Svenska kyrkan

Beslut fattade i Kyrkomötet på torsdag

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:24 CEST

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se

Kyrkomötet hade idag torsdag sin längsta arbetsdag. Utöver betänkandet om samlevnadsfrågor med bl a en välsingelseakt för registrerat partnerskap togs flera andra beslut under dagen. Ytterligare frågor har debatterats under dagen för beslut senare i kväll samt i morgon.

Lättare för lekmän

Kyrkostyrelsen föreslår förändringar i kyrkoordningen i syfte att underlätta för församlingar att få undantag från skyldigheten att fira gudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. En motionär vill avslå en av de föreslagna justeringarna i kyrkoordningen samt öppna upp för fler lekmän. Kyrkomötet bifaller Kyrkostyrelsens skrivelse och motionens punkt 2 som underlättar för lekmän, samt avslår punkt 1.

Riter för olika skeden i livet

I avgörande skeden i livet behöver människor riter och välsignelser. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift och eftersom många riter också måste utformas med stor lyhördhet för den enskilda människan och hennes livssituation kan de inte formuleras färdigt i kyrkans böcker. Kyrkomötet avslog därför en motion om att man i det fortsatta arbetet med Kyrkohandboken särskilt ska tänka på människors behov av riter i olika skeden i livet.

Dop och nattvard hör ihop
Till nattvarden i Svenska kyrkan är alla som är döpta välkomna. Eftersom ingen som vill delta i nattvarden avvisas innebär det i praktiken att också den som inte är döpt tar emot nattvarden. Samtidigt är det ett stort pastoralt ansvar att förbereda människor som inte är döpta för att ta emot dopet och nattvarden. En motion föreslår att man ska utreda frågan om nattvarden ska öppnas också för dem som ännu inte är döpta. För Svenska kyrkan hör dop och nattvard ihop och kan inte skiljas åt. Kyrkomötet avslår därför motionen.


Gudstjänst på nationaldagen

Från och med år 2005 är nationaldagen den 6 juni allmän helgdag. Nationaldagen firas redan på många platser med gudstjänster eller andra sammankomster där Svenska kyrkan medverkar. Möjligheter till utbyte av erfarenheter är viktiga när nya traditioner växer fram, men i vår rikedom av kulturer och religioner måste det finnas utrymme för stora variationer i det lokala firandet. Kyrkomötet beslutar därför att avslå en motion om att ta fram ordningar för gudstjänster på nationaldagen.

Biskopsval

Tre motioner handlar om biskopsval. Ändra benämningen provval, anser den första. Ge kyrkoherdar möjlighet att brevrösta, anser den andra. Gör sammanräkningen för hela stiftet, inte bara för valkretsen, anser den tredje. Kyrkomötet anser att frågorna kommer att hanteras av demokratiutredningen och avslår motionerna.

Val till domkapitel

Präst eller diakon som ska väljas till domkapitlet bör kunna väljas vid val som sker kontraktsvis, anses i en motion. Alla präster och diakoner i stiftet ska ha rösträtt i valet, anser en annan. Kyrkomötet ser nackdelar i båda förslagen. Dels saknar de röstande överblicken och vet inte vem som har valts till ledamot när de ska välja ersättare, dels ska endast de som har en anställning som präst eller diakon ha rösträtt. Kyrkomötet avslår motionerna.

Kyrkomötet kan följas i direktsändning – se www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet