Mandator AB

Beslut fattade på Mandators ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 17:20 CEST

Vid Mandators ordinarie bolagsstämma den 6 april 2006 fattades beslut om att:

- fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen per den 31 december 2005 för bolaget och koncernen.

- bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005.

- välja Bo Dankis (nyval), Pontus Lesse (nyval), Helena Levander (nyval), Jan Rynning (omval), Jan Signell (omval) och Petter Stillström (nyval) till ledamöter i Mandators styrelse. Stämmans beslut är i enlighet med valberedningens förslag.

- att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om emission för att kunna förvärva bolag. Beslutet fattades enhälligt.

- inrätta ny valberedning i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på Mandators hemsida, www.mandator.se.


För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, Ekonomichef, Mandator, Tel. 0709-565 141