beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Emissionsaktuella Fundior vill bygga fastighetsaffär på ägarlägenheter

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 17:52 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 2 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-02/bbb-2010-02.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är
                  ett emissionsaktuellt fastighetsföretag som vill göra affärer
                  på ägarlägenheter.
                  
                  Det andra är en antenntillverkare som nyligen tecknat
                  distributionsavtal med en av världens största teleoperatörer.
                  Det tredje är ett mjukvaruföretag som nyligen flyttat till
                  finbörsen.

                  I dagens nummer kan Du läsa om Fundior, C2SAT och FormPipe.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren
     
     

                  Emissionsaktuella Fundior vill bygga fastighetsaffär på
                  ägarlägenheter
                  » Emissionsaktuella Fundior vill skapa en placeringsmöjlighet
                  i ägarlägenheter, en sedan våren 2009 ny ägar- och boendeform
                  i Sverige. beQuoted har talat med vd Reijo Kirstua om bolagets
                  expansionsplaner och den pågående nyemissionen.
     
     
                  Orange ambitioner sätter C2SAT i ett intressant läge
                  » I mitten av november förra året meddelade antenntillverkaren
                  C2SAT ett distributionsavtal med Orange Business Services som
                  nu resulterat i en första order. beQuoted har talat med vd
                  Fredrik Nygren om vad avtalet med en av världens största
                  teleoperatörer innebär.
     
     
                  FormPipe Softwares flytt till finbörsen ett medel för bolagets
                  tillväxtstrategi
                  » Sedan den 19 januari 2010 handlas FormPipe Softwares aktie
                  på Stockholmsbörsen. För bolaget är listbytet ett medel för
                  att nå sina tillväxtmål. Noteringen ska synliggöra bolaget och
                  ECM-produkterna, samtidigt som en noterad aktie utgör en
                  bättre valuta vid förvärv.
     

                  I detta nummer
                  C2SAT
                  FormPipe
                  Fundior
                  

              
            Emissionsaktuella Fundior vill bygga fastighetsaffär på
            ägarlägenheter
            - Målet är en nettoavkastning på 7 - 8 procent
   
            Emissionsaktuella Fundior vill skapa en placeringsmöjlighet i
            ägarlägenheter, en sedan våren 2009 ny ägar- och boendeform i
            Sverige. beQuoted har talat med vd Reijo Kirstua om bolagets
            expansionsplaner och den pågående nyemissionen.

            Ny upplåtelseform basen i affärsmodellen
            Den 1 maj 2009 infördes regler i Sverige om så kallade
            ägarlägenheter. I kontrast till bostadsrätter, där nyttjanderätten
            är knuten till en andel i en förening som äger en fastighet, innebär
            ägarlägenheten ett direkt ägande av lägenheten.

            Det direkta ägandet innebär vissa fördelar framför
            bostadsrättsformen. Ägarlägenheten kan till exempel pantsättas och
            hyras ut på samma sätt som ett småhus.

            De nya reglerna innehåller samtidigt en rad begränsningar för vilka
            typer av fastigheter som kan bli ägarlägenheter. Det handlar om
            nybyggen och kontors- och affärslokaler som tidigare inte använts
            som bostäder.

            Fungera som en fastighetsfond
            Fundior ska inom en treårsperiod ha ett bestånd på 1.000 - 2.000
            ägarlägenheter i Sverige och Finland. Bolaget vill fungera som en
            fastighetsfond för investerare och kommer att sköta
            fastighetsförvaltningen mot en fast avgift och andel av vinsten före
            skatt.

            Målet är en nettoavkastning på 7 - 8 procent. Beståndet ska generera
            positiva resultat senast vid årsskiftet 2011 / 2012. Till våren
            siktar bolaget på att ansöka om inlåningsverksamhet hos
            Finansinspektionen.

            – Vår affärsmodell medger att alla kan delta i
            fastighetsinvesteringar, säger Reijo Kirstua och påpekar att
            ägarlägenheterna är utmärka investeringsobjekt eftersom de kan köpas
            individuellt eller i kluster.

            Storstadsregioner i fokus
            Bolaget kommer inledningsvis köpa en del ägarlägenheter i Finland.
            För den svenska marknaden är man mer pragmatisk men det är
            storstäder och studentstäder som är i fokus.

            Reijo Kirstua säger att den dåliga tillgången på ägarlägenheter i
            Sverige är ett problem men att han räknar med att byggföretagen
            kommer att bli mer aktiva i sektorn om några månader. Dödläget kan
            tvinga Fundior till att starta egna byggprojekt, säger han.

