Övertorneå kommun

Beräknat överskott på 6 milj

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 13:25 CEST

Kommunstyrelsen 2005-10-17 i sammandrag:

- Delårsrapporten för januari-augusti 2005 redovisades och årets resultat beräknas uppgå till + 6 111 tkr. Det budgeterade resultatet är 2 520 tkr. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
-Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om att de sk PTS-pengarna på 2,4 miljoner ska användas för en komplettering av fibernätet i Turovaara och Övertorneå centralort. Nu omfördelas dessa pengar till utbyggnaden av det påbörjade områdesnätet. 500 tkr för vart och ett av åren 2006, 2007 och 2008 föreslås för en fortsatt utbyggnad av datanätet inom kommunen. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.
-Förelår kommunfullmäktige att höja årsarvodet för överförmyndaren till 2,5 basbelopp.
-Avslår ansökan från Stiftelsen Övertorneå kommuns Islada om investeringsbidrag till finansieringen av kompakttraktor.
-Överlämnar till kultur- och fritidsnämnden att fatta beslut om ev bidrag till Tornedalsteatern och till Stiftelsen Övertorneå kommuns Islada.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgeten för 2006 och flerårsplanen 2007-2008 med följande ramar:
- Kommunfullmäktige 570 tkr, Revision 430 tkr, Överförmyndaren 300 tkr, Kommunstyrelsen 42 780 tkr, Miljö- o byggnadsnämnd 2 180 tkr, Kultur- och fritidsnämnd 9 850 tkr, Barn- o utbildningsnämnd 96 500 tkr, Socialnämnd 89 100 tkr. Investeringar för år 2006 beräknas kosta netto 18 840 tkr. Skatten föreslås förbli oförändrad på 21,53 kr.

- Uppdrar till kanslienheten att i samråd med ansvarig rektor närmare analysera barnomsorgens kostnader och lämna förslag om förändringar för att minska kostnaderna till läns- och glesbygdsnivå.
- Beviljar verksamhetsbidrag till Polcirkellands byaråd för år 2006 med 300.000 kronor.
- För kommunstyrelsens egna verksamhetsområden tillldelades en preliminär budgetram för Kanslienheten 28 206 tkr, Ekonomienheten
2 465 tkr, Tekniska enheten 15 771 tkr, Personalenheten 9 525 tkr.
- Fortsätta arbetet för en gemensam alkoholhandläggare för kommunerna i Östra Norrbotten.
- Säger nej till Trevias förslag att kommunanställda beviljas ledighet med lön när de startar eget.
- Godkänner försäljning en av fastigheten Övertorneå Haapakylä 28:14 ("Hangaren")Ärendet går vidare till kommunfullmätige.
-Avsätta medel för vatten och el till industriområdet Hämäläinen.
-Föreslår en förnyelse av borgen till Stiftelsen Matarengihem med drygt 113 miljoner kr.
-Föreslår regler för uthyrning samt försäljning av material och tjänster från kommunförrådet. Ny prislista för uthyrning av maskiner och verktyg efterfrågades också under mötet.

Alla varmt välkomna till Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november kl. 12.00 på Folkets hus, Övertorneå.