beQuoted AB

beQuoted nyhetsbrev: Odd Molly fortsätter imponera

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 12:26 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 8 2009

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-08/bbb-2009-08.htm


Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en
svensk framgångssaga inom modebranschen. Det andra sysslar med
nätverksbaserade säkerhetssystem. Det tredje är ett flyttföretag som
växer internationellt.

I dagens nummer kan Du läsa om Odd Molly, Confidence och ICM
Kungsholms.

Trevlig läsning!
Thomas LindgrenOdd Molly fortsätter imponera
» Modebolaget Odd Molly rapporterar ökande orderingång trots det
bistra ekonomiska klimatet. I fjärde kvartalets rapport bevisades
även att kostnaderna är under god kontroll. Aktien har dock
fördubblats i år och den internationella tillväxten har avstannat
vilket inte gör köprådet lika självklart som i beQuoteds föregående
artikel.


Confidence koncentrerar verksamheten
» Som ett led i en större rationalisering av bolaget minskade
personalstyrkan under sista kvartalet 2008 med cirka 20 procent.
Därtill avyttrades nyligen den engelska verksamheten till följd av
vikande orderingång och dålig lönsamhet. Enligt vd Fredrik Hiort af
Ornäs ska åtgärderna synas i siffrorna från och med andra kvartalet
i år.


Med Michael Gerson ska ICM Kungsholms nå 400 miljoner kronor i år
» ICM Kungsholms har påbörjat integreringen av det nyligen
förvärvade flyttföretaget Michael Gerson. Prognosen för 2009 är högt
ställd, samtidigt står bolaget inför såväl externa som interna
utmaningar. beQuoted har talat med vd Thomas Hanbo.


I detta nummer
Confidence
ICM Kungsholms
Odd Molly

 

Odd Molly fortsätter imponera
- Trotsar den svaga konjunkturen och redovisar ökande orderingång

Modebolaget Odd Molly rapporterar ökande orderingång trots det bistra
ekonomiska klimatet. I fjärde kvartalets rapport bevisades även att
kostnaderna är under god kontroll. Aktien har dock fördubblats i år och
den internationella tillväxten har avstannat vilket inte gör köprådet lika
självklart som i beQuoteds föregående artikel.

Höst- och vinterkollektionerna växer med 23 procent
Förra veckan imponerade Odd Molly med att mitt i finanskrisen redovisa ett
ordervärde för höst- och vinterkollektionerna på 158 miljoner kronor, en
ökning med goda 23 procent.

Som alltid finns det aldrig något som är odelat positivt. I det här fallet
är det faktumet att svenska marknaden står för största delen av ökningen
och nu är än mer dominerande som ger en viss osäkerhet.

Orderingången i Sverige växte med hela 45 procent medan marknader utanför
Sverige stannade på mer blygsamma 12 procent. Då ingår dessutom en
valutaeffekt som av vd Christina Tillman uppskattas till 5 miljoner
kronor. Räknas den bort är ökningen utanför Sverige runt 6 procent.

Det är givetvis mycket roligt att Odd Molly går fortsatt bra på
hemmamarknaden. Men det skapar också frågetecken kring varför inte
försäljningen utvecklas lika väl internationellt där fokus ligger och den
stora tillväxtpotentialen finns.

En delförklaring kan vara att återförsäljare främst väljer att satsa på
större etablerade märken när osäkerheten är stor, en kategori som Odd
Molly internationellt ännu inte tillhör.

Resultatmässigt starkt fjärde kvartal
Sista kvartalets vinst om 7,7 miljoner kronor var glädjande nog avsevärt
bättre än det nollresultat som beQuoted prognostiserat. Anledningarna var
flera. Försäljning av kollektionsprover och en viss överleverans gav
intäkter utöver den tidigare redovisade orderingången.

Försvagningen av kronan innebar dessutom en rejält positiv valutaeffekt.
Därtill uppstod inga kundförluster att tala om, vilket vi i
lågkonjunkturens spår hade räknat med.

Det var inte bara intäkterna som överraskade positivt utan även
kostnaderna var något lägre än beQuoted väntat sig. Det är roligt att se
hur försiktiga Odd Molly är på kostnadssidan trots framgångarna och den
stora kassan man förfogar över.

Attraktiv värdering men inget riskfritt köp
Sedan beQuoteds köprekommendation i december förra året har kursen
fördubblats till 80 kronor.

Omsättningen blir högre i år men vi tror inte vinsten kommer hänga med
utan förväntar oss att den ligger kvar på ungefär samma nivå som 2008,
runt 8,50 kronor per aktie.

Anledningarna är en pressad bruttomarginal på grund av den svaga kronan,
ökade kostnader för bland annat marknadsföring och att valutakursvinsten
på kundfodringarna det fjärde kvartalet var av engångskaraktär och inte
kan förväntas upprepas i år.

P/e-talet är därmed knappt 10 vilket är lågt med tanke på den tillväxt och
potential bolaget har. Den goda finansiella situationen ska inte heller
glömmas bort. I år delas 3 kronor per aktie ut. Trots det bör kassan vid
2009 års slut vara över 100 miljoner kronor om vår vinstprognos slår in.
Det motsvarar 18 kronor per aktie.

Odd Molly fortsätter alltså att imponera på många sätt, men värderingen är
nu högre och modemarknaden man verkar på är nyckfull. Även om bolaget har
en egen stil ska man inte bortse från risken att framtida kollektioner kan
tas emot med mindre entusiasm.

Den internationella utvecklingen övertygar inte för närvarande och gör oss
tveksamma till vart förväntningarna på framtida tillväxt bör ligga.
Sverige kan knappast fortsätta växa i nuvarande takt och det återstår att
se om den internationella expansionen lyckas.

Förutsatt att man i grunden är positiv till märket Odd Mollys framtida
potential, vilket beQuoted är, är aktien fortsatt köpvärd. Det rör sig
dock inte om samma klipp som vid tidpunkten för vår förra artikel.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Marknadsplats
First North

Christina Tillman
VD Odd Molly

Ordervärdet för höst- och vinterkollektionerna blev 158 miljoner
kronor, en ökning med 23 procent jämfört med föregående år.

Klänning från Odd Mollys sommarkollektion.

Nästa händelse
2009-04-23
Årsstämma 2009
Delårsrapport Q1 2009

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

 

Confidence koncentrerar verksamheten
- Samtidigt visar Entry Event fortsatt styrka trots frostig marknad

Som ett led i en större rationalisering av bolaget minskade
personalstyrkan under sista kvartalet 2008 med cirka 20 procent. Därtill
avyttrades nyligen den engelska verksamheten till följd av vikande
orderingång och dålig lönsamhet. Enligt vd Fredrik Hiort af Ornäs ska
åtgärderna synas i siffrorna från och med andra kvartalet i år.

Strukturförändring i bolaget
Avyttringen av den engelska verksamheten innebär en realisationsförlust på
cirka 3 miljoner kronor vilket belastar det första kvartalet 2009. Under
2008 stod den engelska verksamheten för 21 procent av koncernens
omsättning samtidigt som den belastade koncernen negativt resultatmässigt
med 2,9 miljoner kronor:

- Genom den här avyttringen kan vi koncentrera vår verksamhet. Vi är en
för liten aktör för att kunna fokusera på flera olika länder när marknaden
viker. Vi har en kärna i Sverige där vi kan bli starkare och bättre,
berättar vd Fredrik Hiort af Ornäs för beQuoted.

Till skillnad från den svenska verksamheten var den engelska inte lika
diversifierad. Intäktssidan bestod främst av nyförsäljningar vid ny- och
ombyggnationer av fastigheter, men i fjol gick den brittiska
fastighetsbranschen in i väggen.

Verksamheten rationaliseras och effektiviseras
Under hösten och fram till årsskiftet har Confidence rationaliserat både
utförandesidan inom leverans och installation samt säljsidan. Från att
under 2007 ha varit över 150 anställda är nu bolaget efter den engelska
avyttringen nere strax under 60:

- De kostnadsrelaterade effektiviseringar vi gjorde under fjolårets sista
kvartal i form av uppsägningar beräknas få effekt nu i april. Många av
våra anställda sitter idag på projekt som de ska avsluta först, säger
Fredrik Hiort af Ornäs.

Samtidigt som verksamheten har rationaliserats har kärnan i bolaget
effektiviserats och säljkåren fokuseras nu till de segment som berörs
minst av den finansiella krisen, främst stat och kommun.

Fler order på Entry Event
Nyligen sålde bolaget in sitt egenutvecklade system Entry Event till
Parken Zoo i Eskilstuna och Skövdes nya multiarena, Arena Skövde.
Anläggningarna ägs av respektive kommun. I båda fallen handlar det om att
effektivisera verksamheten genom att installera en integrerad lösning för
kassa-, biljett-, entré- och bokningssystem:

- Det är väldigt kul att intresset för våra Entryprodukter fortsätter att
öka. Marknaden har uppmärksammat synergieffekterna som skapas och att
systemet verkligen skapar intäkter för kunden, berättar Fredrik Hiort af
Ornäs.

Nyförsäljningar fortsätter att minska
Dessvärre fortsatte framflyttandet av investeringsbesluten gällande
kompletta säkerhetslösningar under det tredje kvartalet in i fjolårets
sista kvartal, vilket speglas av omsättningstappet. Fredrik Hiort af Ornäs
menar att åtstramningen kan komma att fortsätta under första halvåret 2009.

Därför behövs nya försäljningsvägar, något som Fredrik Hiort af Ornäs
anser att Confidence har möjlighet att kunna utöka och bli bättre på:

- Vi har under de gångna åren genom de förvärv vi har gjort fått en bred
kundbas. Detta ska vi använda oss av genom att fokusera på korsförsäljning
mellan våra kunder. Det handlar om att erbjuda allt från
utbyggnadstjänster och service till underhåll.

Försäljningen vek under 2008
Under tredje kvartalet 2008 gjorde den svenska delen av bolaget en
rörelsevinst, något man inte lyckades upprepa under det fjärde kvartalet.
Omsättningen minskade med 23 procent sett över hela koncernen under årets
sista kvartal.

Omsättningsmässigt landande helårssiffrorna i linje med beQuoteds prognos
på 110 miljoner kronor. Resultatet landade på:

 

  • Omsättning: 112,0 Mkr (130,7)
  • Resultat efter finansnetto: -46,4 Mkr (-27,1)

• Vinst per aktie: -0,20 Kr (-0,16)*

 

*Beräknat på genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

För det fjärde kvartalet isolerat:

 

  • Omsättning: 27,2 Mkr (35,3)
  • Resultat efter finansnetto: -7,4 Mkr (-20,3)

• Vinst per aktie: -0,02 Kr (-0,12)

 

Antalet utestående aktier efter nyemissionen uppgår till 524.188.129
stycken. Med en börskurs på 0,03 kronor ger det ett börsvärde på strax
under 16 miljoner kronor, samtidigt som nettoskulden uppgår till 15,8
miljoner.

I december drygades kassan ut med 16 miljoner kronor genom den nyemission
som genomfördes. Upplupna skulder återbetalades och vid 2008 års utgång
uppgick soliditeten till 16,5 procent och kassan till 3,4 miljoner kronor.

Framtiden är osäker
Under de två sista kvartalen i fjol visade bolaget styrka i sin
försäljning av produkter som Entry Event samt utbyggnadstjänster inom
Hotell och Hospitality. Detta under en period som speglats av en
avmattning på marknaden.

Samtidigt har det nya marknadsläget föranlett bolaget att medvetet
omfokusera sin verksamhet till att satsa mer på publika anläggningar,
offentlig sektor och hotellbranschen. Dessutom ska korsförsäljningen på
den befintliga kundbasen utökas.

För det första kvartalet i år ser dock siffrorna ut att försämras. Vi får
räkna med en lägre omsättning med hänsyn till att den engelska
verksamheten avyttrats, samtidigt som kostnadsmassan består. De
besparingsåtgärder bolaget genomfört får effekt först under det andra
kvartalet.

Den engelska verksamheten stod för närmare 20 procent av bolagets totala
omsättning under fjolårets sista kvartal, motsvarande drygt 6 miljoner
kronor. Samtidigt belastade verksamheten koncernen negativt
resultatmässigt med 2,9 miljoner kronor.

Förutsatt att bolaget lyckas hålla uppe sitt orderintag inom Hotell och
Hospitality samt Entryprodukter, bör omsättningen hamna omkring 20
miljoner kronor för det första kvartalet med bakgrund av den engelska
avyttringen.

Avyttringen bör innebära förbättrade marginaler på sikt genom att
verksamheten nu koncentreras. Dessvärre tyngs det ned under första
kvartalet av realisationsförlusten om 3 miljoner kronor.

