget räknar med att Malmöanläggningen med 85 rum ska kunna drivas
            på fem anställda. Kringtjänsterna outsourcas och modulerna som
            rummen är byggda kring ska vara ritade för att vara lättstädade.

            Första hotellet i egen regi
            Metromark noterades på Nordic MTF under våren 2007. Sedan dess har
            bolaget provat olika sätt att utveckla det modulbaserade
            hotellkonceptet, bland annat i direkt samarbete med hotellkedjor.
            Tanken är att konceptet ska spridas i franchiseform.

            För att påskynda lanseringen av konceptet bedömde bolaget behovet av
            en demoanläggning som trängande. Anledningarna var flera, dels för
            att konkretisera affärsmodellen, dels för att attrahera
            franchisetagare.

            Därför valde man i början av 2008 att påbörja byggandet av det
            hotell i Malmö som snart slår upp portarna under namnet Moment
            Hotels. Metromark har tillsammans med fastighetsägaren investerat 30
            miljoner kronor i anläggningen och premiären sker alltså i egen
            regi.

            Modulerna går igen
            De modulbaserade lösningar som definierar Moment Hotels koncept
            gäller även för Lundivar Hotels, ett koncept för lägenhetshotell som
            förvärvades under 2009.

            Lundivar Hotels vänder sig till affärsresenärer på längre uppdrag,
            som kräver närhet till sina tillfälliga stationeringar. Bolaget
            menar att det råder ständig brist på lägenhetshotell i europeiska
            storstäders centrala affärskvarter.

            Till skillnad från Moment Hotels är inte lågt pris en uttalad del av
            Lundivar Hotels strategi. Bolaget siktar på att etablera sina första
            två anläggningar i Malmö och Milano senare i år.

            Till emission för att förvärva kontorshotell
            Mot bakgrund av Moment Hotels och Lundivar Hotels modulbaserade
            lösningar framstår bolagets förestående breddning som något av en
            udda fågel i samlingen.

            Det handlar om kontorshotellet Park Venue i centrala Stockholm. Det
            riktar sig till företagare som söker temporära lösningar på en
            attraktiv adress eller behöver en tillfällig lösning nära andra
            kunder.

            Metromark menar att kontorshotellet fångar samma kärnvärden om
            design och stil som bolagets övriga koncept. Men om de övriga
            koncepten handlar om att skala ned och jaga kostnader, siktar Park
            Venue på att erbjuda kontorshotell med mer snarare än mindre.

            Målet 2010 för Park Venue ligger på en omsättning om 12 - 14
            miljoner kronor med ett positivt resultat.

            Köpeskillingen för Park Venue uppgår till 8,5 miljoner kronor. Den
            består av en kontant del om 3 miljoner kronor och en betalning i
            aktier om 5,5 miljoner kronor, där betalning sker med 740.000 nya
            aktier och 370.000 teckningsoptioner i Metromark.

            Utöver den riktade emissionen till Park Venues säljare genomförs en
            företrädesemission om 22,7 miljoner kronor. Syftet med
            företrädesemissionen är att kapitalisera bolaget inför lanseringen
            och expansionen av Moment Hotels i Malmö och Lundivar Hotels i
            Milano.

            beQuoted avser att återkomma med en artikel där vi talar med vd
            Joakim Lundeborg om företrädesemissionen, förvärvet av Park Venue
            och de stundande lanseringarna.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
           
                        Marknadsplats
                        Nordic MTF
                        
                        Joakim Lundeborg
                        VD Metromark Hospitality Group
           
                        Metromark Hospitality Group står på två ben. I botten
                        finns den ursprungliga utvecklingsverksamheten och sedan
                        2009 Lundivars koncept för lägenhetshotell.

                        Bolaget går nu vidare med förvärvet av kontorshotellet
                        Park Venue i Stockholm, vilket ska ge koncernen ett
                        konceptmässigt tredje ben.
                        
                        Moment Hotel Malmö skall ska öppna under våren. Det blir
                        då Metromarks första steg över till operativ verksamhet.
                        
                        Byggstart av Moment Hotels i Malmö skedde i slutet av
                        mars 2008. 

                        De modulbaserade rumsinredningarna möjliggör att
                        hotellet kan inhysas på ett våningsplan i en befintlig
                        byggnad.
                        
                        Hotellet behöver alltså inte ha en egen fastighet.
                         
                        Nästa händelse
                        Nyemission
                        5 mars - 29 mars 2010

                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted

                        Hemsida


              
            Varubrist i butikerna ledde till svagt fjärde kvartal för Björn Borg
            - beQuoted träffar en obekymrad Arthur Engel som ser ljuset i tunneln

            Få produktnyheter och en stor försiktighet hos distributörerna vid
            införsäljningen av julvarorna uppges vara bakomliggande orsaker till
            det fjärde kvartalets svaga resultat. Under 2010 lanseras ett
            flertal produktlinjer vilket gör att vd Arthur Engel ser med
            tillförsikt på framtiden.

            Svagt fjärde kvartal 2009
            Björn Borg avslutade året med svaga siffror.

            Fjärde kvartalet isolerat:

                  • Omsättning - Varumärket: 422 Mkr (476), -11,3%
                  • Omsättning - Koncernen: 102,2 Mkr (131,2), -22,1%
                  • Resultat efter finansnetto: 19,7 Mkr (28,7), -31,4%
                  • Vinst per aktie: 0,53 kr (0,91), -41,7%

            2009 års omsättning och resultat:

                  • Omsättning - Varumärket: 1976 Mkr (1971), +0,3%
                  • Omsättning - Koncernen: 519,9 Mkr (526,6), -1,3%
                  • Resultat efter finansnetto: 111,7 Mkr (134,8),  -17,1%
                  • Vinst per aktie: 3,21 kr (3,96), -18,9%

            Då en stor del av julhandeln hamnar i tredje kvartalets omsättning
            för koncernen är det naturligt med ett svagare fjärde kvartal.

            Både vinst och omsättning blev dock lägre än beQuoted räknat med. Då
            ska man dessutom komma ihåg att det under jämförelsekvartalet togs
            engångskostnader på 5 miljoner kronor.

            Det svaga resultatet var dock inget som oroade Arthur Engel när han
            på analytikerträffen presenterade rapporten och pekade på
            framförallt två bakomliggande orsaker:

            Dåligt med nyheter i sortimentet samt att införsäljningen av
            julvarorna görs redan i maj, en tidpunkt då kunderna hade en
            avsevärt dystrare syn på framtiden, ledde till att det funnits allt
            för få Björn Borg produkter på butikshyllorna.

            Fler produktnyheter under 2010
            - Vi måste komma med fler nyheter och oftare. Det är något kunderna
            förväntar sig, säger vd Arthur Engel.

            För innevarande år ser situationen bättre ut med de nya
            produktlinjerna Love All och Sports som nu börjat säljas in till
            distributörerna. Under andra kvartalet släpps dessutom den nya
            kollektionen för barn, Björn Borg Kids.

            - Både Love All och Kids har fått ett väldigt bra mottagande hos
            distributör och återförsäljare, låter Arthur Engel meddela.

            beQuoted upplevde de kollektioner som visades upp som en klar
            uppfräschning av sortimentet. Det var mycket nya färger och snygg
            design.

            Produktområdet skor licensieras ut
            En nyhet var att man är på väg att licensiera ut produktutveckling
            och försäljning av skor till företaget Trend Design Group.
            Försäljningen i Finland och Sverige behålls dock av Björn Borg.

            Synergierna med underkläder är minimal och Arthur Engel hoppas att
            produktområdet i händerna på en aktör med erfarenhet och
            distributionsnät inom skoverksamhet ska ge skor en avsevärt högre
            tillväxtpotential.

            - Vi säljer 350.000 par skor om året idag, varför inte sälja en
            miljon? säger han retoriskt.

            Svag utveckling på etablerade marknader
            Holland som, mätt i varumärkesförsäljning, är Björn Borgs klart
            största marknad har tidigare år uppvisat en mycket stark tillväxt
            (2006: +162%, 2007: +83%, 2008: +27%). Den trenden bröts under 2009
            då försäljningen istället minskade något.

            Arthur Engel uppger att det främst beror på en svag utveckling för
            den damkollektion som den holländska distributören själv tagit fram
            och säljer. Kärnverksamheten, det vill säga underkläder, utvecklades
            relativt stabilt.

            Även på de övriga etablerade marknaderna, Sverige, Danmark och
            Norge, som mattades av redan under 2008, sjönk omsättningen.

            Stark tillväxt på mindre marknader
            Mer glädjande är då försäljningen på de mindre marknaderna som,
            visserligen från låga nivåer, ökade med i storleksordningen 60
            procent.

            Under året har en kritisk genomgång av distributörerna genomförts,
            vilket bland annat inneburit att den engelska och den franska
            distributören sagts upp. Samtidigt har nya avtal tecknats med
            aktörer på stora spännande marknader såsom Tyskland och Italien.

            Vad det gäller USA framkom inga större nyheter. Dörren är öppen för
            samarbetspartners, men den egna verksamheten har fasats ut vilket
            innebär väsentligt lägre kostnader under 2010.

            Rejäl utdelning föreslås
            Kassaflödet under året var starkt och koncernen förfogade vid
            årsskiftet över en kassa på närmare 300 miljoner kronor, motsvarande
            12 kronor per aktie. En utdelning om 5 kronor per aktie föreslås.

            Det lämnar ytterligare 3 - 5 kronor i utdelningskapacitet innan
            likvida medel är nere i nivå med de finansiella målen, samtidigt som
            ett fortsatt starkt kassaflöde väntas.

            Aktien handlas för närvarande kring 66 kronor, vilket justerat för
            den kommande utdelningen om 5 kronor ger ett p/e-tal på 19 räknat på
            2009 års redovisade resultat.

            beQuoted räknar med ett bättre resultat för 2010, men också att
            första halvåret kan bli något svagare. Det överensstämmer väl med
            den bild som bolaget själv förmedlar under analytikerträffen.

            - Vi ser ett spirande ljus, även om det kanske inte syns redan under
            första halvan av 2010, avslutar Arthur Engel.
   
            JIMMIE LANDERMAN
            jimmie.landerman@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen

                  Arthur Engel
                  VD Björn Borg
                   
                  - Osäkerheten om vart marknaden ska ta vägen finns fortfarande
                  kvar och vi följer utvecklingen noga. Vår känsla är ändå att
                  det finns en försiktig optimism inför 2010.
                   
                  Verksamhetsgrenarna Produktutveckling samt Varumärke och
                  övrigt fortsätter dominera koncernens vinst.
                  
                  Rörelseresultat per verksamhetsgren,
                  rullande 12 månader
                  Okt 2006 - Dec 2009

                  (klicka bilden för större bild)

                  Love All
                  - ny produktlinje

                  Love All är en ny produktlinje från Björn Borg. Modellen är
                  stilren och gjord i tunnaste microfiber, förpackad i ett
                  läppstiftsliknande fodral.

                  – Mönster och starka färger är Björn Borgs signum och Love All
                  är en blandning av det stilrena och färgglada, säger Malin
                  Wåhlstedt, chef för affärsområdet underkläder på Björn Borg.

                  Nästa händelse
                  2010-04-15
                  Årsstämma 2010
                  
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig