beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Lyckade förvärv stärker Rejlers tillväxt

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 10:39 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 12 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-12/bbb-2006-12.htm

Hej,

Rejlers är ett riktigt tillväxtföretag. Företaget har gått från 385
anställda till 635 på ett år. Om vd Peter Rejler får som han vill
kommer konsultföretaget att ha 1.000 anställda om inom några år.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren


Lyckade förvärv stärker Rejlers tillväxt
» Tekniska konsulten Rejlers växer så det knakar. År 2005 blev
omsättningen 418 miljoner kronor, en ökning med 42 procent jämfört
med året innan. Proforma inklusive gjorda förvärv blev omsättningen
465 miljoner kronor och bättre skall det bli. Målet är att omsätta
en miljard kronor år 2010 och ha 1.000 anställda.

Självtester så in i Norden för Wilh. Sonesson
» Wilh. Sonesson har förvärvat säljrättigheterna till Gamps
produkter. Sortimentet består av hälsotester till konsument, som kan
utföras på egen hand i hemmet. beQuoted har intervjuat Ann-Marie von
Sivers, vd för Gamp Medical.Wilh. Sonesson

Nyemissionen i Confidence övertecknades
» Nyemissionen som vi har berättat om tidigare övertecknades som
väntat. Exekvering av tillväxtplanen kan nu fortsätta. Dotterbolagen
uppvisar god orderingång inom samtliga områden.Confidence

I detta nummer
Confidence
Rejlers
Wilh. Sonesson


Lyckade förvärv stärker Rejlers tillväxt
Tekniska konsulten Rejlers växer så det knakar. År 2005 blev omsättningen
418 miljoner kronor, en ökning med 42 procent jämfört med året innan.
Proforma inklusive gjorda förvärv blev omsättningen 465 miljoner kronor
och bättre skall det bli. Målet är att omsätta en miljard kronor år 2010
och ha 1.000 anställda.

Lyckade förvärv viktig förklaring till tillväxten
Rejlers har det senaste dryga året gjort flera lyckade förvärv. År 2004
förvärvades Svenska Energihuset. Bolaget med sina 20 anställda arbetar med
projektering och installation av elkraftanläggningar och fick en flygande
start efter stormen Gudrun.

Under 2005 har Rejlers förvärvat delar av Inac Automation. Förvärvet
spädde på omsättningen med 30 miljoner kronor och personalstyrkan med 35
anställda.

Därefter har förvärv gjorts av energimätningsföretaget ista Sverige med
tio anställda och en omsättning på tio miljoner kronor samt
järnvägskonsultföretaget BC Teknikkonsult, med en omsättning på drygt tre
miljoner kronor.

Viktigast är ändå förvärvet av resterande 70 procent av Rejlers OY.
Rejlers ägde tidigare 30 procent av det finländska konsultföretaget.
Rejlers OY har med sina drygt 170 anställda en stark position på den
finländska marknaden, främst inom konstruktion och design.

Vi berättar mer om förvärvet av Rejlers OY längre ner i artikeln, men
först lite om Rejlers som företag.

Teknisk konsultverksamhet på hög nivå
Rejlers säljer konsulttjänster inom huvudsakligen fyra områden:

• Bygg och fastighet – typiska tjänster här berör kraft, belysning och
tele.

• Energi – tjänster främst riktade mot energiproduktion, både inom
kärnkraft och förnybar energi.

• Industri – breda konsulttjänster inom konstruktion, utformning av
tillverkningsprocesser, produktionsprocesser och logistik samt underhåll
av tekniska försörjningssystem.

• Infrastruktur – konstruktion av el-, signal- och telesystem för broar,
vägar, järnvägar och spårbunden kollektivtrafik. Även utbyggnader av
bredbandsnät och annan telekom ger uppdrag.

Rejlers fakturering mot kunderna sker i tre former: Projekt, Tjänster och
System.

• Projekt täcker allt från förstudie till projektering och
detaljkonstruktion samt slutförande och slutdokumentation i tekniska
projekt. Projekt står för den största delen av omsättningen, 60 procent.

• Tjänster innebär att kunderna har möjlighet att överföra hela eller
delar av sin verksamhets utveckling, drift och underhåll till Rejlers.
Kunderna får därmed bättre möjligheter att fokusera på sin egen
kärnverksamhet. Tjänster står för 30 procent av omsättningen och växer
snabbt.

• System innebär datorsystem. I verksamheterna Projekt och Tjänster
uppstår behov av stödjande datorsystem, vilket bolaget utvecklar. Ibland
kan systemet användas även av andra företag, och Rejlers har då möjlighet
att sälja det till fler kunder.

Upplägget innebär således att Rejlers själv slipper stå för
utvecklingskostnaderna. System står för 10 procent av omsättningen.

Rejlers siktar på ökad internationalisering
Svenskt näringsliv internationaliseras allt mer. För tekniska konsulter
som traditionellt arbetat på en nationell marknad finns risken att
utvecklingen springer ifrån dem. Rejlers arbetar därför för att få en
större andel av faktureringen utomlands.

Rejlers har egen verksamhet i Finland, Estland, Danmark, även om den är
blygsam i Estland och Danmark. För Danmark görs dock mycket arbete från
den svenska sidan. Norge återstår att etablera egen verksamhet i, och
Norge är en erkänt svår marknad.

Förvärv är ett effektivt sätt att växa internationellt. Men för förvärv
gäller att det är lättare att göra förvärven än att lyckas med dem. Inte
minst i konsultbranschen, där olika företagskulturer måste kunna
integreras på ett effektivt sätt och värdet är hårt knutet till
personalen, som alltid har möjlighet att rösta med fötterna.

Samtidigt kan företag som verkligen lyckas med en förvärvsstrategi växa
snabbt och nå stordriftsfördelar.

I ett aktieperspektiv är det därför intressant att studera hur Rejlers
arbetar för att integrera gjorda förvärv. Lauri Valkonen är vd och
koncernchef för Rejlers Invest OY och har efter förvärvet bytt sina aktier
i Rejlers OY mot aktier i Rejlers.

– Rejlers OY var dotterbolag till Rejlers i Sverige under 1980-talet och
vårt samarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden, berättar Lauri
Valkonen för beQuoted.

– Övergången till att bli ett helägt dotterbolag har fungerat smärtfritt.
Vi har inte behövt ändra några rapporteringsrutiner eller liknande och vi
kan fortsätta arbeta väldigt självständigt. Samtidigt finns det
synergieffekter genom att vi kunnat få en del uppslag till nya
affärsmöjligheter.

– Så som förvärvet av oss har fungerat så tror jag att det finns goda
möjligheter för Rejlers att förvärva fler företag på samma sätt, avslutar
Lauri Valkonen.

Rejlers platsar i en bred portfölj
Tillväxten hos Rejlers gäller även resultatet, som gått från en vinst
efter finansnetto på 8,4 miljoner kronor 2001 (då omsättningen var 202
miljoner kronor) till en vinst på 34,1 miljoner kronor proforma för 2005.

Vinsten per aktie för 2005 blev 11,09 kronor proforma och aktien handlas
för närvarande till p/e 15. Att allt fler investerare har fått upp ögonen
för bolaget syns i aktiekursen. Aktien har sprungit iväg till 165 kr efter
att ha kostat 40 kr vid introduktionen på NGM i maj 2003.

VD Peter Rejler, född 1966, har hittills styrt Rejlers på ett föredömligt
sätt. Målsättningen för den närmaste tre åren är som sagt att nå en
omsättning på 1.000 miljoner kronor, med bibehållna eller stärkta
marginaler. Kan Rejlers lyckas med detta innebär dagens aktiekurs ingen
övervärdering, trots att mycket på börsen börjar bli dyrt.

Mot bakgrund av den underliggande tillväxten och Rejlers förvärvskapacitet
bör den som placerar i aktien ha goda möjligheter att få en bra avkastning
under de närmaste tre åren.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Peter Rejler
VD Rejlerkoncernen

Rejlers grundades 1942 och är ett väletablerat och renommerat
familjeföretag.

Bolaget är idag en av de större teknikkonsulterna i Norden med
huvudsakligen fyra kundgrupper, Bygg- och fastighet, Energi,
Industri samt Infrastruktur.

Rejlers har god spridning på sina kunder. De fem största kunderna
svarar för 15 procent av omsättningen.

Torsviksverket är ett avfallseldat kraftvärmeverk.

Rejlers uppdrag har inneburit nätutredning, projektering och
upphandling av entreprenaderna för ställverk, bygg, mark,
kontrollutrustning och montage.

I uppdraget ingår även konstruktion, provning, driftsättning,
samordning av generatorskydd och signalutbyte mellan produktion och
eldistribution.

Rejlers arbetar i fler länder via kundprojekt. Bland annat har man
deltagit i prospektering och uppbyggnad av anläggningar för
diamantutvinning i Angola och Ryssland.

Rejlers International AB har bildats för att samordna
utlandsprojekten.

Talgo Oy är en av Europas ledande tillverkare av tågset och
järnvägsvagnar.

Rejlers har utrett den totala livslängden för en ny sovvagn i två
våningar.

Utredningen har täckt såväl enskilda komponenter som för kedjan av
logistik, produktion tillverkning samt för användning och underhåll
i operativ drift.

I år delar Rejlers ut 5 kr per aktie, vilket ger en direktavkastning
på 3 procent.

Nästa händelse
2006-04-27
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Självtester så in i Norden för Wilh. Sonesson
- Förvärvar rättigheter från Gamp Medical
Wilh. Sonesson har förvärvat säljrättigheterna till Gamps produkter.
Sortimentet består av hälsotester till konsument, som kan utföras på egen
hand i hemmet. beQuoted har intervjuat Ann-Marie von Sivers, vd för Gamp
Medical.

Förvärvar säljrättigheterna till Gamps självtester
Förvärvet avser försäljningsrättigheterna till hela produktsortimentet som
Gamp Medical tillhandahåller. Sortimentet består framförallt av olika slag
av diagnostiska självtester.

Diagnostiska självtester är en växande marknad för att exempelvis mäta
kolesterol, mag- och tarmbesvär, graviditet, ägglossning, klimakterium
eller förändringar i brösten.

Genom licensavtalet har Wilh. Sonesson även skaffat sig en option på att
förvärva hela Gamp Medical efter fem år. Detta är också ambitionen om allt
går som det är tänkt.

Varken Ann-Marie von Sivers eller Wilh. Sonessons vd Lennart Nylander vill
kommentera köpeskillingen för rättigheterna. Priset för bolaget kommer att
bero på hur försäljningen utvecklats, men inte heller hur den ekvationen
ser ut vill bolagens företrädare avslöja.

Marknaden värd 100 miljoner kronor
Diagnostiska självtester utgör 80 procent av Gamps sortiment berättar
Ann-Marie von Sivers. Försäljningen har ännu inte brutit 10 miljoner
kronors vallen, men det beräknas ske inom kort.

Totalt säljs diagnostiska självtester för cirka 100 miljoner kronor på
apoteken i Sverige. Dessutom tillkommer betydande försäljning via
internet, postorder och andra kanaler. Hur mycket totalmarknaden är värd
är lite osäkert enligt Ann-Marie von Sivers:

– Det finns ingen statistik på övrig försäljning, men min bedömning är att
internetförsäljningen är stor, speciellt för graviditetstester. Jag
uppskattar att det totalt säljs tester för cirka 300 miljoner kronor i
konsumentledet inklusive moms.

Gamp och Wilh. Sonesson kompletterar varandra väl
Gamp och Wilh. Sonesson kompletterar varandra väl. Ann-Marie von Sivers
berättar för beQuoted:

– Vi tar fram nya produkter baserade på komponenter från olika
tillverkare, så kallad ”Assembling Production” för att använda ett
engelskt uttryck.

– Därmed äger vi alla rättigheter och dokumenterar själva hur produkterna
ska användas.

– Men vi saknar en effektiv organisation för marknadsföring och
distribution. Det har däremot Wilh Sonesson.

– Till exempel finns vi idag bara i begränsad omfattning i
hälsofackhandeln och dagligvaruhandeln eftersom vi primärt har fokuserat
på Apoteket som initial kanal.

Introducerar självtester på övriga nordiska marknader under 2006
Det är Wilh. Sonessons dotterbolag MaxMedica som har köpt rättigheterna.
MaxMedica är koncernens specialhandelsdivision som säljer till
hälsofackhandeln och apoteken.

Företaget ser diagnostik med självtester som ett intressant och växande
segment. MaxMedica planerar att introducera produkterna på övriga nordiska
marknader under år 2006. Gamps självtester finns idag i Sverige och Norge.
Med MaxMedica ska de även introduceras i Finland och Danmark.

Tanken är att MaxMedica med sin starka nordiska position snabbare kan
skapa en större försäljningsvolym på apoteken och bredda distributionen
till hälsofackhandel och dagligvaruhandeln.

Tror du att det nu blir fart på försäljningen frågar vi Ann-Marie von
Sivers avslutningsvis:

– Det tror jag definitivt. Vi får ju tillgång till infrastrukturen såväl i
Sverige som i övriga Norden, och dessutom de finansiella resurserna som
behövs.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
O-listan, Attract 40

Ann-Marie von Sivers
VD Gamp Medical

Marknaden för diagnostiska självtester växer med 10-15 procent per
år.

Målsättningen för Gamp är att bli ledande på den skandinaviska
marknaden.

Kolesteroltesten kan förebygga hjärt-kärlsjukdom, halten minskar vid
motion och hälsosam mat, testen utförs på 3 minuter.

Ägglossningstesten optimerar chansen att bli gravid, utförs under 5
dagar med hjälp av teststickor.

Gamp Medical finns i Sverige, Norge och är på väg in i Finland och
Danmark.

Gamp Medicals hemsida

Nästa händelse
2006-04-25
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Nyemissionen i Confidence övertecknades
Nyemissionen som vi har berättat om tidigare övertecknades som väntat.
Exekvering av tillväxtplanen kan nu fortsätta. Dotterbolagen uppvisar god
orderingång inom samtliga områden.

Nyemissionen tillför 19,8 miljoner kronor
Nyemissionen blev framgångsrik och tillför 19,8 miljoner kronor till
Confidence.

För att täcka kostnader för prospekt, emissionsgaranti och andra
emissionskostnader genomförs även en kvittningsemission på 4,2 miljoner
kronor.

Kvittningsemissionen riktas till Erik Penser Fondkommission och består av
3 miljoner units à 1,40 kronor styck, det vill säga samma kurs som i
kontantemissionen.

Thomas Wahlgren, vd för Confidence, är nöjd med kapitaltillskottet:

– Emissionen gör det möjligt att öka tempot i exekveringen av de delar av
tillväxtplanen som kräver finansiering utanför bolagets ordinarie
verksamhetsbudget.

– Det tillförda kapitalet kommer i huvudsak att användas till de
satsningar inom prioriterade expansions- och investeringsområden som
redogjorts för i prospektet.

Se beQuoted nyhetsbrev nr 10 2006 för mer detaljer kring företagets
prioriterade expansions- och investeringsområden.

Nya avtal i början av månaden
I början av månaden fick Confidence ett antal nya avtal utöver den normala
orderingången. De nya avtalen är värda minst 3,1 miljoner kronor.
Därutöver tillkommer service- och underhållsavtal.

Entry Systems har erhållit en order på TimeLox låsenheter baserade på
smarta kort, från Scandic Hotel S:t Jörgen i Malmö. Ordern är en följd av
att det tidigare tecknade ramavtalet med Scandic i Sverige (se beQuoted
nyhetsbrev nr 3 2006) och fler hotell väntas lägga order inom den närmaste
tiden.

Confidence Ireland har fått den första ordern på en större utbyggnad av
ett befintligt system på University of Dublin, Trinity College (se
beQuoted nyhetsbrev nr 14 2005). Ordern avser utbyggnad av det befintliga
passersystemet samt nyinstallation av CCTV övervakningssystem i två
nybyggda fastigheter.

Confidence Sweden har fått en order på systemlösning för övervakning och
styrning av servrar, analogt och via IP, från en av Sveriges större
myndigheter.

Alarm & Teletjänst har tecknat order med Stadsholmen Kulturfastigheter om
konvertering av kabeltv-nät för anpassning till digital överföring.

Dotterbolagen uppvisar god orderingång inom samtliga områden, berättar
Thomas Wahlgren:

– Förutom de mer prestigefulla orderna är flödet av de så viktiga
påbyggnads- och utbyggnadsorderna mycket god. Vi lägger mer energi på
nykundsbearbetning och sälj- och teknikavdelningarna inom våra dotterbolag
har fått bättre kontakt med varandra.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Thomas Wahlgren
VD Confidence

– Vi tackar aktieägarna för fortsatt förtroende.

17.199.587 nya B-aktier har emitteras.

Nu finns det 159.195.461 aktier i Confidence, fördelade på 479.350
A- och 158.716.111 B-aktier.

Maximalt inbringar optionerna ytterligare 22,7 miljoner kronor.

Affären med Scandic befäster Entry Systems position som integratör
av låssystem i hotellmiljö.

University of Dublin, Trinity College, grundades år 1592 och har
cirka 2.800 anställda och 15.000 elever.

Confidence Sweden är en av nordens ledande leverantörer av Server
Management, KVM, systemlösningar för kontroll och styrning av större
serverparker.

Dotterbolagen uppvisar god orderingång inom samtliga områden.

Nästa händelse
2006-05-08
Delårsrapport Q1 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är investerare i mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er