            Ägarlägenhetsförvärven ska finansieras genom banklån, nyemissioner
            och räntebärande skuldebrev som kommer att släppas under andra
            kvartalet 2010. Skuldebreven ska enligt bolaget ha en fast
            konkurrenskraftig ränta.

            Till observationslistan och tillbaka
            Fundior bildades 2005 med affärsidén att tillhandahålla spar- och
            investeringstjänster. Under 2007 listades aktien på AktieTorget. I
            slutet av 2008 var bolagets likviditetssituation akut och kort
            därefter inleddes en företagsrekonstruktion.

            Fundiors aktie observationslistades i samband med detta. Under 2009
            genomgick bolaget företagsrekonstruktion och ändrade inriktning till
            att bli en aktör på den svenska fastighetsmarknaden.

            20 procent av AktieTorgsnoterade ICT Fastigheter förvärvades genom
            en apportemission och strax innan julhelgen 2009 beslöt AktieTorget
            om att återansluta aktien till den ordinarie listan.

            Nytt kapital krävs
            Innan Fundior kan börja bygga sitt fastighetsbestånd krävs nytt
            kapital för att stärka bolagets likviditet. Bolagets anser sig i
            nuläget ha tillräckliga medel i form av kassa och listade aktier för
            att täcka kapitalbehovet de kommande 12 månaderna.

            Per den sista november 2009 uppgick kassan till 0,8 miljoner kronor
            och bolagets värdepappersinnehav till knappt 6 miljoner kronor.

            Samtidigt ska kapitalbehovet sättas i relation till bolagets mål och
            expansion. Priserna på det fåtal ägarlägenheter som i dagsläget
            finns tillgängliga på den svenska marknaden avviker inte nämnvärt
            från bostadsrätter med motsvarande standard och läge.

            Ett tusental ägarlägenheter i svenska storstadsområden och
            studentstäder handlar därmed om att binda flera miljarder kronor i
            fastigheter.

            Den nyemission som nu genomförs omfattar 6,5 miljoner kronor före
            emissionskostnader, ett kapitaltillskott där merparten ska användas
            till fastighetsförvärv.

            Tveksamma byggare kan pressa bolagets tidsramar
            Samtidigt är de svenska byggföretagen fortsatt kallsinniga till
            byggnation av ägarlägenheter. Anledningen är att hyresregleringen
            anses göra det för svårt att tjäna pengar på att hyra ut
            ägarlägenheter i andra hand.

            Det talar för att Reijo Kirstua, åtminstone på kort sikt, sannspås i
            att dödläget på den svenska ägarlägenhetsmarknaden kan tvinga
            bolaget till att starta egna byggprojekt i Sverige. Det skulle
            sannolikt tänja på bolagets tidsramar.

            Samtidigt menar Reijo Kirstua, med tidigare erfarenhet av den finska
            marknaden där ägarlägenheter funnits under lång tid , att läget
            trots de till synes svåra oddsen är bra för Fundior:

            - Vi kan använda våra erfarenheter från den finska marknaden när
            Sverige nu öppnar upp. Marknadsläget passar vår storlek och
            situation bra samtidigt som vi menar att det dåliga utbudet talar
            för en bättre prisutveckling på ägarlägenheter än andra fastigheter
            de kommande åren.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                        
                        Marknadsplats
                        AktieTorget
                        
                        Reijo Kirstua
                        VD Fundior
                        
                        - Vi kan använda våra erfarenheter från den finska
                        marknaden när Sverige nu öppnar upp.

                        - Marknadsläget passar vår storlek och situation bra
                        samtidigt som vi menar att det dåliga utbudet talar för
                        en bättre prisutveckling på ägarlägenheter än andra
                        fastigheter de kommande åren.
                        
                        Fundior ska inom en treårsperiod ha ett bestånd på 1.000
                        - 2.000 ägarlägenheter i Sverige och Finland.
                        
                        Ägarlägenheter är en ny upplåtelseform för bostäder
                        sedan den 1 maj 2009.

                        Ägarlägenheter kan bildas ovanpå befintliga hus eller i
                        kontorsfastigheter som byggs om till bostadshus.
                        
                        Ägarlägenhets-
                        fastigheten ska ingå i en sammanhållen enhet om minst
                        tre ägarlägenhetsfastigheter.
                        
                        Vanliga traditionella småhus, uppförda på marken, ska
                        inte kunna bildas i form av ägarlägenhetsfastigheter.
                        