JOHAN FALK
johan.falk@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Fredrik Hiort af Ornäs
VD Confidence International

- Till följd av att kunderna väljer att skjuta upp
investeringsbeslut ska vi nu använda oss av vår stora kundbas och
utöka korsförsäljningen och erbjuda tilläggstjänster.

Den engelska verksamheten har avyttrats. En realisationsförlust tas
om 3 miljoner kronor.

Nyemissionen som genomfördes i december har lett till att den
omedelbara pressen på likviditet och hantering av förfallna skulder
minskat.

Rationaliseringen inom företaget har lett till att man gått från 150
anställda 2007 till nu strax under 60.

Kunderna fortsätter att skjuta upp sina investeringsbeslut. Bolaget
kontrar med att erbjuda utbyggnadstjänster, service och underhåll.

Fortsatta framgångar med det egenutvecklade systemet Entry Event.
Senast i ledet är Eskilstuna och Skövde.

Mats Wahlgren
Marknadschef Confidence

- Till skillnad från den engelska verksamheten har vi här i Sverige
försäljning till offentliga sektorn och hotellbranschen som
fortsätter att inbringa intäkter.

Nästa händelse
2009-05-13
Årsstämma 2009
Delårsrapport Q1 2009

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

 

Med Michael Gerson ska ICM Kungsholms nå 400 miljoner kronor i år
- Renodlingen mot flyttjänster avklarad

ICM Kungsholms har påbörjat integreringen av det nyligen förvärvade
flyttföretaget Michael Gerson. Prognosen för 2009 är högt ställd,
samtidigt står bolaget inför såväl externa som interna utmaningar.
beQuoted har talat med vd Thomas Hanbo.

Michael Gerson ska stärka både omsättning och resultat
I mitten av december 2008 förvärvade ICM Kungsholms 90,1 procent av det
internationella flyttföretaget Michael Gerson. Köpeskillingen uppgick till
10,7 miljoner kronor.

För 2009 räknar ICM Kungsholms med att Gersonförvärvet ska tillföra
koncernen 120 miljoner kronor i omsättning. Gerson har tidigare visat en
god rörelsemarginal och ICM Kungsholms räknar med att den ska kunna
vidhållas även i år. Prognosen ligger på ungefär 8 procent.

- Vi har i dagsläget en rörelsemarginal på strax under 4 procent. Gerson
har historiskt sett haft en hög rörelsemarginal på runt 9 - 10 procent.
Denna räknar vi med att kunna bibehålla då bolaget är detsamma, men med
nya ägare, säger ICM Kungsholms vd Thomas Hanbo.

Enligt Thomas Hanbo omsätter de internationella flyttarna i London runt 2
miljarder kronor per år, där Michael Gerson har en marknadsandel om cirka
7 procent.

Bolaget har en stark position på flyttar inom finansbranschen, en för
närvarande turbulent sektor. Men Thomas Hanbo menar att det trots oron
finns mycket jobb:

- Alla finanshus har inte gått omkull, däremot har många fått nya ägare.
Sedan har Gerson även mycket kontrakterade flytt- och transportuppdrag på
den internationella sidan med större företag.

Integrations- och investeringskostnaderna för Gersonförvärvet skattas till
ungefär 6 miljoner kronor de första tre åren. Kostnaderna hänförs till
IT-investeringar i Michael Gerson och en förnyelse av flyttföretagets
fordonsflotta.

Renodlingen mot flytt fullbordad
ICM Kungsholms anser sig nu ha fullbordat den renodling mot flyttjänster
som inleddes för fyra år sedan. Transportuppdragen har successivt minskats
och under fjärde kvartalet 2009 uppgick intäkter från transporter till 3,9
miljoner kronor. Renodlingen ska stärka bolagets rörelsemarginal:

- Vi har kunnat minska på vår fordonsflotta, vilket innebär en
kostnadsminskning utan att minska på personalen. De som tidigare sysslade
med transport har nu skolats om till flytt. Verksamheten kommer bli mer
koncentrerad och kostnadseffektiv nu, berättar Thomas Hanbo.

Samtidigt har tjänsteutbudet kring flyttar breddats:

- Vi har bland annat börjat erbjuda en miljöanpassad avveckling av
kvarvarande inventarier i samband med flyttning till nya lokaler eller
införskaffande av nya kontorsmöbler. Samarbetet sker med flera ideella
organisationer, bland annat Sida.

Rörelsemarginalen fortsatt pressad
Medräknat Gersonförvärvet landade siffrorna för helåret 2008 på följande:

 

  • Omsättning: 241,5 Mkr (191,7), +26%
  • Resultat efter finansnetto: 7,7 Mkr (12,6)

• Vinst per aktie: 2,12 Kr (3,30)

 

För det fjärde kvartalet isolerat (inklusive Gersonförvärvet):

 

  • Omsättning: 66,3 Mkr (49,9), +33%
  • Resultat efter finansnetto: -2,3 Mkr (1,8)

• Vinst per aktie: -0,53 Kr (0,48)

 

Rörelsemarginalens negativa utveckling höll i sig (se beQuoted nyhetsbrev
nr 44 2008). För det fjärde kvartalet 2008 landade den på strax under 3,5
procent, ställt mot företagets mål om ett snitt på 7 procent över en
konjunkturcykel.

Tappet hänförs delvis till valutakursförluster om 0,6 miljoner kronor
under det fjärde kvartalet, vilket är en följd av internationella flyttar
där avtal har skrivits i ett tidigare skede än faktureringen.

Ytterligare 0,25 miljoner kronor hänförs till att bolaget varit tvungna
att skriva ned värdet på fordonsflottan utöver de planmässiga
avskrivningarna. Det är en följd av den fordonskris som uppkommit,
priserna på nya fordon har sjunkit vilket har lett till att värdena på
begagnade fordon har sjunkit likaså.

Thomas Hanbo konstaterar även att Kungsholmsförvärvet kostat mer än
planerat:

- De första nio månaderna har resultatet hängt med bra. Vad vi kan se nu i
efterhand är att integrationskostnaderna för Kungsholms drog iväg mer än
vi räknade med, speciellt för det fjärde kvartalet. Främst hänförs
kostnaderna till utbildning för vårt affärssystem.

Men enligt Thomas Hanbo ska Kungsholms nu vara helt integrerat i koncernen
och inte kräva ytterligare insatser eller merkostnader.

Positiv prognos för 2009
För helåret 2008 nådde rörelsemarginalen 3,5 procent. Genom
Gersonförvärvet och den renodling som skett räknar koncernen med att nå en
rörelsemarginal på 5 procent under 2009.

Omsättningsprognosen för 2009 ligger på 400 miljoner kronor, Michael
Gerson inkluderat. Om koncernen når den prognostiserade rörelsemarginalen
handlar det om en rörelsevinst på hela 20 miljoner kronor i år. I
dagsläget handlas då aktien till ungefär p/e 4 på prognosen.

Målet kan tyckas modigt i lågkonjunkturen. Men som Thomas Hanbo tidigare
nämnt flyttar företagen till mindre lokaler vid lågkonjunktur och till
större lokaler vid högkonjunktur. Räknat enbart på att bolaget skulle växt
organiskt, utan något tillskott från Gerson, hade målet ändå varit närmare
300 miljoner för 2009.

Med förvärvet av Michael Gerson växer nu ICM Kungsholms internationellt,
samtidigt som renodlingen mot mer lönsamma flyttjänster förstärks.
Förvärvet kan dock bjuda på utmaningar. Det kulturella avståndet är
sannolikt längre till London än det var till Norsborg.

JOHAN FALK
johan.falk@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Thomas Hanbo
VD ICM Kungsholms

- Vår rörelsemarginal pressades ytterligare under det fjärde
kvartalet. Till viss del går det att hänföra till att vi inte hade
uppskattat integrationskostnaderna för Kungsholmsförvärvet helt
korrekt.

För 2009 räknar bolaget med att nå en rörelsemarginal på 5 procent
för hela koncernen.

Flera stora transport- och flyttupphandlingar pågår och fler
förväntas komma under årets första halvår, både på den nationella
och den internationella arenan.

En utdelning om 1,10 kronor per aktie kommer att föreslås för 2009.

I sin utdelningspolicy strävar bolaget efter att dela ut en
tredjedel av resultatet efter skatt.

Michael Gerson beräknas omsätta 120 miljoner kronor under 2008 med
en EBITDA-marginal på 8 procent.

Med Michael Gersons tre kontor i England bedriver nu ICM Kungsholms
sin verksamhet från nio olika driftplatser.

Nästa händelse
2009-04-21
Delårsrapport Q1 2009

Mer info
Läs mer på beQuoted

HemsidaOm beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av dig