Mittuniversitetet

Bergs Gymnasium och Mittuniversitetet - en del av Europa

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 10:42 CEST

En grupp elever vid Bergs Gymnasium har under våren fått prova på att relatera sina liv i Jämtland till övriga Europa och tänka mer som européer. De har deltagit i ett stort utvecklingsprojekt tillsammans med elever i sex andra europeiska länder för att stärka det gemensamma europeiska perspektivet.

I de europeiska länderna skrivs nationella läroplaner för skolan,unika för varje land,där kunskapsfrågor,olika värdefrågor och fostransfrågorsätts i ett nationelltsammanhang. Iett projekt som för svensk del drivits av institutionen för utbildningsvetenskap på Mittuniversitet tillsammans med Bergs Gymnasium har det svenska integreratsoch belysts i ett europeisktperspektiv och den gemensamma europeiska dimensionen betonats.

Projektet "Bridging Insula Europea" är finansierat via Europiska Unionens program för livslångt lärande, Comenius. I projektet ingår skolor och forskare även från Italien, Finland, Bulgarien, Cypern, Spanien och Rumänien. Samarbetet har möjliggjorts via två gemensamma web-plattformar som har använts för olika former av kommunikation mellan eleverna i de olika länderna.

Ann-Kristin Jonsson, som ansvarat för att elever på samhällsprogrammet på Bergs Gymnasium har ingått i projektet, menar att projektet stärkt det europeiska inslaget i kurserna trots att eleverna till stor del utgått från sin egen situation och miljö. Ett exempel på det var vid EU-valet i juni. Hon menar att eleverna nästan utgått mer från ett gemensamt europeiskt perspektiv än från ett svenskt när de diskuterat frågor i relation till Europa och valet.

Mittuniversitetets projektledare Anders Olofsson menar att projektet på många vis varit lärorikt.
- Vi har kunnat studera hur ämnesintegration, internationellt samarbete och IKT-användning sammantaget kan förstås som skolutveckling. Projektet har gett oss flera goda insikter att gå vidare med. Dessutom finns flera möjligheter att göra internationella jämförelser med utgångspunkt i det material som projektet innehåller.
- Projektet har dessutom bidragit till ökade kunskaper om hur samarbete via nätet kan leda till ökad förståelse. Här ger bredden i projektet möjlighet att göra flera intressanta delstudier under nästkommande år, säger Ola Lindberg, forskare i pedagogik vid Mittuniversitetet.

För Bergs Gymnasium har arbetet inneburit lärdomar som man tänker nyttja i framtida utvecklingsprojekt, nu närmast i ett samarbete under nästa läsår med lärare och elever i Ecuador.


För mer information:
Ola Lindberg, forskare i pedagogik, Mittuniversitetet, 0611-86291 eller ola.lindberg@miun.se

Anders Olofsson,projektledare Mittuniversitetet, anders.olofsson@miun.se

Ann-Kristin Jonsson, projektdeltagare Bergs Gymnasium, ann-kristin.jonsson@berg.se