                        Nästa händelse
                        2010-02-22
                        Bokslutskommuniké 2009
                         
                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted
                         
                        Hemsida

                  Fakta om nyemissionen
                  Sista dag för teckning är fredagen den 5 februari
                  
                  Emissionen i korthet:
                    Teckningstid 15 januari - 5 februari
                    Teckningskurs 0,10 kr per aktie
                    Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. För
                    varje befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 2
                    teckningsrätter berättigar till teckning av en 1 ny aktie.
                    Emissionen uppgår till 6,5 miljoner kronor före
                    emissionskostnader.
                    Vid full teckning kan totalt 64.714.942 nya aktier
                    tillkomma, vilket ger totalt 194.144.827 aktier.
                    De nya aktierna motsvarar 33 procent av företaget.
                    Styrelsen har åsatt företaget ett värde om 12,9 miljoner
                    kronor före emissionen och 19,4 miljoner kronor efter
                    emissionen.
                  
                  Ladda hem memorandum
                  
                  Ladda hem sammandrag
                  
                  Teckningsanmälan utan företrädesrätt

              

            Orange ambitioner sätter C2SAT i ett intressant läge
            - Kan vi leva upp till kraven är serietillverkning nästa naturliga
            steg, säger vd Fredrik Nygren
   
            I mitten av november förra året meddelade antenntillverkaren C2SAT
            ett distributionsavtal med Orange Business Services som nu
            resulterat i en första order. beQuoted har talat med vd Fredrik
            Nygren om vad avtalet med en av världens största teleoperatörer
            innebär.

            Orange satsning har gett första antennorder
            Med 190 miljoner kunder i 32 länder är Orange en av världens största
            teleoperatörer. Affärskundsdelen, Business Services, tillhör en av
            världens största leverantörer av telekommunikationstjänster till
            multinationella företag.

            Sedan 2007 har Orange visat ambitioner att växa på området för
            maritima kommunikationstjänster. Bakgrunden är företagets många
            kunder inom branscher där exempelvis fartyg och plattformar utgör
            direkta förlängningar av bolagens verksamheter på land.

            I november förra året bildade Orange ett separat affärsområde för
            maritima tjänster. Till det har C2SAT utsetts som leverantör av
            VSAT-antenner.

            - Orange ambition är att vara bland de största på världsmarknaden
            för maritima kommunikationstjänster, en marknad om 2.500 - 3.000
            antenner per år, säger Fredrik Nygren som kallar avtalet med Orange
            en vattendelare för C2SAT:

            - Kan vi leva upp till kraven är serietillverkning nästa naturliga
            steg.

            C2SAT har fått en första order på Ku-bandsantenner. Det handlar om 8
            antenner som en delleverans av två projekt. beQuoted uppskattar
            ordervärdet till 3 - 4 miljoner kronor. Ordern ska levereras under
            första kvartalet 2010.

            Orange krav, antennernas och C2SATs elddop
            Fredrik Nygren berättar att när Orange drog igång sin satsning på
            maritima tjänster i slutet av 2007 valde bolaget bort C2SATs antenn
            till förmån för konkurrerande lösningar från Seatel och Orbit. Men
            två år senare har Orange tänkt om.

            - Vår antenn är något större men väldigt robust och vi har lyckats
            bevisa att den klarar till exempel offshoresektorns tuffa miljö utan
            behov av ständiga justeringar, fortsätter Fredrik Nygren.

            - Antennen vi levererar till Orange måste innehålla all
            funktionalitet som krävs för att den ska vara användbar globalt. Och
            den funktionaliteten måste vara testad och dubbelkollad in i minsta
            detalj.

            Fredrik Nygren säger att det här kvalitetsarbetet engagerat
            företagets samtliga resurser under andra halvåret 2009. Det finns
            enligt honom även historiska förklaringar till varför
            kvalitetsarbetet kommit att bli så omfattande:

            - Det här bolaget har historiskt gjort uttalanden där man sagt att
            man nått en viss standard eller att man klarat vissa tester. Tyvärr
            har det inte alltid stämt. Jag vågar därför inte lita på våra gamla
            uppgifter och det har gjort att det har varit väldigt mycket arbete
            för alla inblandade.

            Utöver kraven på antennen förutsätter Orange att C2SAT kan säkra upp
            produktionen och sina serviceåtaganden:

            - Vi kommer att i likhet med våra konkurrenter inom året kunna
            erbjuda service i alla världens viktigare hamnstäder. Vi har varit
            duktiga i Sydostasien men det finns fortfarande vita fläckar på
            kartan globalt. Vi måste kunna garantera att vi kan serva våra
            antenner där de behövs servas.

            Uppväxling i produktionen såväl hemma som utomlands
            Under 2009 ägnade C2SAT kraft åt att bygga upp ett nätverk av
            distributörer och serviceställen i Sydostasien. Genom avtal med
            tillverkare i Kina och Singapore har bolaget säkrat produktionen för
            den avsättning man tror sig kunna nå i regionen (se beQuoted
            nyhetsbrev nr 21 2009).

            Sedan avtalet med Orange och den tidigare kommunicerade ordern till
            Thales om 8 antenner har C2SAT investerat i sin
            tillverkningsanläggning i Söderhamn. Anläggningen kommer enligt
            Fredrik Nygren ta hand om order som inte är så standardiserade.

            Merparten av Oranges beställningar kommer att byggas hos Fong's i
            Singapore. Fredrik Nygren säger att anläggningen har en årskapacitet
            på cirka 200 antenner.

            - Produktionen har kommit igång men det är först under våren som den
            kommer att bli helt självgående.

            Kostnadsjakt bränsle för VSAT-marknaden
            Fredrik Nygren beskriver VSAT-marknaden som fortsatt god:

            - Vi ser på våra etablerade konkurrenter att marknaden är fortsatt
            bra och att den tillväxt man hoppats på finns där.

            Om kundernas fokus tidigare legat på förbättrade kommunikationer och
            bättre integration mellan organisationer på land och till havs,
            menar Fredrik Nygren att sjöfartens svåra tider närt VSAT-marknaden:

            - Dagens marknad drivs mer än tidigare av besparingar och flera
            stora integratörer, däribland Orange, har kunnat påvisa betydande
            besparingar med VSAT-tekniken framför Inmarsats teknik som alltjämt
            är en slags standard i branschen.

            Tillväxtmålet ligger fast
            Bolagets tillväxtmål om en försäljningsökning på 50 procent per
            kvartal fram till årsskiftet 2010 / 2011 ligger enligt Fredrik
            Nygren fast. Det gör även målet om positivt kassaflöde under 2010.

            Sedan tillväxtmålet sattes i januari 2009 har bolagets lyckats hålla
            det tre kvartal i rad. beQuoted är tveksamma till att bolaget klarar
            det för sista kvartalet 2009, mot bakgrund av den uppsäkring av
            produkterna som tärt på bolagets resurser under andra halvåret 2009.

            Samtidigt sätter avtalet med Orange och telekomjättens ambitioner
            C2SAT i ett intressant läge. Bolagets antenner har fått ett
            erkännande och C2SAT kan ta rygg på Orange ambitioner.

            Om Orange kommer en bit med sina ambitioner och efterfrågar i
            storleksordningen 100 antenner under 2010, skulle det förmodligen
            betyda att C2SATs mål om positivt kassaflöde under 2010 infrias.

            I ett sådant scenario uppskattar beQuoted att årsomsättningen når 35
            - 40 miljoner kronor för 2010. Vägen dit kan visa sig lång men också
            inte, allt beroende på vad Orange ambitioner visar sig vara värda.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                        
                        Marknadsplats
                        NGM
                        
                        Fredrik Nygren
                        VD C2SAT
                        
                        VSAT står för Very Small Aperature Terminals och avser
                        stabiliserade antennsystem för tillämpningar till land
                        eller sjöss.
                        
                        C2SAT 2.4m C-bandsantenn som lanserades 2008.
                        
                        C2SATs första antenn, C2SAT 1.2m Ku-band, lanserades
                        2007.
                        
                        Antennutvecklingen påbörjades år 2000.
                        
                        Parabolens diameter anpassas för att sända över olika
                        frekvenser, vilka i sig erbjuder olika bandbredd och
                        olika täckning.
                        
                        Olika specifikationer kan skapas utifrån samma
                        grundteknik då parabolens diameter är frikopplad
                        grundtekniken. Antennen skyddas en så kallad radom.
                        
                        Nästa händelse
                        2010-02-26
                        Bokslutskommuniké 2009
                         
                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted
                         
                        Hemsida


              
            FormPipe Softwares flytt till finbörsen ett medel för bolagets
            tillväxtstrategi
            - Omställningen till renodlat mjukvaruföretag de närmsta årens
            utmaning

   
            Sedan den 19 januari 2010 handlas FormPipe Softwares aktie på
            Stockholmsbörsen. För bolaget är listbytet ett medel för att nå sina
            tillväxtmål. Noteringen ska synliggöra bolaget och ECM-produkterna,
            samtidigt som en noterad aktie utgör en bättre valuta vid förvärv.

