beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Mer Enaco i TITE och order från Svenska Spel

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:38 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 8 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-08/bbb-2006-08.htm

Hej,

Det har börjat lossna ordentligt för datorhallsbyggaren TITE. Idag
kom en ny order från Svenska Spel. I höstas köptes Enaco, Sveriges
kanske mest kända varumärke inom fysisk miljö för datorer. Nu vill
TITE även förvärva verksamheten i Danmark.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren


Mer Enaco i TITE och order från Svenska Spel
» I höstas köpte TITE svenska Enaco. Nu vill man även förvärva den
danska verksamheten. Affären är logisk, TITE / Enaco är Sveriges
starkaste och mest erfarna aktör inom fysik miljö för datorer.

Fokus på ny verksamhet orsaken till namnbyte till Hedson
» För att markera övergången till en internationell koncern inom
industri och miljö kommer Formo att byta namn till Hedson.
Omvandlingen genomsyrar bokslutet för 2005.Formo Services

TracTechnology vill in på den amerikanska marknaden
» TracTechnology ser ett ökat globalt intresse för helhetslösningar
kring livsmedelssäkerhet och spårbarhet. I syfte att ta tillvara
potentialen gör företaget en riktad nyemission på 5 miljoner
kronor.TracTechnology

CISL stärker sig med 57 miljoner kronor
» CISL Gruppen är ett av företagen som ökat mest i börsvärde under
det senaste året. Eller vad sägs om resan från 180 till 800 miljoner
kronor på ett år. Bolaget ska stärka kassan genom en riktad
emission. 57 miljoner kronor behövs för att öka ägandet i La Jolla
Gaming och som expansionskapital för den tilltagande
orderingången.CISL Gruppen

I detta nummer
CISL Gruppen
Formo Services
TracTechnology
TITE


Mer Enaco i TITE och order från Svenska Spel
I höstas köpte TITE svenska Enaco. Nu vill man även förvärva den danska
verksamheten. Affären är logisk, TITE / Enaco är Sveriges starkaste och
mest erfarna aktör inom fysik miljö för datorer.

Vill köpa Enaco i Danmark
NGM-noterade TITE har tecknat en avsiktsförklaring om att köpa Enaco A/S i
Danmark. Bolagets ägs idag av Metric Industrial A/S som TITE redan idag
har en affärsrelation med.

Affären är logisk. Flera av personerna bakom TITE har varit med att bygga
upp Enaco och i höstas köpte man det svenska bolaget Enaco Teknik.

Det danska bolaget har två anställda och har varit framgångsrikt under de
senaste åren. Omsättningen uppgick till 7 miljoner DKK 2005 med ett
resultat på 0,5 miljoner DKK före skatt.

Enaco A/S kommer att fortsätta verka som ett fristående bolag på den
danska marknaden som expanderar. Dessutom är tanken att företaget ska
forma ett starkt team i ”Örestad” tillsammans med TITE Malmö.

Avtalet beräknas att signeras under början av april 2006.

Sveriges mest kända varumärke inom fysisk miljö för datorer
Enaco Teknik förvärvades i oktober 2005. Företaget har sedan starten 1977
genomfört fler än tusen nyckelfärdiga dator / serverhalls-entreprenader.
Enaco är det mest kända svenska varumärket inom fysisk miljö för datorer
berättar TITEs vd Bo-Gösta Rönnberg:

– Enaco är utan tvekan branschens starkaste varumärke och har mer eller
mindre skapat begreppet fysisk miljö för datorer. Många av oss på TITE var
med om att bygga upp Enaco till Sveriges ledande företag på området.

Företaget har även ett stort antal servicekontrakt gällande skötsel och
underhåll av dator / serverhallar. Servicekontrakten ger löpande intäkter
på över 5 miljoner per år.

TITE betalade cirka 4 miljoner för bolaget, som under de 12 månaderna som
föregick förvärvet hade en omsättning på 17 miljoner kronor och ett
resultat före skatt på cirka 1 miljon kronor.

Köpet har skapat Sveriges starkaste och mest erfarna aktör inom fysisk
miljö för datorer. Enacos kunnande inom datorhallsbyggnation kompletterar
TITEs kunnande inom klimatanläggningar, elförsörjning, byggnation,
nätverk, brandbekämpning, larmsystem och nätverk.

TITEs försäljning och resultat 2005
TITEs försäljning föll med 4 % till 88,3 Mkr (92,1) under 2005. Kunderna
inom affärsområdet entreprenader intog en avvaktande inställning under
större delen av året och det lossnade inte riktigt förrän mot slutet av
året.

Resultatet efter finansnetto hamnade på 1,2 Mkr (-0,1 Mkr). Nettovinsten
blev 1,0 Mkr (0,1 Mkr), eller 0,28 öre per aktie (0,03).

För det fjärde kvartalet specifikt uppgick försäljningen till 29,2 Mkr
(27,1) och resultatet efter finansnetto till 1,0 Mkr (1,2).

En viss del av försäljningsökningen förklaras av Enaco Teknik som har
konsoliderats från och med förvärvsdagen den 10 oktober 2005.

Övertecknad nyemission stärkte kassan
Nyemissionen som TITE genomförde i december 2005 blev övertecknad. Syftet
var att stärka kapitalbasen och skapa finansiella förutsättningar för
ytterligare företagsförvärv samt att tillföra rörelsekapital och öka
ägarspridningen.

Exklusive nyemissionen uppgick kassaflödet till -2,0 Mkr under 2005 (0,0).
De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 2,5 Mkr (4,5) och har
därefter stärkts med 21,1 Mkr från nyemissionen.

Orderingång under fjärde kvartalet högsta någonsin
Orderingången under det fjärde kvartalet blev den högsta någonsin under
ett kvartal. Företaget fick bland annat en genombrottsorder på TITE Office
från Skanska i Uppsala, värd cirka 14 miljoner kronor. Men affärsområdet
entreprenader fick även fler större order under kvartalet.

Utvecklingen med uppåtgående marknad har fortsatt under början av 2006.
Den tveksamhet som märkts tidigare under 2005 har gradvis släppt och det
blir fler avgöranden.

Affärsområdet service har tecknat ett 80-tal nya serviceavtal under 2005
och tillfördes ytterligare ett 100-tal i samband med förvärvet av Enaco
Teknik. Avtalsstocken har därmed ökat med 30 procent jämfört med året
innan. Även den trenden ser ut att fortsätta.

"2006 har börjat lysande" - ny order från Svenska Spel
Idag på morgonen kom nyheten om att TITE tagit ännu en order på Gotland.
Order avser två nya serverhallar. Den ena för Svenska Spel och den andra
för BRS-Intron / Gotlandica Webbhotell.

Ordersumman rör sig om nära 13 miljoner, vilket gör denna entreprenad till
en av de största som TITE genomfört. Serverhallarna skall vara i drift
till midsommar.

– 2006 har börjat lysande för TITE då det gäller serverhallar. Vi har
redan i mars nästan kommit upp till årets budgeterade försäljning och mer
kommer, säger marknadschefen Sebastian Wrethagen.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

TITE köpte svenska Enaco Teknik i oktober 2005.

Nu vill TITE köpa Enaco A/S i Danmark.

Enaco A/S startades i Köpenhamn 2001 och var tidigare ett
systerbolag till Enaco Teknik.

TITE är ett entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och
IT-miljö.
TITE säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljöer.

Klimataggregaten reglerar temperatur och fuktighet inom snäva
gränser.

Ett installationsgolv ger plats för den kylda luften och plats för
kablar.

Bo-Gösta Rönnberg (vd):

– När vi startade TITE år 2000 var vår långsiktiga målsättning att
inom 5-6 år bli Skandinaviens ledande företag inom byggnation och
service av avancerade inomhusmiljöer.

– Det lyckade förvärvet av El & Klimatservice 2004 var en viktig
milstolpe i detta arbete.

– Köpet av Enaco är ytterligare ett steg på vägen.

– Vi har ett antal åtgärder till som skall vidtas för att vårt mål
skall uppfyllas inom den utstakade tidsramen.

Sebastian Wrethagen (marknadschef):

– Detta är vår andra serverhallsorder på Gotland på kort tid och som
nybliven Gotlänning är jag självklar mer än nöjd.

Nästa händelse
2006-05-16
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Fokus på ny verksamhet orsaken till namnbyte till Hedson
För att markera övergången till en internationell koncern inom industri
och miljö kommer Formo att byta namn till Hedson. Omvandlingen genomsyrar
bokslutet för 2005.

Namnbyte och ny ledning
Formo Services har övergått till att vara en internationell
rörelsedrivande koncern inom industri och miljö. För att markera
övergången kommer koncernen att byta namn till Hedson Technologies, det
vill säga samma namn som det största och viktigaste dotterbolaget.

