Sundsvalls kommun

Bergsåkersbron avstängd fr.o.m. 10 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2015 14:28 CEST

Sedan 2013 har arbetet med att bygga en ny bro i Bergsåker pågått. Nu går arbetet in i en intensiv period där vi bland annat ska koppla på den nya bron med Västra Vägen, vilket innebär att vi behöver vi stänga nuvarande bro för all trafik från måndag 10/8 till början av september.

- Det här är en intensiv slutfas i projektet i vilken vi arbetar med de sista åtgärderna där vi bland annat växlar om vägen och ansluter till den nya bron, säger projektledare Anders Calissendorff, Sundsvalls kommun.

Från och med måndagen den 10 augusti vecka 33 stängs den nuvarande Bergsåkersbron (längs Västra Vägen) av för all trafik, såväl bil- och busstrafik som för gående och cyklister.

- Under hela projektet och under arbetets gång har vi prioriterat att hålla en öppen passage för trafiken över bron så länge som möjligt. Nu har vi nått den punkt där vi inte längre kan ha trafik längs bron utan måste stänga av den och leda bort trafiken för att arbetet ska kunna slutföras, säger Anders Calissendorff.

I början av september, vecka 36 beräknas den nya bron att öppna för trafik, dock endast med en öppen körfil, med begränsad framkomlighet och signalreglering till dess att arbetet är helt slutfört och bron invigs under senhösten 2015.

- Efter den stora invigningen under senhösten kommer vi att kunna ta bort signalregleringen och trafiken kan därefter rulla på över den nya Bergsåkersbron, dess två körfält och den nya gång- och cykelbanan, säger Anders Calissendorff.

Stor trafikpåverkan i området - Hur påverkas du?

- Eftersom att Bergsåkerbron redan idag är en mycket trafikerad bro innebär det samtidigt att många kommer att påverkas av att bron stängs av under dessa dryga tre veckor, säger Anders Calissendorff.

Arbetsinsatsen kommer att påverka trafiken i området samt längs omledningsvägarna genom bland annat begränsad framkomlighet, vilket i sin tur kan medföra köer, framförallt under högtrafik på morgon och eftermiddag.

- I och med att omledningsvägarna kan innebära något längre restid än tidigare är det viktigt att alla resenärer, såväl bil- och bussresenärer som gående och cyklister försöker att planera sina resor. Gärna med lite extra restid i beräkning om man passerar runt arbetsområdet längs någon av omledningsvägarna i och med att det exempelvis kan vara fler fordon i rörelse är vad det vanligtvis brukar vara, säger Anders Calissendorff.


Omledning av fordonstrafiken

I september, vecka 36, planeras den nya bron att öppnas upp för buss- och biltrafik. Under perioden från att nya bron öppnar i september till den stora broinvigningen senare i höst, kommer endast ett körfält att vara öppet samtidigt som trafiken på bron kommer att signalregleras. Under perioden då bron är stängd för all trafik hänvisas fordon till alternativa vägar såsom exempelvis Timmervägen.


Omledning för gång- och cykeltrafiken

Gång- och cykeltrafiken leds om från bron den 10 augusti och kommer att fortsätta att ledas om till dess att arbetet med den nya bron är slutfört, under senhösten 2015. Det innebär alltså att gång- och cykeltrafiken inte leds tillbaka på den nya bron vecka 36, som bil- och busstrafiken gör.

- I den här intensiva slutfasen i projektet kan vi av säkerhetsskäl inte ha gående och cyklister på bron förrän den är helt färdigbyggd, säger Anders Calissendorff.

Gång- och cykeltrafiken kommer under arbetsperioden att ledas via befintlig gång- och cykelväg mellan Granlo och Bergsåker. Omledningssträckan på befintlig gång- och cykelbana är i och med det sträckan mellan Vikingavägen i Granlo, förbi Blå Katten, i en viadukt under järnvägen och Timmervägen och till Bergsåkers skola.


Open Trot och Selångers Marknad

Under den aktuella perioden som Bergsåkersbon kommer att vara avstängd kommer minst två större arrangemang att äga rum i Bergsåker. Travtävlingen Open Trot och Selångers marknad är två exempel på tillställningar till vilka det ofta kommer mycket besökare, såväl tillresta resenärer som Sundsvallsbor.

- Vanligtvis brukar trafiken i och runt Bergsåker öka under dessa tillställningar och därför kan det alltså bli extra besvärligt i trafiken i år eftersom bron är avstängd. Under Selångers marknad kommer bron dock att hållas öppen för gående och cyklister, säger Anders Calissendorff.

Förändring i busstrafiken – information från DinTur och Nobina

Under den aktuella perioden som Bergsåkersbron är stängd för trafik (vecka 33-36) kommer vissa förändringar att ske i busstrafiken. Dessa förändringar kan vara såväl förseningar, hållplatser som inte trafikeras och nya linjedragningar med mera.

Från vecka 36 till och med invigningen av bron under senhösten kommer det att vara begränsad framkomlighet över bron, vilket också kommer att innebära förseningar i busstrafiken.

Bland annat kommer följande linjer att påverkas;

  • Linje 1. Originallinjen förkortas. En "matarbuss" kommer att trafikera Bergsåker – Strömstadsvägen, för byte till linje 3.
  • Linje 3. Ordinarie körväg men med ökat antal resenärer under perioden.
  • Linje 28 och 30
  • Linje 41
  • Linje 132
  • Linje 133
  • Linje 134

Allmänna förseningar på berörda linjer kan förekomma.

Klicka här för mer information om hur busstrafiken påverkas

Historik och arbetet med en ny Bergsåkersbro

Sedan 2007 har den befintliga Bergsåkersbron varit enkelriktad och signalreglerad. Det har begränsat framkomligheten för bland annat boende, verksamma och genomresande.

2008 togs beslut om att bygga en ny bro i liknande läge som den befintliga bron. Att bygga en helt ny bro är det mest långsiktiga av åtgärdsalternativen, då den kommer att ha en livslängd på cirka 120 år, Den nya bron byggs norr om den gamla. Bron blir kortare och högre än den förra.

Den nya bron kostnadsberäknades 2008/2009 till ca 70 miljoner kronor. Därefter har projektet utökats med 2 större GC-projekt. Från östra brofästet till Vikingavägen och från Västra brofästet fram till Travbanevägen.

Under 2010/2011 gjordes en utredning gällande placering av den nya bron varefter det beslutades om att gå vidare med projektering angående en ny bro norr om befintlig bro.

2013 startade arbetet med att bygga en ny bro.

Under hösten 2015 beräknas den nya Bergsåkersbron att öppna efter två års byggtid.

- Bergsåkersbron är och har varit ett mycket efterlängtat projekt. Nu är det väldigt nära tills att den nya bron öppnar, något som både boende och resande har väntat på under många år. Det måste bara få bli lite stökigt och jobbigt i trafiken innan det kan bli bättre igen, avslutar Anders Calissendorff.

Vill du åka över nya Bergsåkersbron i 3D?
På kommunens hemsida, www.sundsvall.se/bergsakersbron kan du i en film se hur den nya bron kommer att se ut.


Kontakt:
Anders Calissendorff, projektledare
Gatuavdelningen, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 060-19 21 78, anders.calissendorff@sundsvall.se