            Bolaget bildas 2004
            Namnet FormPipe var i begynnelsen namnet på den systemplattform som
            företaget Sign On började utveckla 1997. Ett år senare genomfördes
            en pilotstudie med plattformen i samarbete med bland annat
            Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

            Efter flera år av utveckling och förfiningar av systemet delade Sign
            On ut affärsområdet FormPipe till aktieägarna 2004. Verksamheten
            FormPipe flyttades därmed över till bolaget FormPipe Software AB.

            FormPipe Software gick fortfarande med förlust vid den tiden. Därför
            tog dåvarande vd beslut om att omstrukturera bolaget. Personalen
            halverades till 15 personer och det beslutades att bolaget skulle
            anslutas till Nya Marknaden (nuvarande First North) i början av 2005.

            Förvärven har avlöst varandra
            Under 2005 förvärvades också Digital Diary och i samband med det
            fick FormPipe Software tillgång till ECM-produkten W3D3, som är och
            har varit en viktig del i bolagets framgång.

            Verksamhetsåret 2005 omsatte bolaget 20 miljoner kronor och
            uppvisade närapå ett nollresultat. Därefter har bolaget kombinerat
            förvärv med organisk tillväxt och lyckats visa vinst varje år.

            Under 2007 skaffade sig FormPipe en stark position på marknaden för
            input/output management. Det skedde genom förvärvet av EFS
            Technology, en affär som omfattade produkten LaserNet.

            FormPipes senaste tillskott i mjukvarufloran är ECM-produkten
            Platina som ingick i förvärvet av EBI Systems. Ett betydande
            partnernätverk ingick även i affären som genomfördes under 2008.

            En lönsam tillväxtmaskin
            Under de här gångna fem åren har bolagets årsomsättning stigit från
            20 till över 100 miljoner kronor. Och tillväxten har skett under
            lönsamhet. beQuoted tror att omsättningen för 2009 landar på drygt
            130 miljoner kronor med en vinst per aktie på 1,68.

            Sedan några år har bolaget arbetat med att fasa ut sin
            konsultverksamhet för att bli ett renodlat mjukvaruföretag. Det görs
            genom en omställning till försäljning genom partners.

            Omställningen håller tillbaka lönsamheten kortsiktigt, men kommer
            att löna sig på sikt, resonerar bolaget. Tanken är att skaffa sig en
            bred och verksamhetskunnig sälj- och leveransstyrka i form av
            konsulter ute hos de partners man knutit till sig, dessa resurser
            hade annars varit en del av FormPipes organisation och kostnadsmassa
            och därmed även ökat risken i affärsmodellen.

            Högt satta mål
            Samtidigt har bolaget som mål att nå en organisk tillväxt som
            överstiger den genomsnittliga tillväxthastigheten på marknaden för
            ECM-produkter. Den globala marknaden för ECM-produkter bedöms växa
            med 12 - 13 procent per år den kommande femårsperioden.

            Målet är tillväxt med bibehållen lönsamhet. Liksom historiskt ska
            den genereras såväl organiskt som genom förvärv. Och det är alltså
            här flytten till Stockholmsbörsen kommer in i bilden.

            FormPipe menar att noteringen kommer att synliggöra bolaget och
            ECM-produkter, även rent generellt. Bolagets försäljning kommer i
            sin tur gynnas av att marknaden uppmärksammas på ECM-produkternas
            nytta. Samtidigt utgör en noterad aktie en bättre valuta vid förvärv
            än vad än listad aktie på First North gör.
   
            PATRIK BLOMSTRÖM
            patrik.blomstrom@beQuoted.com
           
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
                  
                  Christian Sundin
                  VD FormPipe Software
                  
                  FormPipe Softwares aktie handlas på Stockholmsbörsen sedan den
                  19 januari 2010.
                  
                  Namnet FormPipe kommer från en systemplattform som började
                  utvecklas av företaget Sign On 1997.
                  
                  FormPipes årsomsättning har stigit med i snitt 70 procent per
                  år sedan noteringen på Nya Marknaden 2005.
                  
                  Tillväxten har skett under lönsamhet.
                  
                  Fyra produkter finns i bolagets sortiment:

                   • W3D3
                   • Platina
                   • LaserNet
                   • NetMaker BgCom
                   
                  Nästa händelse
                  2010-01-29
                  Bokslutskommuniké 2009

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig