SAS

Beslut fattade på årsstämman 2009 i SAS AB

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:08 CEST

På årsstämman tisdagen den 31 mars 2009 beslutades det i enlighet med
valberedningens förslag om omval av följande styrelseledamöter i SAS AB: Fritz
H. Schur, Jens Erik Christensen, Berit Kjøll, Dag Mejdell, Timo Peltola, Anitra
Steen och Jacob Wallenberg.

Till styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.

Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna
för år 2008.

Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och arbeta fram
förslag att föreläggas årsstämman 2010 för beslut avseende:

- ordförande vid årsstämman
- antalet styrelseledamöter
- arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga
ledamöter
och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- arvode till bolagets revisor
- valberedning inför årsstämma 2011

Följande ledamöter valdes till valberedningen: Björn Mikkelsen,
Näringsdepartementet, för svenska staten, Peter Brixen, Finansministeriet, för
danska staten, Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten,
Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Karsten Biltoft
för Danmarks Nationalbank och Anders Rydin för SEB Fonder. Val av ordförande för
valberedningen, utbyte av ledamot under mandattiden samt skifte av ledamot till
följd av väsentligt minskat aktieinnehav skall ske i enlighet med av årsstämman
beslutad skriftlig instruktion.

Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i
kallelsen.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451


SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden
och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 31 mars 2009 kl 18:00.