Mikael Lange, nuvarande vd i Hedson, tillträder i anslutning till
bolagsstämman den 4 maj som ny vd för moderbolaget och blir tillika
koncernchef.

Nuvarande vd och koncernchef Jan Ahlström kvarstår som ledamot i styrelsen
med ansvar för affärsutveckling, ägarfrågor och investor relations.

Rickard Blomqvist har nyligen tillträtt som formell CFO och
koncerncontroller. Rickard Blomqvist har tidigare skött den rollen på
konsultbasis genom det egna företaget Ekonomerna.

Bokslutet präglas av Formos omvandling
Utvecklingen var minst sagt delad för Formo under 2005. Den nya
kärnverksamheten visade på vinst, medan verksamheten som avvecklats stod
för en betydande förlust.

Jämförelsen med tidigare perioder försvåras av strukturomvandlingen under
sista kvartalet, med förvärvade och avyttrade verksamheter.

Herkules-gruppen har konsoliderats från och med den 16 november 2005,
omsättning och resultat ingår alltså med en och en halv månad.

Den nya koncernen omsatte 138,5 Mkr under 2005 jämfört med 85,9 året
innan. Det är cirka 1 Mkr bättre än vår tidigare prognos (se beQuoted
nyhetsbrev nr 17 2005).

Ökningen med 61 % beror framförallt på förvärvade bolag. Hedson köptes
2004, men ingick endast med 8 månader 2004, vilket innebär att vi i år
jämför 12 Hedson-månader med 8 förra året. Dessutom ingår Herkules med 1,5
månad och inte alls förra året.

Resultatet efter finansiella poster för den nya verksamheten uppgick till
1,6 Mkr (1,4). Nettovinsten blev 2,3 Mkr (0,8).

De avyttrade verksamheterna medförde dock en kraftig belastning av
nettovinsten med -13,2 Mkr (3,3). Sammantaget blev nettovinsten för
koncernen en förlust på -10,9 Mkr (4,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 Mkr. Totalt
blev kassaflödet 2,1 Mkr. Varav den nya verksamheten stod för 2,9 Mkr
medan de avvecklade verksamheterna stod för -0,8 Mkr.

Poster som påverkat kassaflödet påtagligt är:

• Nyemission: +26,6 Mkr
• Upptagna lån netto efter amorteringar: +51,8 Mkr
• Försäljning av en fastighet: +6,1 Mkr
• Förvärvet av Herkules: -79,8 Mkr.

Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 43,7 % (51,9).

Hedson Technologies i nivå med budget
Hedson Technologies har resultatmässigt utvecklats i nivå med budgeten för
2005. Det innebär ett positiv bidrag till Formos resultat och kassaflöde.
Försäljningen uppgick till 129 miljoner kronor vilket motsvarade nivån
från föregående år.

Efterfrågan på Drester pistoltvättar och reservdelar var god under året,
framförallt på de franska och amerikanska marknaderna. Torkutrustning inom
IRT sortimentet uppvisade emellertid en något svagare utveckling.

Herkules nu en del av Hedson
Herkules omsatte cirka 80 miljoner kronor under 2005 och ingick med 1,5
månad i den konsoliderade omsättningen. Företaget har en stark position i
framför allt Tyskland och kringliggande länder.

Genom Herkules har Hedson fått en ny produktlinje, lyftar för lackerings-
och däckverkstäder. Dessutom har Hedsons befintliga produktlinjer,
pistoltvättar och torkar till lackeringsverkstäder, stärkts med
ytterligare produkter.

Europeisk Industri Support
Formos resultat har belastats med en resultatandel om -0,2 Mkr för 2005
hänförligt till Europeisk Industri Support (EIS).

Formo Services äger 13 procent av aktierna i EIS, som från och med det
andra kvartalet 2005 redovisas som ett intressebolag.

EIS-koncernen omsatte totalt 104,0 Mkr under 2005. De rörelsedrivande
bolagen är i grunden lönsamma, men förvärvs- och omstruktureringskostnader
drog ned resultatet efter finansnetto till -1,6 Mkr.

Formo bedömer att EIS kommer att bidra positivt till Formos resultat under
2006.

Utsikter för 2006
Försäljningen och lönsamheten för Formo-koncernen som helhet kommer att
öka under 2006. Styrelsen förväntar sig att försäljningen blir cirka 220
miljoner kronor, vilket är högst sannolikt med tanke på att Hedson omsatte
129 miljoner kronor 2005 och Herkules 80 miljoner kronor.

Förvärvet av Herkules medför att den nya Hedson-koncernen får en förstärkt
marknadsposition globalt. Ett bredare sortiment erbjuds nu till bolagets
kundgrupper och Hedsons världsomspännande distributionsnät kommer att ge
synergier på intäktssidan.

Även synergier på kostnadssidan kan tillvaratas inom funktionerna inköp,
logistik och produktion.

Dessutom ska en samordnad styrelse- och ledningsfunktion mellan
moderbolaget Formo Services och dotterbolaget Hedson Technologies kunna
leda till sparade kostnader.

Sammantaget förväntar sig styrelsen att rörelsevinsten blir god för 2006
utan att ange några siffror. Tidigare har styrelsen gjort bedömningen att
vinsten ska uppgå till drygt 2 öre per aktie. Rent matematiskt skulle det
innebära att nettovinsten hamnar en bit över 12,4 miljoner kronor för
2006.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Jan Ahlström
VD Formo Services

Formo har slutfört fokusering på affärsområdet Industri & Miljö.

Det här strukturgreppen har genomförts:

• Förvärv av Herkules Lift GmbH i Kassel, Tyskland.

• Notering av HomeMaid på AktieTorget

• Försäljning av Cliff Design till Design Continum i Göteborg

• Avsiktsförklaring om försäljning av ImproveIT till bolagets
grundare (Formo äger 49 %).

• Nedskrivning av kvarstående fordringar rörande Tinentia-projektet.

Omsättningen under Q4 uppgick till 46,0 Mkr för den nya koncernen
(36,8).

Resultatet efter finansnetto för Q4 hamnade på -0,6 Mkr för den nya
koncernen (1,8). Försämringen beror på räntekostnader för köpet av
Herkules.

Hedson levererar tvätt- och torkutrustning till biltillverkare,
lackeringsverkstäder och däckverkstäder.

95 procent går på export

Herkules tillverkar:
• billyftar speciellt anpassade för vissa verkstadsmiljöer
• tvätt- och torkutrustning för lackerings- och däckverkstäder
• handikapphissar

Herkules lyft (K700)

Formo har betalat 8,3 Mkr (inklusive förvärvskostnader) för 13 % av
aktierna i EIS.

En option ger rätt att förvärva resten av EIS.

Samtliga kostnader för omstruktureringen har tagits under 2005.

Avvecklingen är helt slutförd.

Försäljningen blir cirka 220 miljoner kronor 2006.

Rörelsevinsten blir god för 2006 förväntar sig styrelsen.

Nettovinsten kan hamna en bit över 12,4 miljoner kronor.

Nästa händelse
2006-05-04
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


TracTechnology vill in på den amerikanska marknaden
TracTechnology ser ett ökat globalt intresse för helhetslösningar kring
livsmedelssäkerhet och spårbarhet. I syfte att ta tillvara potentialen gör
företaget en riktad nyemission på 5 miljoner kronor.

Emissionen riktas till tre industriella och finansiella investerare. Den
sker till kursen 5 kronor per aktie. Det är 16 procent över
introduktionskursen från december 2005 då bolaget noterades på
AktieTorget.

Nyemission för inträde på den amerikanska marknaden
TracTechnologys lösning MeatTrac kring spårning och ursprungsmärkning av
kött baseras på ett metodpatent. Konceptet ger spårning ”från gård till
gaffel” och kan implementeras via olika teknologier. Företaget arbetar
själv med lösningar som baserar sig på RFID.

Enligt TracTechnology's grundare Haakan B. Anderson är ett av företagets
fokuserade områden att licensiera patent och lösningar till industriella
partners. Främst pekas den amerikanska marknaden ut som målmarknad.

Anders Tormod, tillförordnad vd i TracTechnology, berättar om hur man
lägger upp arbetet:

– Vår strategi för den amerikanska marknaden är inte att starta
dotterbolag. Istället skall vi fokusera på att lansera konceptet och att
licensiera ut vår teknik och patent till industriella partners.

– Diskussionerna med potentiella partners befinner sig på ett tidigt
stadium och egentligen hade vi planerat att ta detta arbete senare. Men de
inledande samtal vi haft har gett så uppmuntrande gensvar att vi nu väljer
att lyfta upp det en nivå och ge det större fokus.

– Även om vi fått en positiv start räknar vi dock med att diskussioner och
förhandlingar kommer att ta lång tid. Jag vågar inte sia om när vi kan nå
ett avtal.

Pilotinstallation på Gotland
Som beQuoted berättat om tidigare genomför TracTechnology en
pilotinstallation av systemet MeatTrac Breeder på Sojdungs gård på
Gotland.

Anders Tormod berättar hur långt man har kommit:

– Pilotinstallationen på Gotland fungerar bra. Produkten i sig närmar sig
dessutom försäljningsstadiet, så vårt nästa steg i utvecklingen blir att
försöka bredda kundbasen genom att intressera fler uppfödare för systemet.

– Parallellt arbetar vi med att täcka in fler delar av produktionskedjan,
där förutom spårbarhet även effektiviseringar är viktiga aspekter. Vårt
mål är att göra pilotinstallationer även inom dessa områden.

Stigande försäljning inom flertalet områden
Under år 2005 har TracTechnology inte haft några intäkter från MeatTrac
eller själva metodpatentet. Däremot har bolaget haft försäljning inom
andra tillämpningar baserade på RFID. Bland dessa finns:
Lösningar för kontantfria betalningssystem
Tidsregistrering
Inpassagekontroll
Siffrorna för helåret blev följande:

• Försäljning: 1,8 Mkr (2,2)
• Resultat efter finansnetto: -3,9 Mkr (-2,5)
• Vinst per aktie: -0,46 kr (-0,37)

Försäljningen inom övriga områden sjönk således något under året. Men år
2004 innehöll en engångsförsäljning. Den löpande försäljningen visar
därför en positiv utveckling.

Precis som tidigare ligger dock den stora potentialen i en framgångsrik
kommersialisering av MeatTrac och tillhörande patent.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Emissionen har stöd från huvudaktieägarna, men är villkorad av
beslut på extra bolagsstämma.

RFID står för Radio Frequency Identification.

Anders Tormod
Tf VD TracTechnology

MeatTrac är baserat på ett metodpatent som täcker spårbarhet
infört över hela produktionskedjan.

Återbetalningstiden för en investering i MeatTrac är kortare
än ett år.

MeatTrac ger spårbarhet från djur till köttdisk.

Den stora potentialen ligger i en framgångsrik kommersialisering av
MeatTrac och tillhörande patent.

Nästa händelse
2006-05-17
Bolagsstämma 2006

Läs mer på beQuoted

Hemsida


CISL stärker sig med 57 miljoner kronor
CISL Gruppen är ett av företagen som ökat mest i börsvärde under det
senaste året. Eller vad sägs om resan från 180 till 800 miljoner kronor på
ett år. Bolaget ska stärka kassan genom en riktad emission. 57 miljoner
kronor behövs för att öka ägandet i La Jolla Gaming och som
expansionskapital för den tilltagande orderingången.

Vd nöjd med resultatet 2005
CISL rapporterar om stigande försäljning i bokslutskommunikén för 2005.
Försäljningen ökade till 16,8 Mkr jämfört med 3,7 Mkr året dessförinnan.

– Utfallet för helåret har blivit i linje med förväntningarna, säger Kenth
Söderström, vd på CISL Gruppen, som även är nöjd över att resultatet för
första gången blev positivt på helårsbasis.

Resultatförbättringen var faktiskt påtaglig. Resultatet efter finansnetto
hamnade på 4,4 Mkr (-5,7 Mkr). Lika mycket blev nettovinsten, 4,4 Mkr
(-5,7) eller 0,52 öre per aktie (-1,58).

Försäljningar av kortfristiga placeringar påverkade resultatet positivt
med 3,7 Mkr.

Utvecklingen i CISL's tre sektorer
CISL Gruppen bedriver verksamheten i tre sektorer:

• Betting
• Computer Gaming
• Telecom

beQuoted har tittat på utvecklingen sektor för sektor.

Betting – stororder till La Jolla och lansering av XBet
Under 2005 tog La Jolla Gaming sin hittills största order, att leverera
teknologi till 100 casinon i Sydamerika. Bolaget har även under första
kvartalet i år tecknat ytterligare en systemorder till mer än 20 casinon i
Sydamerika. La Jolla befinner sig i ett expansivt skede och förväntas
fortsätta att ta fler order.

Förvärvet av Gamers Paradise i slutet av förra året innebär att CISL har
stärkt sin position på betting området. Bland annat har CISL fått tillgång
till finansiell betting och peer2peer betting samt möjligheten att spela
på matcher medan de pågår.

I mitten av mars lanserades den första produkten under varumärket XBet.
Det är en "e-sport skill gaming" produkt, det vill säga spela om pengar i
datorspel. I det här fallet ett "first person shooter" spel, där det
handlar om att eliminera sin motståndare.

Precis som i poker så finns olika nivåer där insatsen är olika hög. Flera
av de stora spelbolagen saknar i dagsläget en produkt av det här slaget.

– Att kunna möta varandra ”head to head” i ett spel där poängsystemet är
baserat på riktiga pengar blir något nytt, säger Kenth Söderström.

Computer Gaming – ökat intresse för gaming centers men B2C till salu
Computer Gaming består av segmenten Development, Technology och B2C.

Inom segmentet Development ska dataspel utvecklas för internet,
mobiltelefoner och andra digitala plattformar. CISL kommer att satsa på
det för att kunna ta del av den förväntade tillväxten.

Segmentet Technology möjliggör centraliserad drift av gaming centers och
följde med vid förvärvet av Gamers Paradise. Ett ökat intresse för området
kan märkas och dotterbolaget tog nyligen en order på 11 gaming centers
till Spanien och Portugal. Ordervärdet beräknas till 50 miljoner kronor
till och med 2010.

Ett samarbetsavtal med La Jolla Gaming öppnar även upp den syd- och
nordamerikanska marknaden för gaming centers.

Inom B2C-segmentet kommer ett nytt gaming center i mitten av mars att
öppna på Målargatan i centrala Stockholm. CISL kommer emellertid att
föröka avyttra verksamheten inom B2C-segmentet under året.

– Tanken är att vi inte ska ha så mycket egen B2C-verksamhet utan istället
verka som systemleverantör, berättar Kenth Söderström för beQuoted.

Telecom – operatörerna vill ha helhetslösningar
Telekom utgörs av två segment, Wireless och Wireline. Wireline fokuserar
på systemlösningar till det fasta nätet. Totalt innehåller sektorn ArenaM,
bolagets systemlösningar till mobiloperatörer, en utvecklingsenhet,
mjukvara och tjänster till SIM-kort samt bolagets OTA-plattform.

Utvecklingen inom Telekom har varit mycket god under året och utsikterna
för nästa år ser fortsatt bra ut.

Samarbetet med operatörerna har kompletterats med den asiatiska
mobiloperatören AIS, vilket innebär att CISL’s mobila innehållsportal
ArenaM nu når 26 miljoner abonnenter i Thailand.

– Operatörernas ökade intresse för bolag som kan leverera helhetslösningar
stärker och bekräftar vårt strategival. Att till exempel Hutchison valt
oss som leverantör av sin WAP-plattform är ett gott bevis på detta, hävdar
Kenth Söderström.

Riktad nyemission finansierar ökat ägande i La Jolla Gaming
Styrelsen avser att genomföra en riktad emission om 56,8 miljoner kronor
till institutionella investerare.

Pengarna ska användas till att öka ägandet i La Jolla Gaming från 20 till
30 procent, vilket kommer att kosta 1,5 miljoner USD. Resten av pengarna
kommer att användas som expansionskapital för den tilltagande
orderingången.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
Nya Marknaden

CISL utvecklar systemlösningar inom tre sektorer: Betting, Computer
Gaming och Telecom.

Nya dotterbolag kom med vid förvärvet av Gamers Paradise Holding.

XBet är samlingsnamnet på CISL’s nya betting applikationer.

Produkten är den första som CISL lanserar som är baserad företagets
teknologi för bettingexchange.

Teknologin följde med vid förvärvet av Gamers Paradise.

XBet's hemsida

Peter Hedlund är ny vd för dotterbolaget Gamers Paradise.

Innan var Peter Hedlund vd på NiP, ett av världens mest kända online
gaming företag.

VD för CISL Gruppen
Kenth Söderström

Styrelse
Guy Robert (ordf.)
Daniel Benitez
Olof Eriksson

Utvecklingen för denna verksamhet sker i CISL Spain S.L. och
marknadsföring och försäljning sker i CISL Thailand Ltd. och CISL
Systems Ltd.

Nymissionen sker inom ramen för befintligt bemyndigande från
tidigare bolagsstämma.

Nästa händelse
2006-05-26
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

´
Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är investerare i mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er