beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Life Science för hela slanten i Vita Nova

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 10:52 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 3 2007

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-03/bbb-2007-03.htm

Hej,

Life Science är Vita Novas nya recept. När nya läkemedel tas fram
måste de genomgå omfattande tester. Studierna är ofta fleråriga
vilket ger stabila intäkter.

Efter flera lyckade butikstester är det dags för Axlon att börja
sälja. Nyligen kom första beställningen på kontanthanteringssystemet.

Glycorex fortsätter öka försäljningen. Bokslutet visar att företaget
sålde mer under 2006 än under alla tidigare år tillsammans.

Trevlig läsning!
Thomas Lindgren


Life Science för hela slanten i Vita Nova
» I juli 2006 förvärvade Vita Nova företaget A+ Science, som på
uppdrag av läkemedels-, och medicinteknisk industri genomför klinisk
prövningsverksamhet. Framtiden inom Vita Nova kommer därmed att
utgöras av verksamhet inom Life Science området.

Axlon går från utveckling till försäljning
» Axlon kommer under 2007 att lansera sitt kontanthanteringssystem
AxlonRS. Flera lyckade butikstester har genomförts runt om i
Sverige. Ett första system har nyligen sålts och kommer att
installeras i butik under första kvartalet i år.

Glycorex dubblade omsättningen fjärde kvartalet 2006
» Glycorex visar en stark omsättningsutveckling under sista
kvartalet 2006. Upp 102 procent jämfört med året innan. Resultatet
närmar sig raskt break-even. Samarbetet med FDA i USA fortsätter i
syfte att nå ett godkännande för GlycoSorb på den amerikanska
marknaden.


I detta nummer
Axlon
Glycorex
Vita NovaLife Science för hela slanten i Vita Nova
- Renodlingen uppskattas av marknaden

I juli 2006 förvärvade Vita Nova företaget A+ Science, som på uppdrag av
läkemedels-, och medicinteknisk industri genomför klinisk
prövningsverksamhet. Framtiden inom Vita Nova kommer därmed att utgöras av
verksamhet inom Life Science området. Den tidigare verksamheten inom
riskkapital som inte är kopplad till Life Science avyttras.

Kliniska prövningar grunden för alla läkemedel och medicintekniska
produkter
När ett nytt läkemedel tas fram måste det genomgå omfattande kliniska
utvärderingar för att utröna effekt och biverkningar innan det får
lanseras på marknaden. För avancerade medicintekniska produkter gäller
liknande regler. Testerna är omfattande och kostsamma att genomföra.

Prövningarna sker i flera steg från tester på ett mindre antal friska och
frivilliga personer till stora med andra läkemedel jämförande studier som
blir underlag för registrering och bekräftelse av effekt och säkerhet.
Fas1-, fas 2- och fas 3-studier är bekanta vid läkemedelsutveckling och
tillika fas-4.

A+ Science är ett Göteborgsbaserat företag med kontor också i Stockholm
och Umeå som hjälper företagen att genomföra kliniska prövningar av nya
och existerande läkemedel och medicintekniska produkter.

- A+ Science är att betrakta som ett konsultbolag som säljer olika
konsulttjänster inom kliniska prövningar, berättar bolagets vd Göran
Wessman för beQuoted.

- Många studier genomför vi i sin helhet på uppdrag av Sverigebaserade
marknadsbolag eller på uppdrag av internationella produktbolag, men vi kan
även användas som inhyrda konsulter på avgränsade expertområden.

Outsourcing växer inom kliniska prövningar
Läkemedel har länge varit en tillväxtbransch. De som till exempel har ägt
aktier i Astra Zeneca över en längre tid har varit vinnare på börsen.

Kliniska prövningar är en stor integrerad del av läkemedelsbolagens
verksamhet:

- Läkemedelsbolagen förbrukar majoriteten av sin forskningsbudget på
kliniska prövningar. Av dessa projekt köper man in externt kanske 10 - 15
procent, fortsätter Göran Wessman.

- Våra största konkurrenter är således läkemedelsbolagens egna avdelningar
för kliniska prövningar. Men trenden är att allt mer läggs ut på externa
företag.

Enligt Göran Wessman finns det flera skäl till detta:

- För det första vill läkemedelsbolagen optimalt effektivisera sina
organisationer och därför minskar de sina egna avdelningar för kliniska
prövningar. Istället skaffar man sig flexibilitet genom inhyrning av
konsulttjänster

- På så sätt kan man undvika svängningar i beläggningen av interna
resurser. Läkemedelsbolagen kan minska sina kostnader, särskilt den fasta
delen, men ändå klara sina produktionsmål.

- För det andra ser i allt högre grad instanser som FDA (Food and Drug
Administration, USAs motsvarighet till svenska läkemedelsmyndigheten)
positivt på om prövningen av ett läkemedel sker utanför dörrarna hos det
läkemedelsbolag som utvecklat själva läkemedlet.

Göran Wessman ger ett konkret exempel på en sådan studie. De kan ofta
sträcka sig över flera år och motsvara flera hundra miljoner kronor i
omsättning:

- A+ Science deltog i en stor studie (Ascot-studien) för amerikanska
läkemedelsjätten Pfizer. Genom att det var A+ Science (i samverkan med en
engelsk organisation) som gjorde studien kunde ett från läkemedelsbolaget
oberoende resultat säkerställas på ett tydligare sätt än om
läkemedelsföretaget själva hade gjort studien.

CRO-företagen högre värderade än läkemedelsbolagen själva
CRO står för Clinical Research Organisation och det är samlingsnamnet för
företag som A+ Science. Den ökade outsourcingen av tjänster från de stora
läkemedelsföretagen har lett till att aktieanalytikerna har fått upp
ögonen för CRO branschen:

- Hela branschen går väldigt bra, berättar Göran Wessman. P/e-talen är för
närvarande långt högre för CRO-bolagen än för läkemedelsbolagen.

- A+ Science växer rejält. Under 2006 ökade vi antalet anställda från
drygt 30 till 55 personer. Ordermässigt var vi också framgångsrika genom
ett antal nya uppdrag med den stora ordern från franska Servier som kronan
på verket. Extra glädjande är att uppdragen med prövningar inom
medicinteknik nu också tagit fart.

- Vår strategi är fortsatt tillväxt. Vi skulle vilja fördubbla
verksamheten över en treårsperiod. Det behöver vi för att nå den kritiska
massa som vi måste ha för att vara fortsatt intressanta för de stora
läkemedelsbolagen i världen.

Servier-studien inom specialområdet hjärta/kärl
A+ Science har hjärta/kärl som sitt specialområde. Några av världens
främsta forskare inom området finns i Sverige och inte minst i Göteborg.
Flera är knutna till A+ Science som rådgivare. Den akademiska anknytningen
gör bolaget extra intressant för läkemedelsbolagen:

- A+ Science kan vara en partner till sina uppdragsgivare också i hur de
skall hitta och ta fram nya läkemedel för framtida behov, berättar Göran
Wessman. När det gäller A+ Science finns vår kompetens här framför allt
inom hjärta/kärl-, barn- samt på onkologiområdet (cancer).

- Servier-ordern återfinns just inom hjärta/kärl, där vi skall genomföra
kliniska prövningar av läkemedlet Ivabradine. Sedan tidigare är det i
Europa godkänt för behandling av stabil kärlkramp. Den nya studien går ut
på att påvisa effekt vid behandling av hjärtsvikt.

Studien sträcker sig över fyra år. A+ Science ansvarar för genomförandet i
Sverige, Norge, Finland, Danmark, England och Irland.

- För bolaget betyder det att upp till ett tjugotalet av bolagets
konsulter får fast beläggning under ytterligare tre år och det är
naturligtvis mycket värdefullt för oss, förklarar Göran Wessman.

- Eftersom vi även har en andra pågående större studie som avslutas först
om 2 - 4 år har vi en stabil beläggning av vår personal under lång tid
framöver.

Strategin behålla hög andel omsättning inom stora studier
Att ha en hög andel av personalen belagd på långa kontrakt skapar goda
grundintäkter och en stabilitet i verksamheten. A+ Science tänker
fortsätta att vara en självklar partner för läkemedelsbolagen när det
gäller stora studier:

- För oss gäller det att bevara vår status av att kunna genomföra stora
multicenterstudier i "hundramiljoner plus-klassen", och som sträcker sig
över flera år, fortsätter Göran Wessman.

- Stora studier har en lång införsäljningsperiod, men vi vill få in dem i
en ökad takt eftersom de ger en klar stabilitet i våra intäkter. Vårt mål
är att cirka femtio procent av A+ Science omsättning i framtiden skall
komma från stora studier och resterande intäkter från kortare och mindre
uppdrag.

- Bemanningsuppdrag handlar om att vara resurskonsulter hos kunden som
vill utföra uppdrag i egen regi. Våra intäkter från bemanningsuppdrag
utgör runt tio procent av vår omsättning, men skulle kunna vara mer
eftersom det är brist på kvalificerad personal i branschen.

- Resterande intäkter utgörs av mindre projekt i tidigare faser av
kliniska prövningar och ett antal studier på medicintekniska produkter.
Här kan en typorder ligga runt 5 - 10 miljoner kronor.

Förvärv inom kliniska prövningar för cancerterapier
A+ Science har sitt specialitet inom hjärta/kärl, men via förvärv skall
verksamheten breddas. I början av året köptes NS-CRI, ett Umeåbaserat
CRO-företag. Företaget har 5 anställda på deltid och omsätter cirka 5
miljoner kronor.

- Verksamhetsmässigt är NS-CRI i stor utsträckning identiskt med A+
Science. Det har sitt specialområde inom cancer medan A+ Science har sitt
inom hjärta/kärl, förklarar Göran Wessman. Båda dessa områden är spådda
att utgöra de främsta inom de närmaste åren och här kommer det många nya
läkemedel som skall genom de olika kliniska faserna.

Tillväxt står högt på schemat för Göran Wessman. Organiskt växer bolaget
så det knakar, men förvärv är ändå centralt.

- Förvärv är viktigt. Vi måste bli större och internationaliseras. Lokala
förvärv kan då komplettera den organiska tillväxten på ett bra sätt. Vi
räknar dock inte med några spektakulära förvärv, utan vi vill successivt
bygga upp oss via mindre bolagsförvärv.

Omvänd split ett tänkbart steg
Efter tredje kvartalet fanns det runt två miljarder aktier i Vita Nova
Ventures. Vid en börskurs på 11 öre blir börsvärdet cirka 220 miljoner
kronor.

- Visst har vi i styrelsen diskuterat en omvänd split, men något beslut
har ännu inte tagits, säger Göran Wessman i en kommentar till den
nominellt mycket låga aktiekursen och den stora aktiestocken.

Tillgångarna kan delas in i Life Science-relaterade tillgångar samt övriga
tillgångar i noterade och onoterade bolag (bland annat innehav i
Björnekulla Fruktindustrier, NetLight Consulting och aktietorgsnoterade
Curera).

De icke Life Science-relaterade tillgångarna är placerade i
intressebolaget Kapitalkraft i Sverige AB (f.d. Pallium AB) efter att
Björn Davegårdh och Anders Kjäll gått in som nya delägare. Vita Nova har
för avsikt att avyttra intressena i Kapitalkraft inom en snar framtid.

Projekt om icke-skadlig bottenfärg för båtar kan bli värdefullt
För Life Science fanns det efter tredje kvartalet innehav i bolag som
Cellectricon, Cellartis (stamcellsforskning) och I-Tech (se nedan). Dessa
innehav var värderade till knappt 13 miljoner kronor, men värdet kan vara
klart högre.

Särskilt Vita Novas 38 procentiga innehav i I-Tech är väldigt intressant.
I-Tech innehar rättigheterna till ett utvecklingsprojekt på Göteborgs
universitet och Chalmers som går ut på att ta fram en miljövänlig
båtbottenfärg som avvisar havstulpaner. Tanken är att denna nya bottenfärg
skall hålla undan för tillväxt under båtar utan att negativt påverka
vattenmiljön.

- Skulle denna innovation göra att vi bara minskar kopparutsläppen i våra
vatten med några få procent utgör det en framgång för oss som företag och
för miljön, säger Göran Wessman.

Det plöjs ner sammanlagt 84 miljoner kronor i forsknings- och
utvecklingspengar i projektet, som är på väg in i en första
kommersialiseringsfas med en produkt för småbåtmarknaden.

Blygsam värdering för Life Science-verksamheten
Det bokförda värdet av innehavet i A+ Science var efter tredje kvartalet
94 miljoner kronor. Det sammanlagda bokförda värdet i Vita Nova var 123
miljoner kronor och det uppskattade värdet var 153 miljoner kronor.

beQuoteds bedömning är att detta är en blygsam värdering för särskilt den
Life Science-relaterade verksamheten, särskilt mot bakgrund av de fina
framtidsutsikterna för A+ Science.

Sedan dess har ju företaget dessutom visat exempel på att kunna
förverkliga sin tillväxtstrategi genom förvärven av NS-CRI och även ett
förhoppningsprojekt, VicorePharma, som skall kommersialisera patenterade
substanser med målet att de skall kunna användas i behandlingar av
hjärtåkommor, men med en annan funktionalitet än traditionella
behandlingar.

Slutsatsen är att uppvärderingen av Vita Nova som skett den senaste tiden
är fullt förståelig. Med lite mer uppmärksamhet kring bolaget kombinerat
med en slutförd renodling kan uppvärderingen fortsätta.

Mycket finns att skriva om Vita Novas satsning på att bli ett renodlat
Life Science-företag. beQuoted kommer att återkomma med fler artiklar om
detta intressanta tillväxtbolag.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Göran Wessman
VD Vita Nova Ventures

Life Science. Vita Nova Ventures är ett Life Science-företag, med
säte i Göteborg.

Bolaget är rörelsedrivande, men gör också investeringar i företag i
tidig utvecklingsfas inom Life Science- och miljösektorn.

I juli 2006 förvärvades bolaget A+ Science via en apportemission.

A+ Science är ett konsultföretag (Clinical Research Organisation,
"CRO") inom kliniska prövningar. Göran Wessman är vd.

Största delen av verksamheten är att bistå läkemedelsbolag med att
utföra kliniska prövningar på läkemedel, men även på medicinteknisk
utrustning.

Av läkemedelbolagens forskningsbudgetar läggs 10 - 15 % på kliniska
prövningar.

En allt större andel av detta läggs ut på externa konsultföretag.

Servier-studie. A+ Science har som ett av totalt åtta CRO-bolag fått
i uppdrag att genomföra kliniska prövningar av Serviers hjärtmedicin
Ivabradin.

A+ Science ansvarar för genomförandet i Sverige, Norge, Finland,
Danmark och England.

Ett tjugotal konsulter på A+ Science får fast beläggning fram till
och med 2009.

Göran Wessmans ambition är att A+ Science skall få cirka 50 procent
av sina intäkter från fleråriga stora kliniska prövningar även
fortsättningsvis.

Schema som visar hur uthyrningen fungerar
(klicka bilden för större bild)

Uthyrning av personal är en viktig verksamhet för A+ Science.

A+ Science medarbetare går då in som resurskonsulter och arbetar i
projekt för kliniska prövningar som körs av läkemedelsbolag i egen
regi.

I nuläget står uthyrningen av personal för runt 10 procent av Vita
Novas intäkter.

Brist på personal råder i branschen och Vita Nova skulle kunna ta
mer uppdrag om det bara fanns personal att tillgå

Cellartis är ett av de företag som Vita Nova investerat i.

Stamceller är det som Cellartis är verksamt inom och Vita Nova äger
1,6 procent av aktierna.

Andra projekt inom riskkapitalverksamheten i Life Science-delen är
Cellectricon och I-Tech.

Marine Paint är ett projekt på Göteborgs universitet och Chalmers
som går ut på att utveckla en ny miljövänlig båtfärg som avvisar
cementbildande havstulpaner.

I-Tech heter företaget som innehar produkträttigheterna i Marine
Paint-projektet. Vita Nova äger 38 procent av I-Tech.

Kapitalkraft

I Kapitalkraft ligger koncernens innehav i små noterade och
onoterade bolag.

En riktad nyemission har gjorts till börsprofilerna Björn Davegårdh
och Anders Kjäll.

Bolaget skall ägna sig åt kapitalanskaffning och aktiva
investeringar i små bolag med potential att nå notering.

Nästa händelse
2007-02-23
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaAxlon går från utveckling till försäljning
- Pilotkunder potentiella köpare av AxlonRS

Axlon kommer under 2007 att lansera sitt kontanthanteringssystem AxlonRS.
Flera lyckade butikstester har genomförts runt om i Sverige. Ett första
system har nyligen sålts och kommer att installeras i butik under första
kvartalet i år.

Fokus på sälj under 2007
Den första december tillträde Peter Fischer som ny vd för Axlon Holding.
Innan dess arbetade Peter Fischer i ledningen för Fujitsu Service som är
en av IT-branschens största hårdvaruleverantörer av bland annat
kassasystem.

Utvecklingen av AxlonRS har pågått sedan 2001. Under hösten 2006 utvidgade
företaget sina tester i butiker för att kunna lansera systemet i år.

Efter den första försäljningen till en VI-handlare i Älvsjö frågar vi
Peter Fischer hur han tror att hans bakgrund kan bidra till en lyckad
lansering av AxlonRS:

- Min bakgrund från Fujitsu Services, som är en av de största
leverantörerna av applikationer till retail, det vill säga POS ("Point Of
Sale", beQuoteds anm), backoffice, hårdvara och installation, innebär
naturligtvis att jag har en kännedom om hur marknaden för Axlons produkter
ser ut och att jag har ett stort kontaktnät.

Pilotkunderna också potentiella kunder
Axlon har skapat en bra referenslista genom sina pilotkunder:
Axfood (Hemköp och Willys)
Reitan servicehandel (7-Eleven, Pressbyrån, Easy24, Narvesen och
Spaceworld)
inWharehouse
Faringe Såg & Byggnadsmaterial (tillhör kedjan Byggtrygg)
Dessa referensobjekt kan tillsammans med nya kunder ligga till grund för
en snabb etablering på den svenska marknaden under 2007.

När beQuoted frågade Tomas Ringström, vd för dotterbolaget Axlon
International, vad man satt upp för krav på pilotkunderna, förstår man att
fokus redan från början varit på sälj:

- De kunder som vi tecknat pilotavtal med är intresserade att föra in
AxlonRS efter det att tiden för piloten är slutförd. Det har varit ett av
de kriterier vi har haft när vi sökt samarbetspartners.

Förvärv stärker på kort och lång sikt
I oktober förvärvades det kinesiska produktionsbolaget HGL Global Ltd som
är specialiserat på finmekanisk bearbetning och montage.

HGL har sedan etableringen 2001 vuxit snabbt och hade under 2005 en
omsättning på 20 miljoner kronor. Prognosen för 2006 ligger på en
omsättning på 45 miljoner kronor och en vinst på 5 miljoner kronor.

Axlons kontanthanteringssystem är tekniskt mycket komplext och består av
över 3.500 komponenter varav över 500 är egenutvecklade. Det ligger mycket
utveckling bakom tekniken och förvärvet ser som en möjlighet att få
kontroll över tillverkningen på ett kostnadseffektivt sätt enligt Tomas
Ringström:

- Att vi får tillgång till hög tillverkningskompetens nu när
industrialiseringsarbetet påbörjats är viktigt. Att produktionsenheten
ligger i ett lågkostnadsland gör att vi får möjlighet att få
konkurrenskraftiga priser.

En bonus är att HGL ser en fortsatt stark efterfrågan från industribolag i
Europa och USA. Detta gör att bolagets ledning tror på en fortsatt stark
tillväxt under lönsamhet för HGL. Att bolaget samtidigt bidrar med ett
positivt resultat stärker naturligtvis upp Axlon som koncern.

Handeln behöver installera kontanthanteringssystem
Fler och fler butiker går över till kontanthanteringssystem. Det är en
investeringar på 80.000 kronor till 100.000 kronor per kassa.

Orsakerna är inte enbart risken för rån utan även en säkrare intern
hantering och effektivare betjäningen av kunder. Detta innebär att system
av den typ som Axlon erbjuder kommer vara ett alternativ för de flesta
butiker när de byter ut sina gamla kassasystem.

Enligt en sammanställning i branschtidningen Icanyheter kommer minst ett
50-tal nya dagligvarubutiker öppnas under året. Det ger möjligheten att
snabbt plocka marknadsandelar eftersom samtliga butiker kommer att
överväga att investera i ett modernt och säkert kassasystem.

Samtidigt har arbetsmiljöverket vid flera tillfällen förbjudit butiker att
ha nattöppet på grund av rånrisken. Och ställt krav på att butikerna
installerar slutna system för hantering av kontanter.

- Kontanthanteringssystem i allmänhet förbättrar arbetsmiljön för de
anställda och för butiksägare oavsett vilken tid på dygnet det är. Svinn
och rånrisk minskas samtidigt som effektiviteten ökas, berättar Tomas
Ringström, som varit i kontakt med många av pilotkunderna under
utvecklingen av AxlonRS.

Håll ett öga på försäljningen
Utvecklingen av AxlonRS påbörjades under 2001 vilket gör att Axlon
använder sig av en modernare teknik än vad många av sina konkurrenter gör.
Enligt Tomas Ringström kan detta vara en konkurrensfördel:

- Vi har lyssnat på marknaden under den tiden vi utvecklat systemet.
Därför tror vi att vi kan uppfylla fler av användarnas önskemål än de
system som finns på marknaden idag.

Börsvärdet för hela Axlon är 140 miljoner kronor inklusive HGL som
förvärvades i oktober förra året. Eftersom det endast var HGL som stod för
koncernens intäkter förra året, är det uppenbart att aktiemarknaden
förväntar sig att försäljningen som nu påbörjats av AxlonRS kommer
utvecklas starkt.

När försäljningen av AxlonRS drar igång på allvar blir det därför än mer
intressant att följa bolaget och beQuoted ser framemot att titta vidare på
bolaget i framtiden.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Peter Fischer
VD Axlon Holding

Ett system för hantering av kontanter förenklar och gör arbetet i
kassalinjen mer effektivt.

AxlonRS-systemet består av Sedelenheten TB7 och Myntenheten TC4.

Sedelenhet TB7, som är en del av systemet AxlonRS.

Sedelenheten är sluten och försedd med tidlås för att minska risken
för rån och svinn.

Myntenhet TC4, som också är en del av systemet AxlonRS.

Konkurrenterna är CashGuard och Gunnebo SafePay.

Det kinesiska bolaget HGL Global Ltd förvärvades i oktober 2006.

Företaget är specialiserat på finmekanisk bearbetning och montage.

Nästa händelse
2007-02-28
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaGlycorex dubblade omsättningen fjärde kvartalet 2006
– Förlusten exklusive utvecklingskostnader under en miljon för kvartalet

Glycorex visar en stark omsättningsutveckling under sista kvartalet 2006.
Upp 102 procent jämfört med året innan. Resultatet närmar sig raskt
break-even. Samarbetet med FDA i USA fortsätter i syfte att nå ett
godkännande för GlycoSorb på den amerikanska marknaden.

Återigen ett kvartal med tresiffrig tillväxt
Sista kvartalet 2006 blev starkt för Glycorex. Omsättningen blev den
högsta någonsin för ett enskilt kvartal och nådde 4,9 miljoner kronor.

För helåret blev det också en rejäl ökning. Omsättningen blev faktiskt
högre 2006 än alla tidigare år tillsammans:
• Omsättning: 15,4 Mkr (8,4)
• Resultat efter finansnetto: -13,9 Mkr (-16,8)
• Vinst per aktie: -0,25 kr (-0,33)

Sålunda har omsättningen stigit med 84 procent under året. För endast det
fjärde kvartalet blev ökningen något högre, närmare bestämt 102 procent:

• Omsättning: 4,9 Mkr (2,4)
• Resultat efter finansnetto: -3,0 Mkr (-3,7)
• Vinst per aktie: -0,05 kr (-0,07)

Minskade förluster ger hopp om break-even
Intressant är att rörelseresultat för ett enskilt kvartal nu snabbt närmar
sig break-even, åtminstone om man undantar avskrivningar och
utvecklingskostnader.

För fjärde kvartalet uppgick avskrivningarna på aktiverade
utvecklingskostnader (från före 2002 då produkten började
kommersialiseras) till minus 1,7 miljoner kronor.

Dessutom har nyutvecklingen under året kostat 2,1 miljoner kronor, eller
cirka 0,5 miljoner per kvartal. Från år 2002 kostnadsförs dessa utgifter
eftersom man befinner sig i en kommersialiseringsfas.

Om man gör en liten räkneövning och drar ifrån dessa kostnader ser vi att
för fjärde kvartalet låg rörelseresultatet exklusive avskrivningar och
utvecklingskostnader på minus 0,7 miljoner kronor. För tredje kvartalet
var motsvarande siffra minus 1,5 miljoner kronor och för andra kvartalet
minus 1,8 miljoner kronor.

Självklart skall utvecklingskostnaderna belasta resultat. Men om de kan
hållas på denna nivå visar analysen att trenden är företaget på
kvartalsbasis kan nå sitt första positiva rörelseresultat när som helst.

Tillväxten bör hålla i sig
Tillväxtsiffrorna för ett enskilt kvartal säger naturligtvis inte särskilt
mycket när omsättningen fortfarande är liten. Enstaka order kan få stor
inverkan.

Men bortsett från detta är det uppenbart att utvecklingen går åt rätt
håll. Nu är det 30 transplantationscentra i 12 länder som använt produkten
Glycosorb®AB0.

Och tillväxten bör hålla i sig. Målsättningen för Glycorex har hela tiden
varit att skynda långsamt, att säkerställa att användandet av produkten
går bra och på så vis bygga upp ett långsiktigt förtroende hos kunderna.
En klok strategi anser beQuoted.

Besked från FDA väntas inom två - tre månader
En riktig tillväxtinjektion skulle ett positivt produktgodkännande från
amerikanska FDA (Food and Drug Administration) innebära. Inte bara för
marknadens storlek, utan även för att det finns etablerade rutiner för
transplantationer över blodgruppsgränsen i USA.

Glycorex har väntat tålmodigt på ett besked, som vi har berättat om många
gånger i nyhetsbrevet. Man hade förhoppningar om att få ett besked till
förra sommaren och sedan till hösten. Företaget bedömer nu att FDA kan
vara klara med sin utvärdering inom två – tre månader.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM Equity

Kurt Nilsson
VD Glycorex

Glycosorb®AB0 är namnet på Glycorex huvudprodukt.

Med Glycosorb®AB0 möjliggörs transplantationer över
blodgruppsgränserna.

Produkten är baserad på kolhydrater. Den fungerar genom att
patientens blod före och efter transplantationen behandlas med
produkten.

På så vis avlägsnas de antikroppar som är specifika för en viss
blodgrupp.

Därigenom kan transplantation genomföras med lyckas resultat även då
blodgrupperna inte är kompatibla.

Nästa händelse
2007-04-27
Delårsrapport Q1 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig